Gå til sidens indhold

VMO_B_INDK_AM_BIDRAG_BETAL

Langt navn

B-indkomst, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

Generel Beskrivelse

B-indkomst, hvoraf der betales AM-bidrag

Detaljeret beskrivelse

B-indkomst, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

Af SKATs "Indberetningsvejledning" (Version 2.1 - 4.7.2012) fremgår: Begrebet »vederlag« er et centralt begreb i forhold til karakteristikken af persongruppen og AM-bidragsgrundlaget. Der ligger i begrebet en forudsætning om en modydelse - at der sker en honorering af et arbejde eller en ydelse, som modtageren af vederlaget har præsteret eller stillet til rådighed i en eller anden form. Am-bidragspligten omfatter ethvert vederlag. Der er dog visse undtagelser jf. bl.a. AM-bidragslovens § 3. Flere af disse er særskilt nævnt under felt 38, som bidragsfrie B-indkomster.

Og flg. eksempler nævnes: ·Honorarer, dvs. vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændige erhvervsdrivende. Der kan ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til honorarmodtagere. Godtgørelse af honorarmodtageres udgifter til befordring, kost og overnatning skal medregnes til vederlaget. Hvis godtgørelsen sker ud over det udbetalte honorar, og godtgørelsen ydes efter satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, skal godtgørelserne indberettes i felt 38. Beløb udbetalt til honorarmodtagere til dækning af udgifter til befordring, overnatning mv. som er udbetalt som udlæg efter regning skal ikke indberettes. ·Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer (du skal tillige indberette indtægtsart 61 i kode-68-feltet) ·Værdien af aktier og anparter, tegningsret og aktiekøberet omfattet af ligningslovens §§ 16 eller 28 (du skal tillige indberette henholdsvis indtægtsart 50 eller 51 i kode-68-feltet). Du skal indberette værdien af aktier og anparter, tegnings- og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens § 16 i retserhvervelsesåret (indtægtsart 50 i kode-68-feltet). Du skal indberette værdien af tegningsretter og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens § 28 for henholdsvis udnyttelses- eller afståelsesåret (kode 51 i felt 68). Kan du ikke ansætte værdien af tegningsretter og aktiekøberetter omfattet af ligningslovens § 16 på indberetningstidspunktet, skal du sætte et kryds (x) i felt 40 og indtægtsart 50 i kode-68-feltet. ·Vederlag for udnyttelse af ophavsret, patenter, mønstre, varemærker og lignende samt vederlag for reklamemæssig brug af en person - såkaldte immaterielle rettigheder. Ydes et vederlag for en immateriel rettighed som en naturalieydelse, der ikke er nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2, skal værdien af naturaliet indberettes i felt 38. ·Uddelinger fra skattepligtige fonde og foreninger mv. Du skal indberette uddelinger, hvor der foreligger en modydelse og uddelingen er skattepligtig for modtageren, herunder juridiske personer (fonde, foreninger, brancheorganisationer, virksomheder mv.). Indberetningen skal foretages uanset om du yder uddelingerne i form af penge eller som naturalieydelse, der er nævnt i arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk 2. (Skattefrie uddelinger til personer, der er skattepligtige til Danmark, skal indberettes i felt 38 og samtidig angive indtægtsart 97 i kode-68-feltet). Naturalieydelser (nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2) fra fonde og foreninger skal krydsmarkeres (x) i felt 40 med angivelse af ydelsens art i feltet Yderligere oplysninger tekst til felt 40 / 68. Uddelinger skal indberettes for den måned, hvor du underretter modtager om uddelingen, og hvor denne erhverver ret til ydelsen. Består en uddeling i en brugsret til fx en bolig, skal uddelingen indberettes fra og med den måned, hvor brugsretten kan udnyttes. Hvis en uddeling strækker sig over flere år, kan du vente med at indberette uddelingen, så den først indberettes for det kalenderår, hvor den bliver uddelt. Uddeling af natuarlieydelser, der ikke er nævnt i AM-bidragslovens § 2, stk. 2 skal indberettes i felt 38. ·Kost og logi når modtageren er almindelig lønmodtager, men ikke tilhører den gruppe af personer, hvor kost og logi udbetalt efter standardsatserne er A-indkomst (skal suppleres med teksten "Anden fri kost og logi" i felt 68).

Værdien af personalegoder, der skal indberettes i rubrik 50-55, skal ikke indgå i værdien i rubrik 36. Bemærk, at vederlag (honorarer) til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af udvalg, kommissioner og råd eller medhjælp til sådanne bestyrelser ikke skal indberettes i rubrik 36, men derimod i rubrik 13, evt. i rubrik 14 afhængig af, om der skal trækkes AM-bidrag eller ej.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel