Gå til sidens indhold

Boligstøtte

Beskrivelse

Boligstøtte er hjælp til boligudgifter. Afhængigt af en husstands sammensætning og indkomst- og boligforhold kan boligstøtten tildeles efter ansøgning. Boligstøtte er den samlede betegnelse for boligsikring (til almindelige lejere - nærmere bestemt til ikke-pensionister) og boligydelse (til pensionister) .

Boligstøtte ydes til hustande og ikke til enkeltpersoner. Boligstøttestatistikken består derfor af de hustande, som i december måned modtog enten boligsikring (ikke-pensionister) eller boligydelse (pensionister).

Boligsikring kan tildeles lejere i udlejningslejligheder o.l. samt bofællesskaber, hvor lejeren ikke er pensionist, mens boligydelse kan tildeles modtagere af social pension, som bor i leje-, andels- eller ejerbolig samt bofællesskaber. Førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension fra og med 2003, modtager boligstøtte efter særlige regler.

En tilnærmet årsstatistik udarbejdes for hele kalenderåret, men den er kun skønsmæssig og uden fordeling på variable. Statistikken anvendes kun internt i Danmarks Statistik.

Grupperinger: I boligstøttesystemets edb-system findes en lang række sagstyper, der angiver arten af boligstøtte. Diisse er ved tabelleringen samlet i sagsgrupper (variablen SAGGRUP). Vær opmærksom på, at grupperingen i BOY og BOS er forskellig fra BOST.

KILDE: Udbetaling Danmark's boligstøttestatistikregister til udbetalinger af boligstøtte.

DATAANVENDELSE: Data til Nyt fra Danmarks Statistik, Statististiske Efterretninger, Statistikservice, Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt. Data til Sumdatabasen og Statistikbanken i Danmarks Statistik Tabeller til publikationen "Social tryghed i de nordiske lande" udgivet af NOSOSKO Data til Danmarks Statistiks hjemmeside (fx variabelbeskrivelser):ww.dst.dk Data til Statens Arkiver Årlige serviceopgaver Lovmodellen i finansministeriet Socialministeriet Kommuner Forskere (fx AKF, Rockwool)

Der findes ingen delopgaver under Boligstøtte

Variable