Gå til sidens indhold

VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_BETAL

Langt navn

A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Generel Beskrivelse

A-indkomst hvoraf der betales AM-bidrag

Detaljeret beskrivelse

A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).

Af SKATs vejledning til eIndkomst Indberetninger fremgår: Der skal indberettes den indkomst, som er optjent eller godskrevet i periodens løb. Ud over løn og løntillæg af enhver art skal indberettes feriepenge, løn under barsel og sygdom, samt godtgørelser til dækning af udgifter ved udførelsen af arbejdet (bortset fra skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse). Bruttobeløbet skal indberettes, dvs. beløbet før A-skat og AM-bidrag. Dog skal fratrækkes lønmodtagerens eget bidrag til ATP og evt. indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Som yderligere eksempler på ydelser, der skal indberettes, kan nævnes:

-Vederlag på over 1.500 kr. til en person for arbejde for en skattefri forening. Dvs. hvis vederlaget er under 1.500 skal der ikke foretages indberetning (men den pågældende skal selv selvangive beløbet). -Løn til personer, der er fritaget for at betale skat til Danmark (fx. hvis de bor i udlandet), hvis der er trukket AM-bidrag. -Løn til personer, på hvem virksomheden har modtaget en fritagelse/delvis fritagelse for træk af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat efter reglerne i ligningslovens § 33A, stk. 1 og 3 skal medregnes i rubrik 13 uanset fritagelsen for indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag. -Vederlag (honorar) til medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner og råd eller medhjælp til sådanne bestyrelser. -Pension og lignende skattepligtige ydelser til tidligere ansatte eller til tidligere medlemmer af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller lignende. Indtægtsart 44 skal angives under 'indtægtsartkode.'. -Værdien af A-skattepligtige personalegoder. Værdien af disse goder skal specificeres under 'indtægtsarter'.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel