Gå til sidens indhold

VMO_INDKOMST_ART_KODE

Langt navn

Indkomst art kode

Generel Beskrivelse

Indkomst art kode

Detaljeret beskrivelse

INDKOMST_ART_KODE er knyttet til specifikke indkomsttyper, jf. bilag. Koden angiver, om indkomstindberetningen tilhører en bestemt type, jf. bilag. Hvis ingen indkomstartkode er angivet, vedrører beløbet almindelig lønudbetaling.

ANVENDELSE af INDKOMST_ART_KODE: I eIR-systemet bruges VPJ_INDKOMST_ART_KODE sammen med andre betingelser til at kategorisere indberetninger som lønmodtagere / ikke-lønmodtagere. I eIR findes en INDKOMST_ART_KODE for hvert prodjob. Hvis et job er komprimeret af flere prodjob med forskellige INDKOMST_ART_KODEr, prioriteres INDKOMST_ART_KODE fra det prodjob, der har det højeste SMALT_LOENBELOEB (smalt lønbeløb omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og visse personalegoder). Indkomstartkoden anvendes til definition af, hvilke lønmodtagere der skal klassificeres som sømænd (med arbejdsstedskommune 950 uden for Danmark) og kommunale dagplejere.

DATABRUD inden for INDKOMST_ART_KODE: Der ændres løbende i værdisættet i SKAT. Der ændres både i form af oprettelse af nye koder, nedlæggelse af koder samt ændring i indholdet af en kode. Siden 2008 har der været flg. ændringer i værdisættet til variablen: * 0003 Sygedagpenge, gældende fra 1.1.2012. Kode 0003 indeholdt indtil 31.12.2011 tillige barselsdagpenge. * 0026 A-indkomst vedr. § 48 E-F ansatte, med 26 pct. skat. Gældende fra 1.1.2011 * 0033 Gældende fra 1.1.2013: Skattepligtig gruppelivsforsikring, som er betalt via bortseelsesberettiget træk i løn. Skal bruges af fagforeninger, når præmien betales af fagforeningskontingent og af pensionsudbydere, når præmien ikke betales af indskud, der stammer fra løntræk, fx via bonus på en fradragsberettiget pensionsordning. Beløbet indgår ikke i grundlaget for beskæftigelsesfradrag. Fra 1.1.2011 - 31.12.2012: Skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i fagforeningskontingent, der indberettes som fradragsberettiget. Bruges af pensionsselskaber og fagforeninger. Indtil 31.12.2010 omfattede koden: A-indkomst mv. vedr. § 48 E-F ansatte, med 25/33 pct. skat. * 0035 Sømænd i nærfart fra Færøerne/Grønland. Udgik pr. 31.12.2010 * 0037 Skattepligtig gruppelivsforsikring et.al. ændredes med virkning fra 1.1.2012, så variablen også omfatter forsikringsselskabers indberetning af sundhedsforsikringer, der er en ikke-adskilt andel af livsforsikringsordninger. * 0040 Ydelse efter integrationslov kap. 5. Udgik pr. 31.12.2011 * 0058 Nærfart DIS. Udgik pr. 31.12.2010 * 0073 Skattefrit soldaterlegat, gældende fra 1.1.2010 * 0074 Anden pension (alle pensionsudbetalinger, som ikke har en eksisterende kode for indkomstart, skal for pensionsudbetalinger vedr. indkomståret 2011 indberette kode 0074 i samme indberetning som selve pensionsindberetningen). Gældende fra 1.1.2011 * 0076 Værdi af naturaliepræmier, gældende fra 1.4.2011 * 0077 Pengepræmier, gældende fra 1.4.2011 * 0078 Barselsdagpenge, gældende fra 1.1.2012. Barselsdagpenge var indtil 31.12.2011 indeholdt i indtægtsartkode 0003.

VALIDERING afINDKOMST_ART_KODE: Der foretages ingen fejlopretning i eIR-systemet. eIR indeholder indberetninger efter rettelser, der er indkommet til SKAT's Indkomstregister af VPJ_INDKOMST_ART_KODE. Hvis kodeværdien ikke er valid i referenceperioden, sættes kodeværdien til blank. SKAT accepterer umiddelbart alle indberettede kodeværdier i deres indkomstregister, men validerer efterfølgende, om kodeværdien kan være korrekt i forhold til det i indberetningen anvendte rubriknr. Hvis kodeværdien ikke er korrekt i forhold til det indberettede rubriknr., sendes en mail til den indberetningspligtige med anmodning om at sende en rettelse til indkomstregistret. SKAT bruger desuden indkomstartkoden i en del af den generelle validering af indberetninger til deres eIndkomst.

Værdisæt

D191010.TXT_INDKOMST_ART - Indkomst art kode på det komprimerede prodjob
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0002 Dagpenge, der er B-indkomst.
0003 Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengegodtgørelser for 1. til 3. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver). Udgået 31.12.2016. Erstattes af indtægtart 0103 og 0104.
0004 Engangsbeløb - opsat pension (Lov nr 319 af 5. maj 2004 - L128).
0005 Arbejdsløshedsdagpenge.
0006 Folke- og førtidspension.
0007 Lønmodtagernes Garantifond
0008 Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer.
0009 Tillægspension fra ATP.
0010 Ældrechek
0011 Biblioteksafgift (L190 - Lov nr 538 af 6. juni 2007 - Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere)
0012 SP Løbende udbetalinger
0013 Efterløn - løbende udbetaling
0014 Kursusbeløb/kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsløshedskassen.
0015 Strejke- og lockoutgodtgørelse.
0016 Anden understøttelse fra arbejdsløshedskasserne.
0018 Rentetilskud til statsgaranteret studielån.
31-12-2017 0019 Uddannelsesydelser efter § 7a i lov om arbejdstilskud til ledige. Udgået 31.12.2016
0020 Udbetalt pension omfattet af Pensionsbeskatningslovens §15 (opsparingsordning for sportsudøvere).
0021 Ikke skattepligtig indkomst til Danmark udbetalt af Danida m.fl.
0022 Uddannelsesydelser til ledige over 25 år efter § 9 i lov om arbejdstilbud til ledige udbetalt af arbejdskasse. Udgået 31.12.2016.
0024 Delpension.
0025 Tjenestemandspension.
0026 A-indkomst vedr. § 48 E-F ansatte, med 26% skat. Udgået 31.12.2012
0027 DIS-indkomst, anden Udenrigsfart- DIS (Dansk Internationalt Skibsregister).
0028 Søindkomst Udenrigsfart - DAS (Dansk Almindelig Skibsregister).
0029 Nærfart - DAS (Dansk Almindelig Skibsregister).
0030 A-indkomst for kommunale dagplejemødre.
0033 A-indkomst vedr. § 48 E-F ansatte, med 33 % skat. Udgået 31.12.2010
0034 Søindkomst, Færøerne/Grønland. Sømænd i udenrigsfart fra Færøerne/Grønland.
0035 Sømænd i nærfart fra Færøerne/Grønland.Udgået 2010
0036 Ydelser efter serviceloven, hvor der kan ske lønindeholdelse.
0037 Skattepligtig gruppelivsforsikring, der indgår i fagforeningskontingent, der indberettes som fradragsberettiget. Skal kun bruges af fagforeninger. Blev indtil 31.12.2012 også brugt af pensionsselskaber.
0038 Anden skattepligtig ydelse (orlov, service, aktiv).
0039 Efterlevelseshjælp / pasning af døende § 57
0040 Ydelse efter integrationslov. kap. 5. Udgået 31.12.2011
0041 Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov § 25) og aktiveringsydelse
0042 Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov § 52).
0043 Skattepligtig ydelse aktivering (aktivlov). Udgået 2008
0044 Bidragspligtig pension.
0045 Vederlag for afløsning af pensionstilsagn.
0046 Fratrædelsesgodtgørelse, engangsbeløb udbetalt efter gamle regler.
0048 A-indkomst vedr.§ 48 E-F ansatte, med 25 % skat. Udgået 31.12.2012
0049 Skattefri uddannelsesydelse (LL § 31).
0050 Købe- og tegningsretter til aktier samt Aktier/Anparter efter LL § 16 skal indberettes i rubrik 36. I de tilfælde, hvor retten ikke er værdiansat skal der indberettes et kryds i rubrik 40.
0051 Købe- og Tegningsretter LL § 28.
0052 Medarbejderaktier udnyttet, tildelt i.h.t LL § 7 H.
16-03-2011 0056 Søindkomst, hvor skatten ikke skal videreføres til Færøerne eller Grønland
0057 DIS-indkomst, Begrænset fart - DIS (sejldistance < 50 sømil).
0058 Nærfart - DIS. Udgået.
0060 Personalegoder til direktør.
0061 Personalegoder til hovedaktionær samt udloddet fri bil som udbytte
0062 Computer, anskaffet ved reduktion i bruttoløn.
0063 Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og Flexydelsesbidrag før 1.7.2007 (engangsudbetaling).
0064 Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og Flexydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag) Beløb vedr. indbetali...
01-03-2020 0069 Corona - selvstændig - kompensation - Gyldig fra 1.3.2020
0070 Skattepligtige offentlige tilskud.
0071 Skattefrie offentlige tilskud.
0072 Rettelser indsendt af SU-styrelsen.
0073 Soldaterlegat, skattefrit
0074 Anden pension
01-01-2011 0075 Nettogevinstbeløb fra offentlig hassardspil (poker). Gældende fra 2011.
01-04-2011 0076 Værdi af naturaliepræmier
01-04-2011 0077 Pengepræmier
01-01-2011 0078 Barselsdagpenge
01-01-2013 0079 Indkomst ved selvstændigt erhverv (B-indkomst)
01-01-2013 0080 Indskud til aldersopsparing (B-indkomst)
01-01-2013 0081 Indskud til kapitalpension (B-indkomst)
01-01-2014 0082 Kommunalt tilskud til privat dagpleje (B-indkomst)
01-01-2013 0083 Kommunalt flekslønstilskud (AM-bidragsfri A-indkomst)
01-01-2013 0084 Kommunal ressourceforløbsydelse (AM-bidragsfri A-indkomst)
08-01-2014 0086 Fleksydelse. Efterløn har været indberettet sammen med fleksydelse, men har19.12.2013 fået sin egen kode 0086.
01-01-2014 0087 Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg - udbetales af kommuner fra 1.1.2014
01-01-2018 0088 Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab
01-01-2018 0089 Udlodning og avance fra medarbejderinvesteringsselskab
0097 Skattefrie uddelinger/legater fra fonde (B-indkomst).
01-07-2017 0099 Skattepligtige uddelinger, hvor fonden har fradragsret for uddelingen
01-07-2017 0100 Skattepligtige uddelinger, hvor fonden ikke har fradragsret for uddelingen
01-07-2016 0101 Købe- og tegningsretter til aktier
01-01-2018 0102 Vederlag i forbindelse med offentligt ombud og hverv.
01-01-2017 0103 Udbetaling af sygedagpenge fra kommuner og arbejdsgivere.
01-01-2017 0104 Udbetaling af godtgørelse for 1.-3. ledighedsdag fra arbejdsgiver
01-01-2017 0105 Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter $42
01-01-1017 0106 Plejevederlag efter §120 i lov om social service
01-06-2018 0107 Éngangstillæg for opsat pension (udbetales af Udbetaling Danmark), jf. § 15F, stk. 3 i lov som social pension. Tæller ikke med i topskattegrundlag
01-06-2018 0108 Skattefri rejsegodtgørelse jf. Ligningslovens § 9A.
01-06-2018 0109 Skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) jf. Ligningslovens § 9B.
01-01-2018 0110 Invalidepension. Udbetaling af indvalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension
01-01-2018 0111 Rateforsikring ved invaliditet. Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet
01-01-2018 0112 Rateopsparing ved nedsat arbejdsevne.
01-01-2018 0113 Ægtefælle og samleverpension
01-01-2018 0114 Pension udbetalt til efterladte
01-01-2018 0115 Ekstra personligt tillæg til folkepensionister - mediecheck Udbetables efter § 14 e, i lov om social pension
0116 Tidlig pension
01-01-2018 0122 Dummy 8
01-01-2018 0123 Dummy 9
01-01-2018 0124 Dummy 10
01-01-2020 0127 Udenlandsk DIS-søindkomst. jf. SØBL $11a
01-01-2020 0128 Udenlandsk DAS-søindkomst jf. SØBL $11b
0132 Arbejdsudleje
01-01-2020 0170 OP-bidrag - tillægsrefusion
01-03-2020 0171 Corona - lønkompensation - Gyldig fra 1.3.2020
0172 Corona - faste udgifter - kompensation - Gyldig fra 1.3.2020
0173 Corona - arrangørkompensation - Gyldig fra 1.3.2020
01-09-2020 0174 Udbetales af ATP. Hovedudbetaling efteråret 2020.
0175 Corona - andre hjælpepakker. Gyldig pr. 1.3.2020.
0176 Corona - førtidig restudbetaling. Udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. Ansøgt efter 1.3.2021. Gyldig pr 1.3.2021.
01-07-2021 0177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagernes feriemidler