Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks revisions­politik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Code of Practice for den Europæiske Statistik, Quality Assurance Framework of the European Statistical System (QAF) og ESS guidelines on revision policy for PEEI’s. Dette indebærer, at revisioner følger fælles procedurer og principper, og at revisionspolitikkerne for de enkelte statistikker er nedskrevne.

I dette dokument beskrives de overordnede principper og procedurer for revisioner af tal fra Danmarks Statistik, og i den relevante statistikdokumentation findes revisionspraksis for de enkelte statistikker.

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal

 • ved fejl
 • ved regelmæssige revisioner, herunder revisioner som følge af sæsonkorrektion
 • ved ikke-regelmæssige revisioner/hovedrevisioner

Denne revisionspolitik omhandler udelukkende håndteringen af revisioner af foreløbige tal i Danmarks Statistik. Fremgangsmåden ved håndtering af fejl er beskrevet i Danmarks Statistiks formidlingspolitik.

Principper for revisioner

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal efter følgende principper:

 • Brugerne skal vide hvorfor der foretages revisioner
 • Ved offentliggørelsen angives, når der er tale om foreløbige tal, og det oplyses, hvornår de vil blive offentliggjort i revideret form.
 • Ved offentliggørelse af de reviderede resultater skal der oplyses om revisionerne. Er der tale om særligt store eller usædvanlige korrektioner, skal baggrunden forklares.
 • Der foretages regelmæssigt analyser af revisionerne for løbende at forbedre beregningerne af de foreløbige tal
 • Revisioner drøftes regelmæssigt med brugerne

Kriterier for revisioner

Regelmæssige revisioner

En af kvalitetsdimensionerne for statistik er aktualitet for at give brugerne størst muligt udbytte af statistikken. For at sikre aktuel statistik skal produktionstiden være så kort som mulig. Men i visse tilfælde er det ikke muligt at publicere statistikken tilstrækkeligt hurtigt, og det er derfor nødvendigt at udarbejde foreløbige opgørelser. Det betyder, at tallene vil blive revideret mindst en gang, og at dette sker regelmæssigt i den givne produktionsrytme.

Herudover vil sæsonkorrektion i sig selv medføre revisioner i tidligere offentliggjorte tal – også selv om der ikke er ændringer i de historiske ikke-sæsonkorrigerede tal.

Ikke-regelmæssige revisioner/hovedrevisioner

De ikke-regelmæssige revisioner/hovedrevisioner forekommer især i makroøkonomiske statistikker, der bygger på en række forskellige statistikker og følger internationale manualer; det drejer sig om nationalregnskab, offentlige finanser, betalingsbalance og arbejdstidsregnskab. En vigtig kvalitet i disse statistikker er, at de beskriver udviklingen i økonomien i mange år. Derfor indarbejdes nye kilder og metoder kun delvist, og eventuelle niveauskift afventer en hovedrevision.  Ligeledes kan nye manualregler kun indarbejdes fuldstændigt med nogle års mellemrum. For at sikre sammenhæng mellem de forskellige statistiksystemer sker hovedrevisioner i nationalregnskabet, offentlige finanser, betalingsbalancen og arbejdstidsregnskabet efter en fælles plan, som brugere og interessenter bliver orienteret om så tidligt som muligt.

Der vil også kunne forekomme ikke-regelmæssige revisioner i de øvrige statistikker som følge af nye datakilder og metoder. Også i disse revisioner skal brugere og interessenter orienteres tidligst muligt.

Publicering af foreløbige tal

Ved publicering skal det fremgå, om en statistik er foreløbig. Dette skal fremgå klart af tekst og tabeller. Det samme gælder foreløbige tal i Statistikbanken.

Når der foretages revisioner, skal revisionernes størrelse og retning beskrives.

Når de foreløbige tal erstattes af endelige tal eller en senere version af foreløbige tal, skal de overskrevne tal opbevares i en særskilt databank, så det er muligt for såvel brugerne som Danmarks Statistiks ansatte at foretage revisionsanalyser.

Revisionsanalyser

Foreløbige tal er kun anvendelige for brugerne, hvis de giver en tilstrækkelig god beskrivelse af en given udvikling. Der skal derfor regelmæssigt foretages revisionsanalyser for at sikre kvaliteten af de foreløbige tal.

Analyserne skal tilpasses de relevante statistikker, men dække følgende spørgsmål:

 • Revisionens størrelse – er beregningen af foreløbige tal optimal?
 • Bias – revisionerne bør ikke være biased
 • Effektivitet – revisionerne bør være resultat af nye informationer om fortiden.

Revisionspolitik for de enkelte tællinger

For tællinger, hvor der udarbejdes foreløbige tal, findes der i statistikdokumentationen en beskrivelse af revisionspolitikken for den enkelte tælling. Den skal indeholde en beskrivelse af regelmæssige revisioner og muligheden for hovedrevisioner. Fremgangsmåden ved revision af sæsonkorrigerede serier skal også beskrives. Endelig skal statistikdokumentationen indeholde en beskrivelse af regelmæssige revisionsanalyser samt en vurdering af deres kvalitet.

Drøftelser med brugerne

Revisioner af offentliggjorte tal drøftes regelmæssigt i bruger- og kontaktudvalg for de relevante statistikker.