Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stigende andel af danske udslip af drivhus­gasser indgår ikke i inter­nationale opgørelser

25. november 2015 kl. 9:00

Udslippene af drivhusgasser inden for Danmarks grænser er faldet med 21 pct. siden 1990 opgjort efter det internationale klimapanels (IPCC) principper. Opgør man i stedet udslip, som stammer fra alle danske økonomiske aktiviteter, er udledningen steget med 11 pct. De internationale aftaler er baseret på IPCC-princippet om at opgøre de udslip, der har fundet sted på det enkelte lands territorium, men det danske grønne nationalregnskab måler alle de udslip, som følger af danske økonomiske aktiviteter. Forskellen mellem de to typer opgørelser er steget væsentligt siden 1990, særligt på grund af  den voksende rolle, den relativt udslipsintensive internationale skibstransport har spillet i den danske eksport. Det viser analysen Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013, der udkommer i dag i Danmarks Statistiks nye analyseserie DST Analyser.

Udvikling i udslip af drivhusgasser og BNP 1990-2013

Analyse - Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013

Udslip fra brug af biomasse øger udledning yderligere

De internationale opgørelser medtager ikke udslip fra afbrænding af biomasse, fordi den regnes for CO2-neutral. I det grønne nationalregnskab medregnes også udslip fra biomasse, og dette resulterer i en samlet stigning i udslippene af drivhusgasser fra dansk økonomi på 23 pct. i perioden fra 1990 til 2013.

En række faktorer bidrog til mindre vækst i udslippene

Væksten i den danske økonomi har dog været større end væksten i de danske udslip, uanset om det opgøres efter IPCC-principper eller det grønne nationalregnskab. At udslippene ikke har fulgt den økonomiske vækst skyldes, at forskellige faktorer har trukket i modsat retning. Først og fremmest foregår den danske produktion af el og fjernvarme nu ved hjælp af renere energiformer, hvor fx olie og kul til dels er blevet erstattet af naturgas og vedvarende energikilder. Derudover er energien blevet udnyttet stadig mere effektivt i perioden, og landbruget har nedbragt mængden af udslip ift. produktionen. Dansk økonomi har ændret struktur, idet tjenesteproduktionen er vokset relativt mere end vareproduktionen, hvilket betyder et relativt fald i udslippene, da det kræver mindre energi at producere tjenester. Import spiller nu en større rolle i den danske økonomi, og dens udledninger tælles ikke i den danske opgørelse.

Analysen kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside. For yderligere oplysninger, kontakt Peter Rørmose Jensen prj@dst.dk eller 39 17 38 62.