Gå til sidens indhold

Familier og husstande

Beskrivelse

Indeholder alle personer med bopæl i Danmark med oplysninger om familie- og husstandsforhold.

I perioden 1980-2007 findes opgørelser for C- og D-familier, opgjort pr. 1. januar hvert år. C-familier er familier med hjemmeboende børn under 18 år. D-familier er familier uden aldersgrænse for de hjemmeboende børn.

I 2008 indførtes et nyt familiebegreb E-familier. I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. E-familierne er ført tilbage til 1986, som er det første tidspunkt, hvor Danmarks Statistik råder over fuldstændige data til dannelse af familierne. E-familier dannes hvert kvartal.

I et enkelt tilfælde er et variabelnavn (ANTBOERNF) det samme i begge typer familieopgørelser.


I et svar CPR på ansøgning om registreindsigt i 2018 om slægtsskabsoplysninger står

En fejl i slægtskabsoplysninger kan skyldes, at slægtskabshenvisningen i perioden fra den 2. april 1968 til den 31. juli 1978 alene var udtryk for bofællesskab, og at der derfor ikke behøvede at være tale om et egentligt slægtskabsforhold. Et barn, der boede sammen med sin mor og hendes nye samlever eller ægtefælle, blev således registreret i CPR med morens nye samlever eller nye ægtefælle som far. En manglende henvisning til en forælder kan skyldes, at man ved etableringen af CPR i 1968 kun registrerede slægtskab, hvis barnet var hjemmeboende og under 15 år. I perioden fra oprettelsen af CPR i 1968 og frem til den 31. juli 1978 blev slægtskabshenvisninger som udgangspunkt slettet, når barnet fyldte 15 år, flyttede hjemmefra, blev gift, eller hvis barnet selv fik et barn. Den 31. juli 1978 overgik man til registrering af egentlige slægtskabsrelationer, der fastholdes, uanset om der er bofællesskab med forældrene. Kirkeministeriet har som led i arbejdet med etablering af den elektroniske kirkebog i 2001-2003 foretaget kontrol og eventuel rettelse af slægtskabsoplysninger for personer registreret som født i Danmark (bortset fra Sønderjylland) fra 1960. For personer født før 1960 rettes fejl i slægtskabsforholdene løbende, når de konstateres"-

Variable: