Gå til sidens indhold

KON_GER9

Langt navn

Nicifret gerningskode

Generel Beskrivelse

Nicifret gerningskode for lovovertrædelse.

Koden består af Rigspolitiets 5-cifrede gerningskode (se KON_AFGERKOD) og fire foranstillede cifre, der angiver kodens placering i hierarkiet.

Variablen erstatter den den tidligere 7-cifrede gerningskode (txt_ger7).

Koden er hierarkisk opbygge, så der kan foretages opgørelser på flere niveauer, se nærmere under deltajeret officiel beskrivelse.

Detaljeret beskrivelse

Koden er hierarkisk opbygget, så der kan foretages opgørelser på 1, 2, 4 og 9 cifre:

Et ciffer 0 Uoplyst 1 Straffelov i alt 2 Færdselslov i alt 3 Øvrige særlove i alt

To første cifre: 00 Uoplyst Straffelov: 10 Uoplyst straffelov 11 Seksualforbrydelser 12 Voldsforbrydelser 13 Ejendomsforbrydelser 14 Andre forbrydelser Færdselslov: 21 Færdselsuheld uspecificeret' 22 Færdselslov spiritus 24 Mangler ved køretøj 26 Færdselslov i øvrigt Øvrige særlove: 32 Lov om euforiserende stoffer 34 Våbenloven 36 Skatte- og afgiftslove 38 Særlove i øvrigt

Fire første cifre: 0000 Uoplyst 1000 Uoplyst straffelov 1110 Blodskam mv. 1120 Voldtægt mv. 1130 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse børn u.12 år 1131 Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 1140 Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt 1141 Seksualforbrydelse mod barn 13-14 år 1145 Seksualforbrydelse i øvrigt 1150 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse børn u. 12 år 1160 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt 1172 Blufærdighedskrænkelse v/beføling 1174 Blufærdighedskrænkelse v/blotteri 1176 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt 1180 Utugt mv. 1210 Vold o.l. mod offentlig myndighed 1220 Opløb/forstyr. af offentlig orden 1230 Manddrab 1240 Forsøg på manddrab 1250 Psykisk vold 1252 Simpel vold 1255 Alvorligere vold 1258 Særlig alvorlig vold 1260 Vold mod sagesløs 1270 Forsætlig legemskrænkelse i øvrigt 1280 Forsætlig legemsbeskadigelse 1283 Uagtsomt manddrab/legemsbesk. 1286 Forbrydelse mod liv og legeme 1289 Forbrydelse mod den personlige frihed 1292 Trusler 1304 Dokumentfalsk 1308 Dokumentfalsk med check 1312 Brandstiftelse 1316 Indbrud i bank., forretning mv. 1320 Indbrud i beboelser 1324 Indbrud i ubeboede bebyggelser 1328 Tyveri fra bil, båd mv. 1332 Butikstyverier mv. 1336 Andre tyverier 1339 Tyveri/brugstyveri af indregistreret køretøj 1342 Tyveri/brugstyveri af knallert 1345 Tyveri/brugstyveri af cykel 1348 Tyveri/brugstyveri af andet 1351 Ulovlig omgang med hittegods 1354 Underslæb 1357 Bedrageri 1360 Checkbedrageri 1363 Mandatsvig 1366 Afpresning og åger 1372 Skyldnersvig 1376 Hæleri 1380 Røveri 1384 Grov skattesvig mv. 1390 Hærværk 1394 Uagtsomt hæleri 1398 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse 1410 Forbrydelse mod offentlig myndighed mv. 1415 Forbrydelse i offentlig tjeneste 1420 Falsk forklaring for retten 1425 Falsk forklaring i øvrigt 1430 Forbrydelse vedr. penge og bevismateriale 1435 Salg af narkotika mv. 1440 Smugling mv. af narkotika 1445 Almenskadelige forbrydelser mv. 1450 Ulovligt erhverv mv. 1455 Forbrydelser i familieforhold 1460 Uagtsomt manddrab mv. v/færdselsuheld 1475 Tilhold 1485 Freds- og ærekrænkelser 2110 Færdselsuheld uspecificeret 2210 Færdselsuheld med spiritus 2220 Spiritus- og promillekørsel 2410 Mangler ved køretøj 2610 Færdselslovsovertræd. i øvrigt 3210 Lov om euforiserende stoffer 3410 Våbenloven 3610 Skatte og afgiftslove mv. 3810 Andre strafferetlige særlove 3815 Sundheds- og sociallove 3820 Bygge- og boliglove 3825 Miljølove 3830 Love vedr. dyr, jagt mv. 3835 Love vedr. arbejde, transport mv. 3840 Selskabs- og firmalovgiv. mv. 3845 Love vedr. forsvaret og lign. 3850 Love vedr. offentlige forsyninger 3855 Love vedr. spil, bevilling, næring 3865 Særlovgivning i øvrigt 3870 Uoplyst særlovgivning

Ni cifre: Se tilknyttet værdisæt D281700.TXT_GER9.

Politiets journalplan, og dermed gerningskoderne, ændres løbende som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser. Værdisættet for KON_GER9 (tidligere KON_GER7) har derfor også løbende ændret sig.

De væsentligste ændringer i politiets journalplan er beskrevet i bilag vedr. gerningskoder.

Til og med 2006 er konfererede sager med uoplyst KON_GER9 (tidligere KON_GER7) slettet fra registret. Fra og med 2007 er de medtaget. De pågældende konfererede sager har ligeledes uoplyst KON_AFGTYPKO (afgørelsestypekode). Det drejer sig om sigtelser i sager, som er færdigefterforskede, og som vides at blive til biforhold (konfererede sager), når de er afgjort. De vil være med på et nyt udtræk med oplyst KON_GER9 (tidligere KON_GER7) og KON_AFGTYPKO når hovedsagen er afgjort.

Værdisæt

D281700.TXT_GER9 - Gerningskode nicifret
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
384592150 Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde
31-12-1992 384592170 Civilforsvarsloven
384592190 Lov om civilt beredskab
384592990 Andre love vedr. forsvaret o.l.
385093110 El-lovgivningen
385093130 Gaslovgivningen
385093140 Fællesantenner
385093990 Andre love vedrørende offentlige forsyninger
385594110 Restaurationsloven
385594111 Restaurationsloven, nattesæde
385594112 Restaurationsloven, ulovlig udskænkning
385594113 Restaurationsloven, forbud
385594114 Restaurationsloven, meddelt forbud
385594115 Restaurationsloven, overtrædelse af forbud
01-01-2004 385594121 Alkohol, salg til unge under 16 år
01-01-2004 31-12-2008 385594129 Tobak, salg til unge under 16 år
385594130 Næringsloven
385594150 Handel med brugte genstande
385594160 Lov om auktionsledere
385594170 Film- og biograflov
385594180 Lov om spillekasinoer
385594190 Totalisatorlov
385594230 Apotekerlov
385594250 Medieansvarsloven (presselov)
385594270 Lov om offentlige indsamlinger
385594280 Lov om mål og vægt
385594990 Andre love vedr. spil, bevilling, næring mv.
386599110 Øvrige særlovgivning
387099200 Uoplyst særlovgivning
01-01-2005 121070301 Trusler om vold mv. mod overordnet polititjenestemand
01-01-2005 31-12-2017 121070300 Vold eller trussel mod polititjenestemand
01-01-2005 26-02-2019 121070303 Lægge hindring i vejen for udførelse (polititjenestemand)
01-01-2005 141070318 Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand
01-01-2005 221080116 FUH. Spirituskørsel med personskade
01-01-2005 221080117 FUH. Spirituskørsel uden personskade
01-01-2005 222080201 Spirituskørsel
01-01-2005 261081685 Frakendelsestid, kørsel i (motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert)
01-01-2005 261081026 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle (klip)
01-01-2005 261081032 Rødt lys, fremkørsel mod (klip)
01-01-2005 261081033 Kørselsretningen, kørsel mod (klip)
01-01-2005 261081034 Spærrelinjer, overskridelse i forbindelse med overhaling (klip)
01-01-2005 261081035 Nødspor, kørsel i (klip)
01-01-2005 261081036 Overhaling, færdselstavle/afmærkning (klip)
01-01-2005 261081037 Vigepligt, færdselstavle/afmærkning (klip)
01-01-2005 261081038 Hastighed, færdselstavle (klip)
01-01-2005 261081039 Jernbaneoverkørsel, passage af (klip)
01-01-2005 261081061 Forankørende, for lidt afstand til (klip)
01-01-2005 261081062 Helleanlæg mv., venstre om (klip)
01-01-2005 261081085 Svingning mv., til fare/unødig ulempe (klip)
01-01-2005 261081091 Vending eller bakning, til fare/ulempe (klip)
01-01-2005 261081092 Vognbaneskift, igangsætning, placering, standsning til fare/ulempe (klip)
01-01-2005 261081131 Overhaling, ved kørsel (klip)
01-01-2005 261081135 Overhaling, øget hastighed (klip)
01-01-2005 261081140 Vognbaneskift, forbud mod (klip)
01-01-2005 261081152 Overhaling, forbud mod (klip)
01-01-2005 261081155 Overhaling, ved fodgængerfelt (klip)
01-01-2005 261081172 Vigepligt, ubetinget, udkørsel (klip)
01-01-2005 261081173 Vigepligt, højre (klip)
01-01-2005 261081174 Svingning, ej sket uden ulempe (klip)
01-01-2005 13-04-2021 261081252 Kap- og væddekørsel (klip)
01-01-2005 261081274 ATK hastighedsovertrædelse (klip)
01-01-2005 261081278 Hastighed, generelle (klip)
01-01-2005 261081279 Hastighed, køretøjsbestemt (klip)
01-01-2005 261081565 Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 15 år (klip) (Ikke aktiv i 2011)
01-01-2005 31-12-2007 261081575 Styrthjelm, 8-14 år (klip)
01-01-2005 381084220 Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden m.v.
01-01-2005 381084221 Ordensbekendtgørelsen, sikring af den offentlige orden (Pornoudstilling)
01-01-2005 381084222 Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/meddelt påbud
01-01-2005 381084223 Ordensbekendtgørelsen, midlertidige foranstaltninger/overtrædelse af påbud
01-01-2005 381084233 Politivedtægten, lokal
01-01-2005 383089152 Hundeloven, overtrædelse af, samt overtrædelse af pålæg
01-01-2005 383089153 Hundeloven, frakendelse efter
01-01-2005 383590301 Kontrolapparatværksted, bekendtgørelse om autoriseret
01-01-2005 383590302 Fartskriverkort, fører, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 383590303 Fartskriverkort, arbejdsgiver, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 383590304 Fartskriverkort, værksted, bekendtgørelse om udstedelse af
01-01-2005 31-12-2007 383590305 Køre-hviletid, fører, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
01-01-2005 31-12-2007 383590306 Køre-hviletid, arbejdsgiver, bekendtgørelse om nationale bestemmelser
01-01-2005 31-12-2007 383590307 Køre-hviletid, fører
01-01-2005 31-12-2007 383590308 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2005 31-12-2007 383590309 Køre-hviletid over 30%, fører
01-01-2005 12-09-2023 383590310 Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, fører
01-01-2005 12-09-2023 383590312 Kontrolapparat, fører
01-01-2005 12-09-2023 383590313 Kontrolapparat, arbejdsgiver
01-01-2006 261081566 Befordring af barn uden særligt sikkerhedsudstyr (klip)
01-01-2006 261081567 Befordring af barn i øvrigt (klip)
01-01-2006 261081568 Befordring af flere børn end siddepladser (klip) (Ikke aktiv i 2011)
144571291 Forvoldt fare for epidemi
31-12-2009 144571292 Våben og sprængstof, særdeles farlige
144571311 Forstyrrelse af samfærdselsmidlerne
144571321 Ødelæggelse af mindesmærker o.l.
144571331 Salg af forfalskede levnedsmidler
144571341 Miljø, forurening med betydelig skade
145071411 Betleri, overtrædelse
01-01-2000 145071412 Betleri, meddelt advarsel (påbud)
31-12-1999 145071421 Løsgængeri
31-12-1999 145071431 Ulovligt erhverv
31-12-2004 145071441 Erhvervsmæssig udnyttelse, spekulation
145071451 Hasard/væddemål
31-12-2004 145071471 Svigagtig forledelse til udvandring
145572111 Bigami, den gifte person
145572112 Groft uagtsom bigami
145572113 Bigami, den ugifte person
111072121 Blodskam, børn under 15 år
111072122 Blodskam i øvrigt
111072123 Blodskam mellem søskende, børn under 15 år
111072124 Blodskam i øvrigt, mellem søskende
01-01-1997 31-12-2013 111072125 Blodskam, anden kønslig omgang, børn under 15 år
01-01-1997 31-12-2013 111072126 Blodskam, anden kønslig omgang mellem søskende
01-01-1997 31-12-2013 111072127 Blodskam i øvrigt, anden kønslig omgang
31-12-2002 145572141 Falsk fødselsanmeldelse
145572151 Unddragelse af forældremyndighed
31-12-2013 112072211 Voldtægt
31-12-2013 112072215 Samleje med ulovlig tvang
31-12-2013 114072221 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
0 Uoplyst
141070111 Højforræderi
141070121 Farevoldende offentlige udtalelser
141070125 Femte kolonnevirksomhed
141070131 Bistand til fjenden under krig
141070141 Misligholdelse af kontrakt under krig
141070151 Erhvervsmæssigt samarbejde med fjenden
141070161 Utilbørligt forhold til besættelsesmagt
141070163 Diplomatisk landsforræderi
141070165 Spionage
141070173 Videregivelse af hemmelige forhandlinger
141070175 Forfalskning af dokumentation af betydning for staten
141070181 Offentlig beskrivelse af militære anlæg
141070185 Neutralitetskrænkelser mod staten
141070187 Overtrædelse af forbud til værn for staten
141070191 Forbrydelse mod fremmed statsoverhoved
141070194 Offentlig forhånelse af fremmed nation
141070211 Oprør
141070221 Forbrydelse mod den danske regent
141070231 Tvang overfor folketinget
141070241 Ulovlig korpsvirksomhed
01-01-2002 141070242 Terrorisme
01-01-2002 31-12-2006 141070243 Terrorisme, økonomisk støtte til
01-01-2002 31-12-2006 141070244 Terrorisme, tilskyndelse til
01-01-2002 31-12-2006 141070245 Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
01-01-2002 31-12-2006 141070246 Ulovlig militær, medlem af
01-01-2002 31-12-2006 141070247 Masseødelæggelsesvåben, spredning af
07-02-2023 141070251 Forbrydelse mod kongehuset i øvrigt
141070261 Forhindring af folketingsvalg mv.
141070271 Uberettiget deltagelse i folketingsvalg
141070281 Tvang mod offentlig myndighed mv.
31-12-2017 121070311 Vold o.l. mod nogen i offentlig tjeneste mv. (Forekommer første gang i 1980)
01-01-1995 121070312 Trusler om vold mv. mod offentlig myndighed
01-01-1995 26-02-2019 121070313 Hindring af offentlig myndighed
121070316 Vold mod politi mv. ved opløb/opstand
141070321 Fornærmelig tiltale af offentlig myndighed
141070322 Bestikkelse af offentlig myndighed
28-06-2018 129270323 Trusler, vold o.l. mod vidner og deres nærmeste (Forekommer første gang 1992)
31-12-2002 141070331 Hjælp til undvigelse
31-12-2002 141070332 Fanger mv., ulovlig forbindelse med
01-01-2002 141070335 Fange, flygtet
01-01-2002 141070336 Hjælp til undvigelse
01-01-2002 141070337 Ulovlig forbindelse med fanger mv.
141070341 Hindring af strafforfølgning/-fuldbyrdelse
01-01-1999 141070345 Menneskesmugling, skærpende omstændighed
141070351 Ødelæggelse af offentlig segl/mærke
141070352 Ødelæggelse af offentlig bekendtgørelse
141070361 Unddragelse fra værnepligt
141070365 Ulovlig hvervning
141070371 Offentliggøre fortrolige forhandlinger mv.
141070375 Offentliggørelse af usandt mødereferat
141070381 Uberettiget udøvelse af offentlig myndighed
141070385 Foregivelse af offentlig myndighed
141070386 Udøver virksomhed uden offentlig bevilling/trods frakendelse
31-12-2013 141070387 Medvirken til udøvelse af virksomhed trods frakendelse
141070391 Uberettiget brug af uniform mv.
141070397 Deltagelse i forbudt forening
122070411 Ledelse og fremkaldelse af opløb
141070415 Ikke efterkomme påbud om at skilles
122070421 Grov forstyrrelse af offentlig ro og orden
01-01-2000 122070422 Maskering, forbud mod
141070423 Misbrug af faresignal mv.
141070425 Offentlig tilskyndelse til forbrydelse
141070431 Hindring af offentlig forsamling
141070432 Forstyrrelse af folketingets møder o.l.
141070441 Farlig beruselse
141070451 Krænkelse af gravfreden
141070452 Usømmelig behandling af kirken
01-09-2020 141070461 Offentlig forhånelse af trossamfund
141070463 Undlade at forhindre forbrydelse
141070471 Undladelse af bistand til offentlig myndighed
31-12-2004 141070475 Tilbageholde oplysninger om en persons uskyld
141570515 Ulovlig opkrævning af skat mv.
141570521 Misbrug af domsmyndighed
141570524 Ulovlig håndhævelse af strafmyndighed
141570527 Ulovlig behandling af retssager
141570531 Hindring af dommes fuldbyrdelse
141570541 Misbrug af offentligt hverv
141570551 Tilskyndelse til underordnedes forbrydelse
141570561 Krænkelse af tavshedspligt
141570562 Meddelelseshæleri
01-09-2020 141570571 Tilintetgørelse af post mv.
31-12-2004 141570581 Offentlige myndigheders forbrydelse
141570585 Anden misbrug af offentlig stilling/hverv
141570591 Pligtforsømmelse i offentligt hverv
141570595 Skødesløshed i offentligt hverv
142070611 Falsk forklaring for retten
142070631 Grov uagtsom afgivelse af forklaring
142570641 Falsk erklæring på tro og love
142570651 Urigtig forklaring/pligtforhold
142570661 Anden urigtig skriftlig erklæring
142570671 Falsk anklage/bevisforvanskelse
01-01-2004 142570672 Tilbageholdt oplysninger om en persons uskyld
142570681 Falsk anmeldelse/klagemål
143070711 Pengefalsk
143070721 Udgivelse af falske penge
143070731 Udgivelse af formodede falske penge
143070741 Udgivelse af pengelignende genstande
01-01-2004 143070745 Pengefalsk, elektronisk
143070751 Ulovlig udfærdigelse af betalingsmiddel
130470811 Dokumentfalsk
130470813 Dokumentfalsk ved anvendelse af dankort
130470814 Dokumentfalsk ved anvendelse af øvrige kontokort
01-09-2020 130870815 Dokumentfalsk ved anvendelse af eurochecks
143070821 Dokumentsvig
143070831 Personelt falsk/misbrug af ægte dokument
143070841 Intellektuelt falsk
143070851 Falsk stempel/mærke mv.
143070861 Falsk stempelmærke/frimærke mv.
143070871 Dokumentundertrykkelse
143070881 Falske skelsten mv.
131271111 Brandstiftelse, kvalificeret
131271121 Brandstiftelse, forsætlig
131271131 Brandstiftelse, uagtsom
144571211 Sprængning mv., transportulykke
144571213 Uagtsom sprængning mv., transportulykke
144571221 Kapring af fly/skib mv.
144571224 Forstyrrelse af transportmidler
144571231 Undladt at afværge ildebrand o.l.
144571241 Forgiftning af drikkevand
144571244 Fortielse/udbredelse af sundhedsfarlige ting
144571251 Udbredelse af sundhedsfarlige genstande
144571261 Ulovlig udbredelse af lægemidler
144571271 Udsat dyrs sundhed for fare
143571281 Salg af narkotika
144071282 Smugling mv. af narkotika
31-12-2001 143571285 Narkotikahæleri
31-12-2013 114072222 Samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
31-12-2013 114072225 Samleje med institutionsanbragt
31-12-2013 114072227 Samleje ved misbrug af afhængigheds forhold
01-01-1999 31-12-2013 114072230 Samleje med prostitueret under 18 år, kunde
31-12-2013 114072231 Samleje med barn under 15 år
31-12-2013 113072232 Samleje med barn under 12 år, skærpende omstændigheder
31-12-2013 111072233 Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
31-12-2013 114072234 Samleje ved forførelse
31-12-2013 112072235 Anden kønslig omgang ved vold
31-12-2013 112072236 Anden kønslig omgang ved ulovlig tvang
31-12-2013 114072237 Anden kønslig omgang ved udnyttelse af psykisk abnormitet
31-12-2013 114072238 Anden kønslig omgang med institutionsanbragt
31-12-2013 114072239 Anden kønslig omgang ved misbrug af afhængighedsforhold
31-12-2013 112072241 Anden kønslig omgang ved tilsnigelse
31-12-2013 113072243 Anden kønslig omgang med barn under 12 år
31-12-2013 111072244 Anden kønslig omgang med plejebarn/stedbarn
31-12-2013 114072245 Anden kønslig omgang ved forførelse
31-12-2013 116072251 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 15 år
31-12-2013 115072252 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år
31-12-2013 116072253 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt
31-12-2013 116072254 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold
31-12-2013 116072255 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang
31-12-2013 116072256 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 15 år
31-12-2013 116072257 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 15 år
31-12-2013 115072258 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved vold mod barn under 12 år
31-12-2013 115072259 Homoseksuel sædelighedsforbrydelse ved ulovlig tvang mod barn under 12 år
31-12-2013 114072261 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 15 år
31-12-2013 113072262 Uagtsom seksualforbrydelse med barn under 12 år
31-12-2013 114072263 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
31-12-2013 118072271 Rufferi
31-12-2013 118072275 Fremmelse af utugt
31-12-2013 118072276 Udlejning af værelse til utugt
31-12-1999 118072277 Alfonseri, underhold
31-12-1999 118072278 Alfonseri, dele bolig
01-01-2000 31-12-2013 118072280 Utugtig foto/filmoptagelse af person under 18 år
31-12-1986 117672281 Blufærdighedskrænkelse (udgået 1986)
01-01-1986 31-12-2013 117272282 Blufærdighedskrænkelse ved beføling
01-01-1986 31-12-2013 117472283 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
01-01-1986 31-12-2013 117672284 Blufærdighedskrænkelse ved beluring
01-01-1986 31-12-2013 117672285 Blufærdighedskrænkelse ved verbal uterlighed o.l.
01-01-1986 31-12-2013 117672286 Blufærdighedskrænkelse ved anden uterlighed
01-01-1986 31-12-2013 117672287 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt
31-12-2013 118072291 Forulemper ved opfordring mv. til utugt
31-12-2013 118072295 Pornografi
31-12-2013 118072296 Børnepornografi
31-12-2013 118072297 Overtrædelse af pålæg
31-12-2013 118072298 Meddelt pålæg
31-12-2013 118072299 Børnepornografi, besiddelse af/bekendt med
123073111 Manddrab
124073112 Forsøg på manddrab
123073121 Barnedrab
128673131 Drab efter begæring
128673141 Medvirken til selvmord
128373151 Uagtsomt manddrab
146073152 Uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld
31-12-1989 127073211 Legemskrænkelse
31-12-1989 127073212 Vold af særlig farlig karakter
31-12-1989 127073213 Vold med skade på legeme eller helbred
31-12-1989 126073214 Vold mod sagesløs
31-12-1989 128073221 Legemsbeskadigelse
31-12-1989 128073222 Legemsbeskadigelse med død til følge mv.
31-12-1989 128073223 Legemsbeskadigelse med grov skade til følge
31-12-1989 128073231 Grov legemsbeskadigelse
01-01-1989 125273241 Simpel vold
01-01-1989 125573251 Alvorligere vold
01-01-1989 125573252 Vold med skade på legeme eller helbred
01-01-2004 125573253 Vold ved kvindelig omskæring
01-01-1989 125873261 Særlig alvorlig vold
31-12-1989 128373311 Uagtsom legemsbeskadigelse
31-12-1989 146073312 Uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
31-12-1989 128373313 Uagtsom grov legemsbeskadigelse
31-12-1989 146073314 Uagtsom grov legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
128373315 Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse
01-01-1989 146073316 Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med færdselsuheld
128673321 Hensættelse i hjælpeløs tilstand
128673331 Uforsvarlig omgang ved barnefødsel
128673341 Forvoldt fare for liv eller førlighed
128673351 Undladt at hjælpe en person i livsfare
128673352 Undladt at hjælpe en person ved ulykke
128673361 Overladelse af våben eller sprængstof
31-12-2002 128673371 Undladt at hjælpe gravid kvinde
128974111 Ulovlig tvang
128974122 Kvalificeret frihedsberøvelse
01-01-2004 128974123 Frihedsberøvelse, grov uagtsomhed
31-12-2004 128974131 Uagtsom frihedsberøvelse
01-01-2002 128974135 Menneskehandel
02-01-2019 148574211 Brud på brevhemmeligheden
02-01-2019 148574212 Uberettiget adgang til andres gemmer
02-01-2019 148574213 Ulovlig aflytning
02-01-2019 148574215 Uberettiget adgang til EDB-oplysninger
01-01-2004 02-01-2019 148574216 Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
148574221 Husfredskrænkelse
148574225 Industrispionage
148574231 Uberettiget fotografering af personer
31-12-1986 148574241 Brud på privatlivets hemmeligheder
148574251 Udnyttelse af oplysninger om privatliv
148574255 Uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder
31-12-2012 147574261 Overtrædelse af advarsel
31-12-2012 147574262 Begæring om advarsel
31-12-2012 147574263 Meddelt advarsel
129274265 Trussel på livet
129274266 Bombetrusler/telefonbomber
129274271 Offentlig trussel om voldshandling
148574274 Racediskrimination
02-01-2019 148574277 Forfølgelse ved gentagne beskyldninger
02-01-2019 148574281 Ærekrænkelser (udgået 2019)
02-01-2019 148574291 Bagvaskelse
02-01-2019 148574293 Fornærmelser
131675111 Indbrud i bibliotek
131675112 Indbrud i børnehave/vuggestue/fritidshjem
131675113 Indbrud i skole
131675114 Indbrud i kirke/museum
131675115 Indbrud i kommune-/sygesikringskontor
131675116 Indbrud i posthus/postkontor
131675117 Indbrud i svømmehal/idrætsanlæg o.l.
131675118 Indbrud i institution/plejehjem
131675119 Indbrud i offentligt kontor/bygning i øvrigt
131675120 Indbrud i kaserne (våben/ammunition)
131675131 Indbrud i bankiers/vekselerer o.l.
131675132 Indbrud i biograf/teater
131675134 Indbrud i tankstation/autohandler
131675135 Indbrud i privat institution
131675136 Indbrud i beboerklubber
131675139 Indbrud i privat kontor i øvrigt
01-01-1986 131675140 Indbrud i selskabslokaler
131675141 Indbrud i pengeinstitut
01-01-1997 131675150 Indbrud i sportsforretning
131675151 Indbrud i beklædnings-/skind-/skotøjsforretning
131675152 Indbrud i kiosk/cigar-/vinhandel
131675153 Indbrud i købmand/supermarked/mejeri
131675154 Indbrud i radio-/fotoforretning
131675155 Indbrud i urmager/guldsmed
131675156 Indbrud i cafeteria/restaurant
01-01-1997 131675158 Indbrud i computerbutik
01-01-1997 131675159 Indbrud i optikerforretning
131675169 Indbrud i forretning i øvrigt
01-01-1986 131675170 Indbrud i våbenlager/-fabrik/-forretning
131675171 Indbrud i fabrik
131675172 Indbrud i lager o.l.
131675173 Indbrud i værksted
131675174 Indbrud i tømmerhandel/byggemarked
01-01-1998 131675175 Indbrud i IT-virksomhed
131675181 Indbrud i apotek
131675182 Indbrud i hospital
131675183 Indbrud i lægekonsultation o.l.
01-01-1989 131675184 Indbrud i øvrigt
25-06-2019 131675191 Pengeskabstyveri ved skærebrænder
25-06-2019 131675192 Pengeskabstyveri ved sprængstof
25-06-2019 131675193 Pengeskabstyveri ved vinkelslibere
131675194 Pengeskabstyveri
132075211 Indbrud i villa o.l.
132075212 Indbrud i lejlighed
132075213 Indbrud i værelse
132475214 Indbrud i skib/båd (fast bemandede)
132475216 Indbrud i skib/båd (lystbåde)
01-01-1998 132075217 Indbrud i landejendom
132475311 Indbrud i fritidshus
132475312 Indbrud i garage/udhus
132475313 Indbrud i kælder-/lofts-/pulterrum
132475314 Indbrud i campingvogn
01-01-1999 132475315 Indbrud i kolonihavehus
132475331 Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn o.l.
132475332 Indbrud i isbod/pølsebod
133975411 Tyveri af registreret køretøj
134275421 Tyveri af knallert
134575431 Tyveri af cykel
133675432 Tyveri af barnevogn/klapvogn
133975441 Tyveri af uregistreret køretøj
134875442 Tyveri af skib/båd/fly
132875511 Tyveri fra personbil
132875512 Tyveri fra lastbil/varebil
132875513 Tyveri fra motorcykel/scooter
132875514 Tyveri fra knallert
132875515 Tyveri fra cykel
132875516 Tyveri fra både
132875519 Tyveri fra andet køretøj
133275531 Tyveri fra automat i møntvaskeri etc.
133275532 Tyveri fra benzinautomat
01-09-2020 133275533 Tyveri fra frimærkeautomat
133275534 Tyveri fra vareautomat
01-09-2020 133275535 Tyveri fra telefonautomat
01-01-1992 133275536 Tyveri fra parkometerautomat
01-01-2002 133275537 Tyveri fra spilleautomat
133675551 Tyveri fra cafeteria/restaurant
133675552 Tyveri fra hotel/motel
01-01-1986 133675553 Tyveri fra kasseapparat
01-01-1985 133275560 Butikstyveri fra andre forretninger
133275561 Butikstyveri beklædning/skind/fodtøj
133275562 Butikstyveri kiosk/cigar-/vinhandel
133275563 Butikstyveri købmand/supermarked/mejeri
133275564 Butikstyveri radio-/fotoforretning
133275565 Butikstyveri urmager/guldsmed
133275566 Butikstyveri møntvaskeri
133675567 Tyveri fra udstilling
133675568 Tyveri fra møntvaskeri
133675569 Tyveri fra andre butikker
01-01-1999 133275570 Butikstyveri, tricktyveri
01-09-2020 133275571 Rudeknusningstyveri radio-/fotoforretning
01-09-2020 133275572 Rudeknusningstyveri fra urmager/guldsmed
01-09-2020 133275579 Rudeknusningstyveri iøvrigt
01-01-1998 06-03-2018 133675580 Tyveri, tricktyveri i beboelse
133675581 Tyveri fra campingplads
133675582 Tyveri fra garderobe
133675584 Tyveri fra lejlighed/værelse/etageejendom
133675585 Tyveri fra villa/landejendom
133675586 Tyveri fra kælder o.l.
133675587 Tyveri fra svømmehal/idrætsanlæg/omklædningsrum
133675588 Tyveri fra udhængsskab
133675589 Tyveri fra hospital/plejehjem
01-01-1995 133675590 Tyveri fra fritidshus
133675591 Tyveri fra institution
133675592 Tyveri fra kontor
133675593 Tyveri fra kaserne
133675594 Tyveri fra byggeplads
133675595 Tyveri fra døgnboks
01-01-1986 133675596 Tyveri fra kaserne (våben/ammunition)
01-01-1995 133675598 Tyveri fra garage/udhus
133675599 Tyveri fra andre steder
133675601 Tyveri af afgrøde (korn o.l.)
133675602 Tyveri af benzin/olie
133675603 Tyveri af el/gas
133675604 Tyveri af forsendelse
133675605 Tyveri af husdyr
133675606 Tyveri af nummerplader
133675607 Tyveri fra lomme/taske/bagage
133675608 Tyveri af taske/bagage
133675611 Tyveri i lufthavne
133675612 Tyveri i forbindelse med prostitution
133675613 Tyveri på banegårde
133675614 Tyveri af narkotika
133675615 Tyveri i plads
133675616 Tyveri i forbindelse med vold
133675619 Tyveri i øvrigt
133675621 Tyveri af våben
01-01-1995 133675622 Tyveri af fiskeredskaber/-garn o.l.
01-01-1996 133675623 Tyveri af metaller (skrot/afklip/afbrænding)
135476111 Underslæb/tilegnelse af ting
135476112 Fragåelsesunderslæb
135476113 Underslæb/forbrug af penge
135476114 Underslæb - tilegnelse af våben/ammunition
135476115 Underslæb - tilegnelse af IT-udstyr
135776141 Bedrageri
07-02-2023 136076142 Bedrageri checks, overtræk egen konto
07-02-2023 136076143 Bedrageri, stjålne checks
01-01-1984 31-12-2007 135776144 Socialbedrageri
01-01-1984 07-02-2023 135776145 Bedrageri dankort, overtræk egen konto
01-01-1984 07-02-2023 135776146 Bedrageri øvrige kontokort, egen konto
01-01-1984 07-02-2023 135776147 Bedrageri øvrige kontokort, stjålne
01-01-2002 07-02-2023 135776149 Bedrageri, stjålne dankort
01-01-1987 135776151 Databedrageri
136376171 Mandatsvig
01-01-1984 07-02-2023 136376172 Mandatsvig checks
01-01-1984 136376173 Mandatsvig dankort
01-01-1987 136376181 Mandatsvig - anvendelse af IT-system
136676211 Afpresning
136676221 Åger
137276231 Skyldnersvig
31-12-2001 137676241 Hæleri
31-12-2001 137676242 Hæleri med hensyn til våben/ammunition
138076311 Røveri mod pengeinstitut
138076313 Røveri mod forretning
138076314 Røveri mod tankstation
138076315 Røveri mod værditransport
01-09-2020 138076316 Røveri, kassetterøveri
138076319 Røveri mod andre
138076321 Særligt farligt røveri mod pengeinstitut
138076322 Særligt farligt røveri mod offentligt kontor
138076323 Særligt farligt røveri mod forretning
138076324 Særligt farligt røveri mod tankstation
138076325 Særligt farligt røveri mod værditransport
01-09-2020 138076326 Særligt farligt røveri, kassetterøveri
138076329 Særligt farligt røveri mod andre
01-01-2000 138476402 Grov momssvig
01-01-2000 138476403 Svig med EU-midler
138476501 Groft smugleri
01-01-2001 137676601 Hæleri
01-01-2001 137676602 Hæleri, groft/forretningsmæssig
01-01-2001 143576611 Hæleri med hensyn til narkotika
01-01-2001 143576612 Hæleri med hensyn til narkotika - groft
01-01-2001 137676621 Hæleri med hensyn til våben/ammunition
01-01-2001 137676622 Hæleri med hensyn til våben/ammunition, groft
139077112 Groft hærværk
139077113 Groft uagtsomt hærværk
01-01-1998 139077114 Hærværk, graffiti
01-01-1998 139077115 Hærværk, groft, graffiti
01-01-1998 01-09-2020 139077121 Hærværk med hensyn til EDB-materiale
139877141 Ødelæggelse af egne ting
31-12-2002 133977271 Brugstyveri af registreret personbil
31-12-2002 133977273 Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
31-12-2002 133977274 Brugstyveri af udlejningskøretøj
31-12-2002 133977275 Brugstyveri af uregistreret personbil
31-12-2002 133977276 Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
31-12-2002 133977277 Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
134877278 Brugstyveri af skib/båd/fly
01-01-1992 134877279 Brugstyveri af påhængskøretøj, registreret knallert m.v.
01-01-2002 133977281 Brugstyveri af registreret personbil
01-01-2002 133977282 Brugstyveri af registreret lastbil/varebil
01-01-2002 133977283 Brugstyveri af registreret motorcykel/scooter
01-01-2002 133977284 Brugstyveri af udlejningskøretøj
01-01-2002 133977285 Brugstyveri af uregistreret personbil
01-01-2002 133977286 Brugstyveri af uregistreret lastbil/varebil
01-01-2002 133977287 Brugstyveri af uregistreret motorcykel/scooter
01-01-2002 134877289 Brugstyveri af andet motorkøretøj
134277311 Brugstyveri af ikke reg. knallert
134577411 Brugstyveri af cykel
134877511 Brugstyveri af andet
139877512 Hindringer af andres ret
01-01-1992 134877521 Brugstyveri af IT-udstyr
139877611 Ulovlig selvtægt
139877612 Ulovlig inddæmning
139877621 Svig, der ikke er bedrageri
31-12-2013 139877624 Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
139877631 Urigtige oplysninger om et firmas økonomi
139877641 Svigagtig opnåelse af kredit
139877643 Ulovligt forbrug af forudbetalt vederlag
139877645 Bortfjernelse uden at betale
139877647 Tilsnigelse af adgang uden at betale
139877651 Returkommission
01-01-2004 02-01-2019 139877656 Markedsføringsloven, skærpende omstændigheder
01-01-2004 31-12-2008 139877657 Ophavskrænkelse, skærpende omstændigheder
139877661 Ulovlig forværrelse af formuestilling
139877671 Udnyttelse af andres vildfarelse
139877675 Udnyttelse af andres økonomiske vanskeligheder
139877681 Efterfølgende åger
01-01-2004 139877685 Betalingsmiddel/-kort, uberettiget anvendelse, videregivelse
01-01-2004 02-01-2019 139877686 Kode til informationssystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse
139877691 Uorden i forretningsbøger
139477694 Uagtsomt hæleri
139877697 Ulovlig stemmeafgivning vedrørende økonomi
100078000 Uoplyst straffelov
211080100 Færdselsuheld (FUH)
211080111 FUH. Ringe materiel skade med personskade
211080112 FUH. Ringe materiel skade uden personskade
211080113 FUH. Betydelig materiel skade med personskade
211080114 FUH. Betydelig materiel skade uden personskade
211080115 FUH. Ingen materiel skade med personskade
31-12-2005 222080120 FUH. Spiritus- og promillekørsel med personskade
31-12-2005 221080121 FUH. Motorfører med høj promille med personskade
221080122 FUH. Spirituskørsel, ej betryggende med personskade
31-12-2005 221080123 FUH. Motorfører, promillekørsel med personskade
31-12-2007 221080124 FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
31-12-2005 221080125 FUH. Knallertkører spirituspåvirket med personskade
31-12-2007 221080126 FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
31-12-2007 221080127 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
31-12-2007 221080128 FUH. Cyklist mv., medicin mv. med personskade
31-12-2005 222080130 FUH. Spiritus- og promillekørsel uden personskade
31-12-2005 221080131 FUH. Motorfører med høj promille uden personskade
221080132 FUH. Spirituskørsel, ej betryggende uden personskade
31-12-2005 221080133 FUH. Motorfører, promillekørsel uden personskade
31-12-2007 221080134 FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
31-12-2005 221080135 FUH. Knallertkører, spirituspåvirket uden personskade
31-12-2007 221080136 FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
31-12-2007 221080137 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
31-12-2007 221080138 FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
31-12-2005 221080141 FUH. Knallertkører med høj promille med personskade
31-12-2005 221080143 FUH. Knallertkører, promillekørsel med personskade
31-12-2005 221080151 FUH. Motorfører med promille under 0,81 med personskade
31-12-2005 221080152 FUH. Knallertkører med promille under 0,81 med personskade
31-12-2005 221080171 FUH. Knallertkører med høj promille uden personskade
31-12-2005 221080173 FUH. Knallertkører, promillekørsel uden personskade
31-12-2005 221080182 FUH. Knallertkører med promille under 0,81 uden personskade
31-12-2005 222080200 Spiritus- og promillekørsel
31-12-2005 222080210 Spiritus, motorfører med høj promille
222080220 Spirituskørsel, ej betryggende
31-12-2005 222080230 Spiritus, motorfører, promillekørsel
31-12-2005 222080233 Spiritus, motorfører med promille under 0,81
31-12-2007 222080240 Motorfører, medicin mv.
31-12-2005 222080249 Spiritus, knallertkører med høj promille
31-12-2005 222080250 Spiritus, knallertkører, spirituspåvirket
31-12-2005 222080251 Spiritus, knallertkører, promillekørsel
31-12-2005 222080253 Spiritus, knallertkører med promille under 0,81
31-12-2007 222080260 Knallertkører, medicin mv.
31-12-2007 222080270 Cyklist mv., spirituspåvirket
31-12-2007 222080280 Cyklist mv., medicin mv.
261081010 Manglende agtpågivenhed
261081020 Anvisninger, ikke efterkommet
261081021 Lyssignal, kørsel frem mod rødt/gult lys (Første forekomst 1997)
01-01-2003 261081023 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2003 261081024 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2003 261081025 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2005 261081030 ATK lyssignal, kørsel mod rødt lys (klip)
261081040 Udrykningskørsel
31-12-2008 261081050 FUH. ikke opfyldt sine forpligtelser
261081060 Placering på vejen
261081080 Svingning mv.
261081090 Vending, bakning, vognbaneskift mv.
261081110 Busstoppested mv., kørsel ved
261081120 Andre køretøjer, kørsel ved møde af
261081130 Overhaling, kørsel ved
261081150 Overhaling, forbud mod
261081170 Vigepligtsforseelse
261081190 Gående, forpligtelser overfor
261081220 Signal- og tegngivning
261081230 Lygteføring, manglende afmærkning
261081250 Cykel- og motorløb
261081260 Generende/forstyrrende kørsel
01-01-2003 261081265 Hastighedsovertrædelse § 41
01-01-2003 261081270 Hastighedsovertrædelse § 42-43a
01-01-2003 261081271 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2003 261081272 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2003 261081273 ATK hastighedsovertrædelse
261081290 Motorvej mv., kørsel på
261081330 Cyklister, særlige regler for
261081370 Motorcykelkørsel, særlige regler for
31-12-2007 261081390 Spirituskørsel, manglende hindring af
01-01-1998 10-09-2019 261081395 Mobiltelefon mv., brug af
01-01-1997 261081407 Traktor/motorredskab, kørsel uden førerret
01-01-1997 31-12-2011 261081408 Stor knallert, kørsel uden førerret
261081409 Motorkørertøj, kørsel uden førerret
261081410 Kørekort mv. ikke medbragt (motorkøretøj/stor knallert)
261081411 Kørekort, kørsel trods nægtelse
01-01-1994 261081412 Kørsel uden førerret til den pågældende kategori
261081415 Erhvervsmæssig førerret, kørsel uden
261081416 Bus, kørsel uden førerret
261081417 Udenlandsk kørekort, nægtet ombytning kørekort
261081420 Kørekort, inddragelse pga. utilfredsstillende helbred
261081422 Kørekort, inddragelse pga. euforiserende stoffer
261081423 Kørekort, inddragelse pga. manglende kørefærdigheder
261081424 Kørekort udenlandsk, inddragelse af
01-01-2002 261081425 Kørekort, inddragelse, ej mødt til kontrolprøve
01-01-2001 261081426 Kørekort nægtet, sygdom, ædruelighed, stof
01-01-2001 261081427 Kørekort, erhverv nægtet, strafbare forhold
261081430 Øvelseskørsel
261081440 Oplysningspligt mv., ikke opfyldt
241081450 Køretøj, mangler (Udstyrsbekendtgørelsen)
01-01-1999 261081451 Hastighedsbegrænser, ændring/manglende
261081490 Tilkobling og slæbning
31-12-2012 261081510 Manglende registrering
31-12-2012 261081520 Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
31-12-2012 261081550 Ulovlig kørsel med udenlandsk køretøj
01-01-2001 31-12-2005 261081555 Syn, ikke efterkommet tilsigelse til
261081560 Sikkerhedssele, ikke brug af
261081570 Styrthjelm, ikke brug af
261081580 Køretøjers belæsning
01-01-1994 261081581 Farligt gods, national og international transport
261081590 Køretøjets dimensioner
31-12-2000 261081610 Overlæs, herunder bekendtgørelse om vægt og akseltryk
01-01-2000 261081611 Overlæs, totalvægt
01-01-2000 261081612 Overlæs, akseltryk
261081630 Blokvognskørsel
01-01-1999 31-12-2005 261081631 Køre-hviletid
261081640 Forurening af vej mv.
261081650 Dyr på vej mv.
261081670 Forsikring, ikke tegnet
31-12-2005 261081690 Frakendelsestid, kørsel i
261081810 Konfiskation af motorkøretøj
261081880 Handlinger i udlandet
261081990 Overtrådt andre regler i færdselsloven
261081999 Konfiskation af knallertdele
222082000 Uoplyst spiritus- og promillekørsel
381083980 Brandundersøgelser
321084110 Lov om euforiserende stoffer
321084111 Lov om euforiserende stoffer (Salg)
381084120 Retsplejeloven
381084129 Retsplejeloven, nægter at opgive navn
381084130 Udlændingeloven i øvrigt, strafferetlig
31-12-2007 381084131 Asylsøger tilbagesendt til andet land
31-12-2007 381084132 Udlænding i øvrigt tilbagesendt til andet land
31-12-2007 381084134 Udlænding i øvrigt ej tilbagesendt til andet land
01-01-2003 31-12-2003 381084135 Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejde
31-12-2009 381084136 Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger
01-01-2003 381084137 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdsgivere
31-12-2007 381084138 Asylsøger i DK tilbagetaget fra andet land
31-12-2007 381084139 Udlænding i øvrigt tilbagetaget fra andet land
381084143 Udlændingeloven, menneskesmugling
31-12-2011 381084144 Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse/ophold
381084145 Udlændingeloven, transportøransvar
31-12-2009 381084146 Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
381084147 Udlændingeloven, udvist af andet nordisk land
381084148 Udlændingeloven, meddelt indrejseforbud
31-12-2015 381084150 Pasloven
01-01-2003 31-12-2007 381084155 Udlændingeloven, ulovligt ophold
341084170 Lov om våben og eksplosivstof (Udgået)
381084190 Sprængstof, Lov om våben og eksplosivstof
381084201 Fyrværkeriloven
381084210 Brandlovgivningen/beredskabsloven
381084215 Brandsikringslovgivningen
31-12-2005 381084230 Politivedtægten
01-01-1999 31-12-2005 381084231 Politivedtægten, meddelt påbud
01-01-1999 31-12-2005 381084232 Politivedtægten, overtrædelse af påbud
381084240 Vinter vedlige-/renholdelse af offentlig vej
381084241 Vinter vedlige-/renholdelse af privat vej
381084242 Vejlov, rådighed over gadeareal
381084250 Radiospredningsloven
381084255 Lov om radiokommunikation
381084260 Folkeregisterlov
381084261 Lov om personnavne
01-01-2004 381084265 Persondataloven, Lov om behandling af personoplysninger
381084270 Bekendtgørelse om radio- og fjernsynsafgift
381084290 Ligsynsloven
381084320 Postlovgivningen
381084330 Bibliotekslov
381084340 Lov om vagtvirksomhed
01-01-1999 381084345 Inkassovirksomhed, lov om
381084350 Lov om krigsmateriel mv.
381084360 Lov om hvidvaskning af penge
381084370 Ophold i ejendom/forberedelse af forbud
381084371 Ophold i ejendom/meddelt forbud mod
381084372 Ophold i ejendom/overtrædelse af forbud mod
01-01-2001 381084380 Besøgende i bestemte lokaler/forberedelse af forbud
01-01-2001 381084382 Besøgende i bestemte lokaler/overtrædelse af forbud mod
01-01-2004 31-12-2012 381084385 Bortvisning/forbud, begæring om
01-01-2004 31-12-2012 381084386 Bortvisning/forbud/tilhold, begæring om
01-01-2004 31-12-2012 381084387 Bortvisning, meddelt forbud
01-01-2004 31-12-2012 381084388 Bortvisning, meddelt forbud og tilhold
01-01-2004 31-12-2012 381084389 Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud
01-01-2004 31-12-2012 381084390 Bortvisning, overtrædelse af meddelt forbud og tilhold
381084990 Andre strafferetslige særlove
361085110 Kildeskatteloven
361085130 Skattekontrolloven
361085150 Lov om almindelig omsætningsafgift
361085160 Kontrol med ædle metaller
361085170 Afgiftslove for drikkevarer, tobak, benzin
361085190 Registreringsafgiftsloven
361085210 Vægtafgiftsloven
361085230 Stempelafgiftsloven
361085250 Toldloven
361085260 EF's markedsforordninger
361085270 Pris- og avancelovgivningen
361085990 Andre skatte- og afgiftslove mv.
381586110 Serviceloven, Lov om social service
381586130 Sygesikringsloven
381586150 Lov om ATP
381586170 Veterinærlovgivningen
381586190 Kødloven
31-12-2012 381586210 Levnedsmiddellovgivningen
381586230 Antibiotikalovgivningen
381586245 Lov om forbud mod visse dopingmidler
31-12-2007 381586250 Lægeloven
31-12-2007 381586255 Tandlægeloven
31-12-2007 381586270 Sygeplejeloven
31-12-2007 381586290 Jordmoderloven
381586310 Svangerskabsloven
381586315 Lov om børns retsstilling
381586990 Andre sundheds- og sociallove
382087110 Bolig- og bygningslovgivningen
382087120 Lov om kommuneplanlægning
382087130 Lejeloven
382588110 Miljøloven
382588115 Havmiljøloven, olieforurening
382588116 Havmiljøloven, anden forurening
382588130 Naturbeskyttelsesloven
382588131 Washingtonkonvention, truede dyr/planter
382588160 Lov om planlægning
382588170 By- og landzoneloven
382588190 Lov om sommerhuse og campering
382588210 Mark- og vejfredloven
382588230 Kemikalieloven
382588250 Landbrugsloven
15-11-2022 383089110 Dyreværnsloven
383089130 Jagtloven
383089150 Hundeloven, forberedelse af pålæg
01-01-2001 383089151 Hundeloven, pålæg efter
383089170 Fiskerilovgivningen
383089990 Andre love vedr. dyr, jagt mv., i øvrigt
383590110 Arbejderbeskyttelseslovgivningen
383590111 Arbejdsskadeforsikringsloven
31-12-2005 383590120 Forordninger om fartskrivere
01-01-1999 31-12-1999 383590121 Køre-hviletidsregler
383590130 Søloven
383590131 Skibsregistrering
383590132 Lodslov
383590133 Dykkerlov
383590140 Tilsyn med skibe
383590150 Luftfartsloven
383590170 Jernbaneloven
383590180 Lov om hyrekørsel
383590190 Lov om godstransport
383590201 Lov om buskørsel
383590210 Sømandsloven
383590211 Bemandingslov
383590212 Forhyring
383590230 Ferieloven
383590250 Lærlingeloven
383590260 Lov om arbejdsformidling
383590270 Lov om arbejdsmiljø
383590271 Bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste
383590990 Andre love vedr. arbejde, transport mv., i øvrigt
02-01-2018 384091110 Aktieselskabsloven
02-01-2018 384091130 Anpartsselskabsloven
384091150 Firmaloven
384091155 Erhvervsregisteret
384091170 Bogføringsloven
384091190 Markedsføringsloven
30-04-2009 384091191 Mønsterbeskyttelse/ophavsret (Udgået)
384091210 Råstofloven
384091230 Erhvervsfremmeloven
384091250 Konkurrenceloven
384091260 Lov om kapitaltilførsel
384091270 Valutalovgivningen
384091280 Bank- og sparekasselov
384091290 Lov om butikstid
384091990 Andre love vedrørende selskabs- og firmalovgivningen
384592110 Militære straffelov
384592130 Værnepligtsloven
01-01-2007 31-12-2011 381084151 Udlændingeloven, bistand ved ulovlig indrejse
01-01-2007 31-12-2012 381084152 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
01-01-2007 381084153 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt arbejde
01-01-2007 31-12-2009 381084157 Udlændingeloven, ulovligt ophold
01-01-2007 31-12-2007 381084158 Udlændingeloven, ulovligt arbejde
01-01-2007 31-12-2007 381084159 Udlændingeloven, ulovligt ophold/arbejdstagere
01-01-2007 381084160 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstagere
01-01-2007 381586251 Lov om autorisation af sundhedspersoner, læger
01-01-2007 381586256 Lov om autorisation af sundhedspersoner, tandlæger
01-01-2007 381586271 Lov om autorisation af sundhedspersoner, sygeplejersker
01-01-2007 381586291 Lov om autorisation af sundhedspersoner, jordemødre
01-01-2007 15-11-2022 383089129 Slagtning og aflivning af dyr - bekendtgørelse
01-01-2007 15-11-2022 383089115 Dyretransport, areal/belægning, transportør (klip)
01-01-2007 15-11-2022 383089112 Dyretransport, medvirken til erhvervsmæssig transport af dyr
01-01-2007 141070338 Frihedsberøvet, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
01-01-2007 135776404 Socialbedrageri
01-01-2007 135776405 Bedrageri, arbejdsløshedskasse
01-01-2007 221080144 FUH. Motorfører, medicin mv. uden personskade
01-01-2008 141070291 Terrorisme, Europakonventionen
01-01-2007 31-12-2012 222080239 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer
01-01-2007 222080271 Cyklist mv., spirituspåvirket
01-01-2007 261081391 Spirituskørsel, manglende hindring af
01-01-2007 261081569 Befordring af børn (klip)
01-01-2005 261081574 Styrthjelm, 5-14 år uden sikkerhedssele (klip) (Ikke aktiv i 2011)
01-01-2008 141070292 Terrorisme, økonomisk støtte til
01-01-2008 141070293 Terrorisme, hvervning
01-01-2008 141070294 Terrorisme, oplæring
01-01-2008 141070295 Terrorisme, tilskyndelse til
01-01-2008 141070296 Samfundsorden, forstyrrelse af/økonomisk støtte
01-01-2008 141070297 Ulovlig militær, medlem af
01-01-2008 141070298 Masseødelæggelsesvåben, spredning af
01-01-2007 141070339 Besøgende, uretmæssig medtager mobiltelefon mv.
01-01-2007 141070340 Forvaring, uretmæssig besiddelse af mobiltelefon o.l.
01-01-2008 31-12-2009 144571294 Våben og sprængstof, under særlig skærpende omstændighed
01-01-2008 31-12-2009 144571295 Våben og sprængstof, særlig farlig
01-01-2008 128673353 Undladt at hjælpe/flugt fra færdselsuheld
01-01-2008 138076317 Røveri mod person i egen bolig
01-01-2008 138076327 Særligt farligt røveri mod person i egen bolig
01-01-2008 381084375 Karantæne ved idrætsbegivenheder, forberedelse af forbud
01-01-2008 381084420 Teleloven
01-01-2008 15-11-2022 383089111 Dyreværnsloven, mishandling/grovere uforsvarlig behand. af dyr
01-01-2008 15-11-2022 383089113 Dyretransport, erhvervsmæssig transport af dyr i frakendelsestiden
01-01-2008 15-11-2022 383089120 Dyretransport, strøelse, transportør (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089121 Dyretransport, transportegnethed, transportør (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089122 Dyretransport, areal/belægning, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089125 Dyretransport, drikkevand/foder, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089128 Dyretransport, transportegnethed, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2008 15-11-2022 383089131 Dyretransport, areal/belægning, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089136 Dyretransport, strøelse, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089137 Dyretransport, transportegnethed, virksomhed
01-01-2008 15-11-2022 383089138 Dyretransport, i øvrigt
01-01-2008 31-12-2014 383089140 Lov om hold af heste, forberedelse af forbud
01-01-2008 15-11-2022 383089143 Lov om hold af heste, manglende forsikring
01-01-2008 383590275 Lov om røgfri miljøer, rygepolitik
01-01-2008 383590279 Lov om røgfri miljøer, rygning indendørs
01-01-2009 144571293 Radioaktive stoffer, besiddelse/anvendelse af
01-01-2007 221080119 FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med personskade
01-01-2007 221080139 FUH. Knallertkører medicin mv. med personskade
01-01-2007 221080140 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket med personskade
01-01-2007 221080142 FUH. Cyklist mv. medicin mv. med personskade
01-01-2007 221080145 FUH. Knallertkører, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 221080146 FUH. Cyklist mv., spirituspåvirket uden personskade
01-01-2007 221080147 FUH. Cyklist, medicin mv. uden personskade
01-01-2007 221080148 FUH. Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden personskade
01-01-2007 222080241 Motorfører, medicin mv.
01-01-2007 222080261 Knallertkører, medicin mv.
01-01-2007 222080281 Cyklist mv., medicin mv.
01-01-2008 261081051 Forpligtelser ved færdselsuheld, undlader at standse
01-01-2008 261081052 Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 1 (undlader at yde hjælp)
01-01-2008 261081053 Forpligtelser ved færdselsuheld § 9, stk. 2, nr. 2-6
01-01-2005 261081338 Knallert 3-hjulet, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-2009 10-09-2019 261081397 ATK Mobiltelefon, brug af håndholdt
01-01-2008 241081446 Lille knallert, ej lovlig, 43 km/t eller derover
01-01-2008 241081447 Stor knallert, ej lovlig, 60-63 km/t
01-01-2008 241081448 Stor knallert, ej lovlig, 64 km/t eller derover
01-01-2008 241081449 Knallert, ej lovlig, konstruktive ændringer/hastighedsforøgelse
01-01-2009 31-12-2012 261081522 ATK Registreringsbekendtgørelse (manglende nummerplade)
01-01-2009 261081562 ATK Sikkerhedssele, ikke brug af
01-01-2009 261081811 Konfiskation af stor eller lille knallert
01-01-2009 381084121 Optage/transmittere billeder, lyd og tekst
01-01-2009 381084161 Udlændingeloven, ulovlig indrejse
01-01-2009 341084171 Våbenloven, skydevåben
01-01-2009 01-07-2016 341084172 Våbenloven, kniv på offentligt sted
01-01-2009 01-07-2016 341084173 Våbenloven, anden overtrædelse med kniv
01-01-2009 341084174 Våbenloven, i øvrigt
01-01-2009 381084191 Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer
01-01-2009 381084192 Sprængstof, bekendtgørelse om eksplosivstoffer, overtrædelse af vilkår
01-01-2009 381084377 Karantæne ved idrætsbegivenheder, overtrædelse af forbud
01-01-2009 381084400 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, forberedelse af påbud
01-01-2009 381084401 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, meddelt påbud
01-01-2009 381084402 Idrætsbegivenheder, indretning/afvikling, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2009 381084405 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, forberedelse af forbud
01-01-2009 381084406 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, meddelt forbud
01-01-2009 381084407 Idrætsbegivenheder, ej afholdte, overtrædelse af meddelt forbud
01-01-2009 15-11-2022 383089116 Dyretransport, indvendig højde, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089117 Dyretransport, ventilation, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089118 Dyretransport, drikkevand/foder, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089119 Dyretransport, hviletid, transportør (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089123 Dyretransport, indvendig højde, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089124 Dyretransport, ventilation, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089126 Dyretransport, hviletid, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089127 Dyretransport, strøelse, chauffør/ledsager (klip)
01-01-2009 15-11-2022 383089132 Dyretransport, indvendig højde, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089133 Dyretransport, ventilation, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089134 Dyretransport, drikkevand/foder, virksomhed
01-01-2009 15-11-2022 383089135 Dyretransport, hviletid, virksomhed
01-01-2009 31-12-2014 383089141 Lov om hold af heste, meddelt påbud
01-01-2009 31-12-2014 383089142 Lov om hold af heste, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2009 383590276 Lov om røgfri miljøer, forberedelse af påbud
01-01-2009 383590277 Lov om røgfri miljøer, meddelt påbud
01-01-2009 383590278 Lov om røgfri miljøer, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2009 383590314 Køre-hviletid, kontroldata, opbevaring af dokumentation mv.
01-01-2009 383590320 Kontrollører uden autorisation, beskæftigelse af
01-01-2007 383590330 Køre-hviletid, fører
01-01-2007 383590331 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2007 383590332 Køre-hviletid, fører
01-01-2007 383590333 Køre-hviletid, arbejdsgiver
01-01-2007 383590334 Køre-hviletid over 30%, fører
01-01-2009 383590430 Modulvogntog, færdselsområde
01-01-2009 383590431 Modulvogntog, udenlandske køretøjer
01-01-2009 383590432 Modulvogntog, ikke godkendt vogntog
01-01-2009 383590433 Modulvogntog, vægt
01-01-2009 383590434 Modulvogntog, dolly/antal aksler
01-01-2009 383590435 Modulvogntog, længde mv.
01-01-2009 383590436 Modulvogntog, indretning og udstyr
01-01-2009 383590437 Modulvogntog, MVT type 1-4
01-01-2009 383590438 Modulvogntog, farligt gods
01-01-2009 385594128 Tobak, salg til unge under 18 år
01-01-2009 386599004 Fortrolig sag
01-01-2009 386599006 Sikkerhedssag
01-01-2009 386599007 International kontrolsag
01-01-2009 386599009 Terroristkontrolsag
01-01-2009 386599010 International spærring
01-01-2005 261081372 Motorcykel 2-hjulet, passager under 135 cm (klip)
01-01-2005 261081373 Motorcykel 3-hjulet/sidevogn, passager under 5 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-2012 361085140 Manglende registrering af køretøj
01-01-2012 361085145 Overtrådt registreringsbekendtgørelsen
01-01-2012 361085147 ATK - registreringsbekendtgørelse, manglende nummerplade
01-01-2008 139877658 Piratkopiering, særligt skærpende omstændigheder
01-01-2009 383590205 Udrykningskørsel, bekendtgørelse om
01-01-2009 383590400 Piratkopiering
01-01-2009 31-12-2013 118072292 Rekruttere/medvirke til utugtig optræden af personer under 18 år
01-01-2009 31-12-2013 118072293 Overvære utugtig optræden af personer under 18 år
01-01-2009 381084224 Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (meddelt forbud)
01-01-2009 381084225 Ordensbekendtgørelsen, zoneforbud (overtrædelse af forbud)
01-01-2009 139077116 Hærværk, skærpende omstændigheder
01-01-2009 139077117 Hærværk, groft (skærpende omstændighed)
01-01-2009 139077118 Hærværk, graffiti (skærpende omstændighed)
01-01-2009 139077119 Hærværk, groft, graffiti (skærpende omstændighed)
01-01-2009 26-02-2019 121070314 Lægge hindring i vejen for udførelsen af offentlig myndighed, skærpende omstændigheder
01-01-2009 381084226 Ordensbekendtgørelsen, skærpende omstændighed (grov forstyrrelse af ro og orden)
01-01-2010 381084140 Udlændingeloven, adgang til landet ved urigtige oplysninger mv.
01-01-2010 381084141 Udlændingeloven, overtrædelse af meddelt indrejseforbud
01-01-2010 381084142 Udlændingeloven, ulovligt ophold
01-01-2009 28-06-2018 144571296 Skydevåben, særlig skærpende omstændigheder
01-01-2009 144571297 Andre særdeles farlige våben eller eksplosive stoffer, særlig skærpende omstændigheder
01-01-2009 144571298 Andre våben eller eksplosivstoffer, særlig skærpende omstændigheder
01-01-2013 261081563 Befordring af barn i bagudvendt barnestol ved aktiv frontairbag
01-01-2013 261081564 Ladet sig befordre ud over antallet af siddepladser
01-01-2010 383590195 Carbotagekørsel, overtrædelse
01-01-2012 381084167 Udlændingeloven, bistand ved ulovligt ophold
01-01-2012 381084431 Begæring om tilhold
01-01-2012 381084432 Begæring om opholdsforbud
01-01-2012 381084433 Begæring om bortvisning
01-01-2012 381084434 Begæring om tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 381084435 Begæring om bortvisning og tilhold
01-01-2012 381084436 Begæring om bortvisning og opholdsforbud
01-01-2012 381084437 Begæring om bortvisning, tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 381084441 Meddelt tilhold
01-01-2012 381084442 Meddelt opholdsforbud
01-01-2012 381084443 Meddelt bortvisning
01-01-2012 381084444 Meddelt tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 381084445 Meddelt bortvisning og tilhold
01-01-2012 381084446 Meddelt bortvisning og opholdsforbud
01-01-2012 381084447 Meddelt bortvisning, tilhold og opholdsforbud
01-01-2012 381084451 Tilhold, overtrædelse af
01-01-2012 381084452 Opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 381084453 Bortvisning, overtrædelse af
01-01-2012 381084454 Tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 381084455 Bortvisning og tilhold, overtrædelse af
01-01-2012 381084456 Bortvisning og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2012 381084457 Bortvisning, tilhold og opholdsforbud, overtrædelse af
01-01-2011 01-01-2018 222080244 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
01-01-2011 01-01-2018 222080245 Fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
01-01-2011 31-12-2014 383089160 Malkekvæg, forberedelse af påbud
01-01-2011 31-12-2014 383089161 Malkekvæg, meddelt påbud
01-01-2011 31-12-2014 383089162 Malkekvæg, overtrædelse af påbud
01-01-2011 31-12-2012 261081576 Styrthjelm, 5-13 år uden sikkerhedssele (klip)
01-01-2011 31-12-2012 261081573 Befordring af barn under 14 på forsæde (klip)
01-01-2011 16-03-2021 381084162 Udlændingeloven, udsendelsessag - asylområdet (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084163 Udlændingeloven, udsendelsessag - opholdsområdet (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084164 Udlændingeloven, Dublin-ind sag (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084165 Udlændingeloven, Dublin-ud sag (NUC)
01-01-2011 16-03-2021 381084166 Udlændingeloven, asylansøgning (NUC)
01-01-2011 383590265 Udstationering af lønmodtagere m.v., lov om (Udgået)
01-01-2012 381586220 Fødevareloven
01-01-2013 111072128 Blodskam, andet seksuelt forhold (børn under 15 år)
01-01-2013 111072129 Blodskam, andet seksuelt forhold mellem søskende
01-01-2013 111072130 Blodskam i øvrigt, andet seksuelt forhold
01-01-2013 31-12-2021 112072301 Voldtægt ved anvendelse af vold eller trussel om vold
01-01-2013 31-12-2021 112072302 Voldtægt ved ulovlig tvang
01-01-2013 31-12-2021 114572303 Voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
01-01-2013 113172304 Voldtægt ved samleje med barn under 12 år
01-01-2013 114572311 Samleje ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-2013 114572313 Samleje med institutionsanbragt/frihedsberøvet
01-01-2013 04-07-2023 114572315 Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold
01-01-2013 04-07-2023 112072317 Tilsnigelse til samleje
01-01-2013 114172319 Samleje med barn under 15 år
01-01-2013 111072321 Samleje med plejebarn/stedbarn mv.
01-01-2013 114572322 Samleje ved forførelse
01-01-2013 114572324 Medvirken til prostitution (samleje) - person under 18 år
01-01-2013 114572325 Samleje med prostitueret under 18 år - kunde
01-01-2013 31-12-2021 112072331 Andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold
01-01-2013 31-12-2021 112072332 Andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang
01-01-2013 31-12-2021 114572333 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand
01-01-2013 04-07-2023 113172334 Andet seksuelt forhold med barn under 12 år
01-01-2013 04-07-2023 114572336 Andet seksuelt forhold med institutionsanbragt/frihedsberøvet
01-01-2013 04-07-2023 114572337 Andet seksuelt forhold ved misbrug af afhængighedsforhold
01-01-2013 04-07-2023 112072338 Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse
01-01-2013 04-07-2023 114172339 Andet seksuelt forhold med barn under 15 år
01-01-2013 04-07-2023 111072340 Andet seksuelt forhold med plejebarn/stedbarn mv.
01-01-2013 04-07-2023 114572341 Andet seksuelt forhold ved forførelse
01-01-2013 04-07-2023 114572342 Medvirken til andet seksuelt forhold i forbindelse med prostitution af person under 18 år
01-01-2013 04-07-2023 114572343 Andet seksuelt forhold end samleje med prostitueret under 18 år - kunde
01-01-2013 04-07-2023 118072351 Pornografiske foto/filmoptagelser af person under 18 år
01-01-2013 04-07-2023 118072353 Medvirken til pornografisk optræden af person under 18 år
01-01-2013 04-07-2023 118072354 Overvære pornografisk optræden af person under 18 år
01-01-2013 04-07-2023 114172361 Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år
01-01-2013 04-07-2023 114572362 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
01-01-2013 117272371 Blufærdighedskrænkelse ved beføling
01-01-2013 117472372 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri
01-01-2013 117672373 Blufærdighedskrænkelse ved beluring
01-01-2013 117672374 Blufærdighedskrænkelse ved verbal uanstændighed ol.
01-01-2013 117672375 Blufærdighedskrænkelse ved anden uanstændighed
01-01-2013 118072378 Rufferi
01-01-2013 118072379 Fremmelse af prostitution
01-01-2013 118072380 Udlejning af værelse til prostitution
01-01-2013 118072382 Svigagtig eller anden utilbørlig fremmelse af prostitution
01-01-2013 118072385 Seksuelt materiale og genstande, salg til personer under 16 år
01-01-2013 118072386 Udbreder seksuelt materiale af person under 18 år
01-01-2013 118072387 Besiddelse af/bekendt med seksuelt materiale af person under 18 år
01-01-2013 23-06-2020 118072391 Meddelt forbud efter straffelovens §236
01-01-2013 118072392 Overtrædelse af forbud efter straffelovens §236
01-01-2013 139877622 Svig, der ikke er bedrageri (skærpende omstændigheder)
01-01-2013 139877625 Uagtsomt svig (ikke bedrageri)
01-01-2013 139877660 Insiderhandel/kursmanipulation, skærpende omstændigheder
01-01-2014 261081428 Alkolåsordning
01-01-2014 361085251 Toldloven - skærpende omstændigheder
01-01-2013 382588112 Miljøzone, overtrædelse, dansk køretøj
01-01-2013 382588113 Miljøzone, overtrædelse, udenlands køretøj
01-01-2013 382588120 Grænseoverskridende affaldstransport, grønlistet
01-01-2013 382588124 Grænseoverskridende affaldstransport, anmeldelsespligtig
01-01-2013 382588126 Affaldsbekendtgørelsen, overtrædelse
01-01-2013 382588128 Affaldsregistret, overtrædelse
01-01-2013 143571286 Dopingmidler, salg af (skærpende omstændigheder)
01-01-2013 144071287 Dopingmidler, smugling mv. (skærpende omstændigheder)
01-01-2013 133675574 Tyveri, tricktyveri på gadeplan
01-01-2013 261081402 Køreuddannelse, overtrædelse af regler om (kørekortbekendtgørelsen)
01-01-2013 16-03-2021 381084168 Øvrige asyludsendelser
01-01-2013 261081341 Lille knallert, kørsel uden at have erhvervet kørekort
01-01-2013 261081342 Kørekort til lille knallert, ikke medbragt eller forevist
01-01-2013 261081343 Knallertbevis/traktorKK ikke medbragt eller forevist til kørsel med lille knallert
01-01-2013 261081405 Stor knallert, kørsel uden førerret
01-01-2013 261081686 Frakendelsestid, kørsel i (lille knallert)
01-01-2013 04-07-2023 114572335 Andet seksuelt forhold ved udnyttelse af psykisk abnormitet
01-01-2014 261081027 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2014 261081028 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2014 261081029 ATK hastighedsovertrædelse, færdselstavle
01-01-2014 261081275 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2014 261081276 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2014 261081277 ATK hastighedsovertrædelse
01-01-2014 383590266 Udstationering af lønmodtagere mv., lov om tjenesteyder
01-01-2014 383590267 Udstationering af lønmodtagere mv., lov om hvervgiver
01-01-2015 381084500 Pasloven i øvrigt
01-01-2015 381084501 Pasloven, nægtelse eller inddragelse af pas
01-01-2015 381084502 Pasloven, meddelt udrejseforbud
01-01-2015 381084503 Pasloven, overtrædelse af udrejseforbud
01-01-2016 121070315 Fredskrænkelse af person i offentlig tjeneste
01-01-2016 381084315 Straffuldbyrdelsesloven
01-01-2016 383590151 Droneflyvning, bekendtgørelse om
01-01-2017 141070428 Billigelse af forbrydelse ved religiøs oplæring
01-01-2015 383089180 Grindelov for Færøerne
01-01-2017 261081435 Fører, uden ledsager/ledsager opfylder ej betingelser
01-01-2017 261081436 Ledsager, regler vedrørende
01-01-2017 261081437 Fører (ledsagerkrav), ikke opfyldt oplysningspligt/ansvar
01-01-2016 141070126 Deltagelse i væbnet konflikt
01-01-2016 141070127 Hvervning til væbnet konflikt
01-01-2016 341084180 Knivloven, §1, kniv på offentligt tilgængeligt sted
01-01-2016 341084181 Knivloven, i øvrigt
01-01-2016 141070248 Terrorisme/modtage økonomisk støtte
01-01-2016 141070249 Ulovlig indrejse/ophold i konfliktområde
01-01-2016 381084149 Manglende overholdelse af pålagt meldepligt jf. udlændingeloven
01-01-2016 381084169 Manglende overholdelse af pålagt opholdspligt jf. udlændingeloven
04-12-2018 141070398 Meddelt påbud (forbudt forening)
02-01-2019 139877655 Forretningshemmeligheder, overtrædelse, skærpende omstændigheder
02-01-2019 145572153 Bortsendelse af barn til udlandet, fare for sundhed/udvikling
02-01-2019 148574202 Brevhemmeligheden, brud på
02-01-2019 148574203 Ulovlig aflytning
02-01-2019 148574204 Ulovlig adgang til erhvervshemmeligheder
02-01-2019 148574205 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget salg/udbredelse
02-01-2019 148574206 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget videregivelse større antal
02-01-2019 148574207 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, samfundsvigtigt
02-01-2019 148574208 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, personoplysninger
02-01-2019 148574209 Adgangsmiddel datasystem, uberettiget anskaffelse/videregivelse, betalende brugere
02-01-2019 148574201 Datasystem, uberettiget adgang til
02-01-2019 148574242 Uberettiget registrering af færden
02-01-2019 148574282 Ærekrænkelser (ny 2019)
02-01-2019 148574283 Ærekrænkelser overfor døde
02-01-2019 148574285 Beskyldning - usand
02-01-2019 148574286 Beskyldninger via massemedier
02-01-2019 384091192 Lov om forretningshemmeligheder
28-06-2018 141070377 Opholdsforbud, begæring om (forbudt forening)
28-06-2018 141070378 Opholdsforbud,meddelt (anvendes ikke til journalisering) (forbudt forening)
31-07-2018 122070418 Tildækningsforbud, overtrædelse af
10-09-2019 261081393 Håndholdt teleudstyr mv., brug af
10-09-2019 261081394 Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
10-09-2019 261081396 ATK - Håndholdt teleudstyr mv., brug af (klip)
01-01-2021 112072305 Voldtægt
01-01-2021 04-07-2023 112072330 Andet seksuelt forhold
07-03-2017 381084154 Manglende overholdelse af pålagt underretningspligt jf. udlændingeloven
02-01-2018 384091120 Selskabsloven
02-01-2018 141070342 Overtrædelse af opholdsforbud jf. straffelov § 79 a
06-11-2018 144571351 Handel med vilde dyr og planter, skærpende omstændigheder
06-11-2018 381084335 Lov om tv-overvågning
06-11-2018 15-11-2022 383089144 Dyreværnsloven, forberedelse af pålæg
06-11-2018 15-11-2022 383089145 Dyreværnsloven, meddelt pålæg
06-11-2018 15-11-2022 383089146 Dyreværnsloven, overtrædelse af meddelt pålæg
15-05-2013 139877659 Kartelaftale, særligt skærpende omstændigheder
28-11-2017 222080242 Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer uden recept
28-11-2017 222080243 Motordrevet køretøj, euforiserende stoffer med recept
28-11-2017 222080246 THC (klip), uden recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
28-11-2017 222080247 THC (klip), med recept, motordrevet køretøj, bortset fra lille knallert
28-06-2018 129270326 Vold mod vidner og deres nærmeste
28-06-2018 141070376 Besidde/anvende forbudt forenings kendetegn
28-06-2018 141070379 Opholdsforbud, overtrædelse af (forbudt forening)
28-06-2018 141070380 Ej efterk. påbud - deltage i forsamling (forbudt forening)
28-06-2018 144571289 Skydevåben, særligt skærpende, offentligt sted
28-06-2018 144571290 Skydevåben, særligt skærpende, ikke offentligt sted
28-06-2018 137676631 Hvidvask
28-06-2018 137676633 Hvidvask, groft/forretningsmæssig
28-06-2018 129270325 Trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste
02-01-2018 141070089 Opholdsforbud ved dom, registrering af
10-01-2020 381084127 Bistand til udlændingemyndighederne
26-02-2019 121070304 Lægge hindringer i vejen for udførelse (polititjenestemand)
26-02-2019 121070310 Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed
26-02-2019 121070317 Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig myndighed, skærpende
26-02-2019 125073235 Psykisk vold
26-02-2019 139877698 Bestikkelse af voldgiftsdommer
01-01-2017 381084470 Kommunalt samlingsstedsforbud, registrereing af
01-01-2017 381084471 Overtrædelse af kommunalt samlingsstedsforbud
01-01-2017 381084472 Samlingssted for gruppe, forberedelse af forbud
01-01-2017 381084473 Samlingssted for gruppe, meddelt forbud mod ophold (anv. Ej til journalisering)
01-01-2017 381084474 Overtrædelse af forbud mod ophold på samlingssted for gruppe
01-01-2017 381084475 Overtrædelse af oplysningspligt i forbindelse med kommunalt samlingsstedsforbud
15-04-2020 381586991 COVID-19, forberedelse af påbud
15-04-2020 381586992 COVID-19, meddelt påbud (Anvendes ikke til journalisering)
15-04-2020 381586993 COVID-19, overtrædelse af påbud
06-03-2018 241081455 Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, ejeransvar for køretøjer
06-03-2018 241081456 Forureningsbegrænsende udstyr, manipulation af, føreransvar for køretøjer
23-05-2018 381084266 Databeskyttelsesloven
23-05-2018 261081429 Kørekort, inddragelse, ej kursus i køre- hviletid-takograf/lastsikring-overlæs
01-01-2017 121070305 Vold mod polititjenestemand
01-01-2017 121070306 Trussel mod polititjenestemand
01-01-2017 121070307 Vold mod nogen i offentlig tjeneste
01-01-2017 121070308 Trussel om vold mod nogen i offentlig tjeneste
01-01-2005 261081171 Vigepligt, ubetinget, afmærkning (klip)
01-01-2005 381084410 Køretøjer, syn ikke efterkommet
01-01-2005 12-09-2023 383590311 Uautoriseret indgreb i kontrolapparat, arbejdsgiver
145071461 Hasard på offentligt sted
145572131 Vanrøgt
141070115 Krigsanstiftelse
141070171 Hjælp til fremmed efterretningstjeneste
141570511 Offentlig myndigheds modtagelse af bestikkelse
142070621 Vidne forklaring/fritagelsesgrund
01-09-2020 130870812 Dokumentfalsk ved anvendelse af check
144571212 Livsfarlig sprængning mv., transportulykke
31-12-2013 112072229 Tilsnigelse til samleje
31-12-2013 114072242 Anden kønslig omgang med barn under 15 år
01-01-1989 125873262 Særlig alvorlig vold med døden til følge
128974121 Frihedsberøvelse
01-01-2004 02-01-2019 148574217 Kode til informationssystem, ulovlig anvendelse af
02-01-2019 148574297 Æresfornærmelse overfor døde
131675133 Indbrud i campingplads/vandrerhjem
131675157 Indbrud i hotel/motel
131675179 Indbrud i virksomhed i øvrigt
132475215 Indbrud i nybygning/prøvehus
133675583 Tyveri fra skole/fritidshjem o.l.
01-01-1986 133675597 Tyveri fra pengeautomat
133675609 Tyveri i tog/skib/fly/bus
135175701 Ulovlig omgang med hittegods
01-01-1997 31-12-2007 135776148 Bedrageri, arbejdsløshedskasse
138076312 Røveri mod offentlig kontor
138476401 Grov skattesvig
139077111 Hærværk
31-12-2002 133977272 Brugstyveri af lastbil/varebil
31-12-2005 221080181 FUH. Motorfører med promille under 0,81 uden personskade
01-01-2001 261081022 Hastighedsovertrædelse, færdselstavle
261081210 Standsning og parkering
261081340 Knallertkørsel, særlige regler for
261081421 Kørekort, inddragelse pga. manglende ædruelighed
31-12-2007 381084133 Asylsøger ej tilbagesendt til andet land
01-01-2003 31-12-2007 381084156 Udlændingeloven, ulovligt arbejde/arbejdstager
381084310 Lov om Danmarks Statistik
01-01-2001 381084381 Besøgende i bestemte lokaler/meddelt forbud mod
361085220 Lov om afgift på spillekasinoer
381586240 Lægemiddelloven
381586320 Lov om tatoveringer
382588150 Skovloven
382588990 Andre love vedrørende miljø
01-01-2008 15-11-2022 383089114 Dyretransport, manglende kompetencebevis
01-01-2007 221080129 FUH. Motorfører medicin mv. med personskade
01-01-2008 241081445 Lille knallert, ej lovlig, 40-42 km/t
01-01-2009 381084376 Karantæne ved idrætsbegivenheder, meddelt forbud
01-01-2011 31-12-2012 261081572 Sikkerhedsudstyr, ikke fyldt 14 (klip)
03-06-2020 135776406 Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning - grov
03-06-2020 135776407 Bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning
23-05-2018 261081683 Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af tunge køretøjer)
23-05-2018 261081684 Kørsel med tungt køretøj i frakendelsestid (frakendelse af kørekort og tunge køretøjer)
23-06-2020 141070090 Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 141070091 Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 141070092 Opholds- og kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, registrering af
23-06-2020 141070095 Tavshedspligt jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
23-06-2020 141070343 Opholdsforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
23-06-2020 141070344 Kontaktforbud jf. straffeloven § 79 b, overtrædelse
14-12-2020 121070319 Angreb med genstande mod nogen i offentlig tjeneste
03-05-2022 128974136 Menneskeudnyttelse
07-12-2021 125073232 Stalking
07-12-2021 128974115 Religiøse vielser mv. under 18 år
06-03-2023 261081460 Små motoriserede køretøjer mv., særlige regler for (El løbehjul mv.)
05-07-2022 381084236 Politilov, nattelivszone - manglende autoriseret dørmand
05-07-2022 381084237 Politilov, nattelivszone - unødvendig kørsel
05-07-2022 381084239 Politilov, nattelivszone - overtrædelse af påbud
29-06-2021 141070096 Opholdsforbud jf. Straffelovens § 79 c, registrering af
29-06-2021 141070097 Tavshedspligt jf. Straffelovens § 79 c, overtrædelse
29-06-2021 141070347 Opholdsforbud jf. Straffelovens § 79 c, overtrædelse
15-11-2022 383089107 Dyrevelfærd, bestemmelser vedrørende
15-11-2022 383089108 Dyresundhed, bestemmelser vedrørende
15-11-2022 383089147 Dyrevelfærdsloven, forberedelse af pålæg
15-11-2022 383089148 Dyrevelfærdsloven, meddelt pålæg
15-11-2022 383089149 Dyrevelfærdsloven, overtrædelse af meddelt pålæg
15-11-2022 383089156 Dyretransport, forberedelse af påbud
15-11-2022 383089157 Dyretransport, meddelt påbud
15-11-2022 383089158 Dyretransport, overtrædelse af meddelt påbud
01-01-2020 31-12-2020 100070089 FEJL: GER9 100070089 er ved en fejl med i registret i 2020, herefter omdøbt til GER9 141070089
16-03-2021 383590268 Udstationering af lønmodtagere, lov om lønvilkår transport
13-04-2021 261081251 Kap- og væddekørsel
13-04-2021 381586910 Epidemiloven
01-03-2022 118072388 Børnesexdukke, fremstilling/salg/overdragelse
01-03-2022 118072389 Børnesexdukke, besiddelse
01-03-2022 114172306 Voldtægt ved samleje m. barn under 15 år/gern.per. fyldt 22 år
01-03-2022 04-07-2023 114172344 Andet seksuelt forhold mellem en person fyldt 22 og et barn under 15 år
01-03-2022 148574257 Identitetsmisbrug
05-07-2022 381084238 Politilov, nattelivszone - meddelt påbud
07-02-2023 135776155 Bedrageri - betalingskort
07-02-2023 135776156 Bedrageri - stjålne betalingskort
12-09-2023 383590315 Kontrolapparat, uautoriseret indgreb, fører, EU-forordning 165/2014
12-09-2023 383590316 Kontrolapparat, uautoriseret indgreb, arbejdsgiver, EU-forordning 165/2014
12-09-2023 383590317 Kontrolapparat, fører, EU-forordning 165/2014
12-09-2023 383590318 Kontrolapparat, arbejdsgiver, EU-forordning 165/2014
12-09-2023 321084115 Lattergas, lov om markedsføring og besiddelse af
04-07-2023 111072320 Blufærdighedskrænkelse af plejebarn/stedbarn m.v.
04-07-2023 111072356 Andet seksuelt forhold m/ pleje-/stedbarn
04-07-2023 112072307 Voldtægt ved tilsnigelse
04-07-2023 112072345 Andet seksuelt forhold
04-07-2023 113172347 Andet seksuelt forhold med barn under 12 år
04-07-2023 114172348 Andet seksuelt forhold mellem en person fyldt 22 år og et barn under 15 år
04-07-2023 114172355 Andet seksuelt forhold m/ barn under 15 år
04-07-2023 114172364 Uagtsom seksualforbrydelse mod barn under 15 år
04-07-2023 114572316 Samleje ved misbrug af afhængighedsforhold
04-07-2023 114572346 Andet seksuelt forhold ved tilsnigelse
04-07-2023 114572349 Andet seksuelt forhold v/udnyttelse psykisk abnormitet
04-07-2023 114572350 Andet seksuelt forhold m/ institutionsanbragt/frihedsberøvet
04-07-2023 114572352 Andet seksuelt forhold v/misbrug afhængighedsforhold
04-07-2023 114572357 Andet seksuelt forhold v/forførelse
04-07-2023 114572358 Medvirken til andet seksuelt forhold ifm. Prostitution af person under 18 år
04-07-2023 114572359 Andet seksuelt forhold end samleje m. prostitueret u. 18 år - kunde
04-07-2023 114572365 Uagtsom seksualforbrydelse i øvrigt
04-07-2023 114672366 Grooming
04-07-2023 118072360 Seksuelt materiale, foto/filmoptagelse af person under 18 år
04-07-2023 118072363 Medvirken til/overværer seksuel optræden af personer under 18 år
04-07-2023 381084408 Idrætsbegivenheder, ophold, meddelt påbud
04-07-2023 381084409 Idrætsbegivenheder, ophold, overtrædelse af meddelt påbud
04-07-2023 381084425 Idrætsbegivenheder, tilbageholdelse af tilskuere, forberedelse af påbud
04-07-2023 381084426 Idrætsbegivenheder, tilbageholdelse af tilskuere, meddelt påbud
04-07-2023 381084427 Idrætsbegivenheder, tilbageholdelse af tilskuere, overtrædelse af meddelt påbud