Gå til sidens indhold

Priser

Prisen på en opgave i Forskningsservice er baseret på den tid, det tager at løse opgavens delelementer. Vi har to typer af prisaftaler: fastprisaftaler og rammeaftaler. Du kan også bestille en kombineret fastpris- og rammeaftale. Derudover betaler du for diskleje for aktive projekter placeret på Danmarks Statistiks servere. Har du din egen hostede server sat op i Danmarks Statistik, skal du betale for opsætning og for løbende vedligehold.

Tabel 1: Timetakst og diskleje

Timetakst for private institutioner

2.130 kr. ekskl. moms

Timetakst for offentlige institutioner*

1.538 kr. ekskl. moms

Diskleje

16 kr. ekskl. moms pr. 5 Gigabyte (GB) lagerplads pr. kvartal

*For offentlige autoriserede institutioner gives et særligt bidrag til timetaksten fra Danish e-infrastructure Cooperation via det Koordinerende Organ for Registerforskning.

Forskningsservice yder mod betaling service til brugere af Danmarks Statistiks mikrodataordninger. Vi yder indledningsvist rådgivning i forbindelse med afklarende spørgsmål til en opgave. Herefter fakturerer vi for det faktiske tidsforbrug med den til enhver tid gældende timetakst. Dette gælder også, hvis det viser sig, at I ikke ønsker at gå videre med opgaven. Indgås efterfølgende en konkret fastprisaftale vedrørende opgaven vil service og rådgivning i stedet være inkluderet i denne inden for et rimeligt omfang og tidsperiode.

Fastprisaftaler og rammeaftaler

Både fastprisaftaler og rammeaftaler er baseret på den tid, det tager at behandle og levere en opgave. Tiden afregnes efter den til enhver tid gældende timetakst. Forskningsservice benytter standardiserede priser baseret på et gennemsnitligt forventet timeforbrug for en given serviceopgave.

Fastprisaftale

Prisen er fastsat på baggrund af et forventet gennemsnitligt tidsforbrug for en given ydelse. Med en fastprisaftale betaler du altså samme pris for sammenlignelige ydelser.

Læs mere om opbygningen af fastprisaftaler

Prisen for en fastprisaftale baseres på én eller flere af følgende opgaveelementer. Nedenstående tabel viser opgavens forskellige elementer, som afregnes som fastprisaftaler samt dertilhørende timeforbrug.

Opgaveelement

Timeforbrug

Projektindstilling (Behandling og godkendelse heraf)

2

Registerudtræk af 1 datasæt

1,05

Registerudtræk af 2 datasæt

1,09

Ingen timetillæg ved registerudtræk <= 15 variable

0

Timetillæg ved registerudtræk > 15 variable

0,5

Populationsdannelse af 1 datasæt

1,05

Populationsdannelse af 2 datasæt

1,09

Ingen timetillæg ved populationsdannelse <= 15 variable

0

Timetillæg ved populationsdannelse > 15 variable

0,5

Opgaveprisen består desuden af et fast tillæg for øvrig Service & rådgivning på 20 % af prisen for de delelementer af opgaven, som ikke nødvendigvis er direkte kontakt med dig. Sådanne delelementer er for eksempel servicemedarbejderens mødeaktiviteter mm., intern dokumentation, dokumentationskrav, fakturering etc.

Populationsdannelse og registerudtræk inkluderer tidsforbrug til fx programmering, pseudonymisering og kontrol af udtræk fra Forskningsservice Grunddatabank. Populationsdannelsen og registerudtrækket kan også inkludere tidsforbrug til kontrol samt pseudonymisering af population indsendt til Forskningsservice fra andre kilder end Forskningsservices Grunddatabank.

Rammeaftaler

Prisen er variabel, og ydelsen afregnes efter det faktiske tidsforbrug brugt på den konkrete ydelse. Der faktureres pr. påbegyndt time. Hvis der er brugt mindre end en time på en individuel opgave, og opgaven skal afregnes, faktureres for den første påbegyndte time.

Læs mere om opbygningen af rammeaftaler

Når en opgave er særligt rådgivningstung, eller den består af datakilder, som ikke er en del af Forskningsservices Grunddatabank, kan du få en rammeaftale. Du kan også få en rammeaftale, når vi indledningsvis har gennemgået data inkl. dokumentation med én eller flere af følgende specifikationer:

 • Data fra statistikkontor eller Survey i Danmarks Statistik. Dette afregnes som rammeaftale baseret på faktisk tidsforbrug. Servicen dækker bl.a. registerudtræk i statistikkontoret, pseudonymisering samt direkte kommunikation og rådgivning, backoffice-aktiviteter og intern kommunikation.
 • Data indsendt fra kilder udenfor Danmarks Statistik. Dette afregnes som rammeaftale baseret på faktisk tidsforbrug. Servicen er bl.a. kontrol og pseudonymiseirng af de indsendte data.

En opgaves delelementer

Den samlede pris for en given opgave afhænger af den tid det tager at løse en opgave og de delelementer, der indgår i opgaven. Derfor kan prisen variere fra opgave til opgave. Prisen er bl.a. afhængig af, hvor mange registre, der skal anvendes til at danne en population, eller hvor mange registre projektet skal have leveret udtræk fra.

Se opgavens delelementer
 • Projektindstilling: Behandling og godkendelse. Projektindstillingen afregnes med en fastprisaftale, som baseres på en fast tidsværdi svarende til to timer.
 • Population: Delvist standardiseret registerudtræk. Populationsdannelsen afregnes med en fastprisaftale, som baseres på faste tidsværdier pr. antal registre og variable.
 • Standardiseret data fra Danmarks Statistiks grunddatabank: Der afregnes med en fastprisaftale, som baseres på faste tidsværdier pr antal registre og variable.
 • øvrig service og rådgivning: Direkte kommunikation og rådgivning, backoffice-aktiviteter og intern kommunikation. Der afregnes med en fastprisaftale, som baseres på faste tidsværdier afhængig af opgavens omfang.
 • øvrige data fra Danmarks Statistik: Registerudtræk, direkte kommunikation og rådgivning, backoffice-aktiviteter og intern kommunikation. Der afregnes med en rammeaftale, som baseres på faktisk tidsforbrug.
 • Data fra andre dataleverandører: Behandling af data indsendt fra jer eller andre dataleverandører. Databehandlingen afregnes med rammeaftale, som baseres på faktisk tidsforbrug.
 • Særdata fra Danmarks Statistik: Data oparbejdet særligt til brugerne (ikke ifm statistik). Oparbejdelsen afregnes med en fastpris- eller rammeaftale, som baseres baseret på faktisk timeforbrug til oparbejdning delt med forventet salg.

Eksempler på prisberegninger

Eksempel på en prisberegning af et nyt forskningsprojekt

Populationen består af alle personer bosiddende i Danmark ved udgangen af årene 2015-2019 (Trukket fra BEF 201512-201812), der er 18 år eller over på opgørelsestidspunktet (ALDER>=18). Til disse personer skal der i samme periode trækkes deres demografiske forhold (BEF) (registerudtræk) uddannelsesniveau (UDDA), personernes og familiens indkomster (FAIK og IND) samt beskæftigelsesoplysninger (DREAM).

Da Forskningsservice runder op til nærmeste hele tal grundet den standardiserede metode for prisberegning beregnes prisen efter følgende tabel.

Opgaveelement

Timeforbrug

Pris

Projektindstilling

2

Populationsdannelse

2

Registerudtræk

6

Registerudtræk > 15 variable

0

Delsum

10

øvrig Service & Rådgivning (tillæg 20%)*

1

Total timeforbrug

11

Offentlige bruger

11 timer * 1.538,00 kr. = 16.918,00 kr.

Privat bruger

11 timer * 2.130,00 kr. = 23.430,00 kr.

*Tillægget svarer til 20% af timerne til populationsdannelse, registerudtræk samt udtræksbeskrivelse og særlige forhold (programmering/data).

Eksempel på en prisberegning af et nyt forskningsprojekt hvor population skal beriges med data fra Sundhedsdatastyrelsen

Populationen består af personer med et forbrug af nogle bestemte typer lægemidler fundet via variable i Lægemiddeldatabasen (LMDB2005-2015). Disse personer må ikke været registreret med en udvandring i registeret Historiske Vandringer (VNDS), dvs. de skal have markeringen INDUD_KODE=U. Desuden må de ikke være registeret i Døde i Danmark (DOD).

Til disse personer tilknyttes relevante demografiske forhold (fundet i følgende registre: BEF, BEFADR, VNDS, DOD) og deres registreringer i Landspatientregisteret (LPR_ADM, LPR_BES, LPR_DIAG, LPR_SKSUBE) både før og efter registreringen i Lægemiddeldatabasen. Desuden overføres populationen fra Danmarks Statistik til Sundhedsdatastyrelsen til berigelse med data fra Landsregisteret for Patologi. Behandlingen og pseudonymisering af data fra Sundhedsdatastyrelsen er ikke inkluderet i prisen.

Opgaveelement

Timeforbrug

Pris

Projektindstilling

2

Populationsdannelse

4

Registerudtræk

14

Registerudtræk > 15 variable

0

Delsum

20

øvrig Service & Rådgivning (tillæg 20%)

4

Total timeforbrug

24

Offentlige bruger

24 timer * 1.538,00 kr. = 36.912,00 kr.

Privat bruger

24 timer * 2.130,00 kr. = 51.120,00 kr.

Fastsættelse af timetaksten

Timetaksten fastsættes én gang årligt på baggrund af flere delelementer. Den endelige timetakst består af en række delelementer inkl. udviklingsbidrag på 8 %.

 1. Taksttillæg: Indtægtsprognose for indeværende år, samt akkumuleret over-/underskud fra tidligere år
 2. Overhead Danmarks Statistik & indtægtsdækket virksomhed: Fællesudgifter til fx personale, husleje, el mv. & fælles IDV-administration som vedligehold af grunddatabank, udvikling af IDV-services mv.
 3. Overhead Forskningsservice: Fx autorisering af nye institutioner, kontrol af hjemsendte filer, sanktionering og generel udvikling af mikrodataordningerne og Danmarks Datavindue mv.

Andre ydelser

Diskleje

Projekter optager plads på Danmarks Statistiks servere. Derfor har vi indført en diskleje, så du som bruger bliver opmærksom på, hvor meget lagerkapacitet dit projekt optager på Danmarks Statistiks servere. Du betaler kun diskleje for aktive projekter, der bruger en lagerkapacitet over 5 Gigabyte (GB) på Danmarks Statistiks servere. Et aktivt projekt er defineret ved, at minimum én bruger logger på projektet inden for et kvartal.

Diskeleje afregnes kvartalsvis og du faktureres for alle projekter, som din institution er dataansvarlig for. For et individuelt aktivt projekt, der bruger en lagerkapacitet større end 5 GB, afregnes derfor i enheder af 5 GB for et kvartal ad gangen. Diskleje opkræves uanset årsagen til, at der logges på projektet, og uafhængigt af hvor ofte der logges på i et kvartal.

Hostede servere

Danmarks Statistik tilbyder også at ”hoste” jeres egne servere, som kommer til at stå på Danmarks Statistik. Læs mere om krav og priser for hostede servere.  

FAQ om priser

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi ofte får til vores priser nedenfor.

FAQ om priser

Hvorfor varierer prisen fra opgave til opgave?

En opgave er sammensat af flere delelementer. Opgavens pris fastsættes på baggrund af opgavens delelementer. Derfor kan prisen bl.a. afhænge af antallet af registre anvendt til populationsdannelse, populationer fra andre dataleverandører eller antallet af registre projektet skal have leveret udtræk fra. Opgavens delelementer er beskrevet i afsnittet ”En opgaves delelementer”.

Timetaksten har ændret sig over tid – hvorfor?

Du kan se ændringerne i Forskningsservices timetakster nedenfor.

2008

2009

2010

1. halvår

2010

2. halvår

2011

2012

2013

Alle institutioner

1.229 kr.

1.229 kr.

1.229 kr.

1.197 kr.

1.167 kr.

1.187 kr.

1.248 kr.

Priser efter 2014

2014

2015

2016

2017

2018

1. halvår

2018

2. halvår

2019

2020

2021

2022

2023

Private institutioner

1.650 kr.

1750 kr.

1.650 kr.

1.650 kr.

1.650 kr.

1.749 kr.

2.102 kr.

2.202 kr.

2.168 kr.

2.130 kr.

2.130 kr.

Offentlige institutioner

1.150 kr.

1150 kr.

1.150 kr.

1.050 kr.

1.050 kr.

1.150 kr.

1.607 kr.

1.745 kr.

1.735 kr.

1.568 kr.

1.568 kr.

Prisændringerne har forskellige årsager, herunder:

 • Hvert år regulerer vi timetaksten for taksttillæg, som akkumulerer over-/underskud fra tidligere år. Derudover medregner vi en indtægtsprognose for indeværende år, hvilket kan give udsving fra år til år.
 • Tidligere realiserede Danmarks Statistik et overskud, hvilket ikke er tilladt for offentlige institutioner. For at balancere overskuddet ansatte Danmarks Statistik flere medarbejdere. Da Danmarks Statistiks økonomi blev stabiliseret til hverken under- eller overskud besluttede Danmarks Statistik at beholde de nye medarbejdere til andre projekter for at udvikle kvaliteten af Danmarks Statistiks service. For at finansiere dette blev timetaksten forøget, hvilket kan observeres fra år 2018 til 2019.
 • I 2014 blev der skelnet mellem private og offentlige institutioner, da Forskningsservice første gang modtog et særligt bidrag fra bl.a. det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR), som understøtter timetaksten for offentlige brugere. Derfor er der forskel i pris afhængigt af om projektet er ejet af en privat eller offentlig institution.

Hvorfor skal jeg betale for, at mit projekt får tilføjet andre variable?

ændringer i et allerede eksisterende projekt skal beskrives i projektindstillingen og/eller variabeldokumentationen. ændringerne skal dokumenteres og til fornyet godkendelse i Forskningsservice. Den eneste undtagelse, som ikke kræver fornyet godkendelse, er opdatering af en allerede godkendt population eller variabel.

Godkendelsen kræver en række processer, som kan være alt fra dialog mellem dig og Forskningsservice til gennemgang af projektet og dets variabeldokumentation til fornyet godkendelse af projektet. Processen kan variere betydeligt afhængigt af projektet, hvor tidsforbruget på at få godkendt en indstilling ligger mellem en og fire timer ved både nye projekter, opdateringer og udvidelser. Prisen for behandling af en projektindstilling er derfor fastsat til to timer. Hvis tidsforbruget overstiger fire timer, skal der laves en tillægsaftale i form af en rammeaftale til dækning af den faktiske behandlingstid.

Vi opfordrer til, at I laver en faglig vurdering af hvornår og hvor ofte, der søges godkendelse af projektændringer, så vi mindsker antallet af løbende og små ændringer.

Hvor længe gælder et pristilbud?

Et pristilbud gælder i 30 dage fra og med tilbuddets datering. Herefter genberegner vi pristilbuddet til den gældende timetakst.

Hvordan afregnes en projektdatabase?

Afregningen er baseret på en årskontrakt med en fastprisaftale, der omfatter opdatering af aftalte registerdata i projektdatabasen samt en eventuel rammeaftale for øvrig service fx leverancer fra projektdatabasen til underprojekter og rådgivning efter projektdatabasens behov.

Etableringen af en projektdatabase følger de samme retningslinjer for prisfastsættelse som et nyt projekt. Da projektdatabasen har et længere tidsperspektiv end et projekt indgås en årskontrakt om opdatering. Dermed fastsættes prisen på baggrund af et forventet gennemsnitligt tidsforbrug for ydelsen.

Af nedenstående tabel fremgår tidsperioden for afregning. Fastprisaftalen for opdatering af projektdatabasen afregnes sammen med 2. kvartals afregning af ’Øvrig service’. ’Øvrig service’ afregnes pr. kvartal.

Faktureres i kalenderåret åååå

Faktureres i kalenderåret

Årskontrakten dækker

Medio jan.

Medio apr.

Medio jul.

Medio okt.

Medio jan.

Dataudtræk

Fastprisaftale for data

øvrig service

Forbrug 4. kvt. fra året forinden

Forbrug 1. kvt.

Forbrug 2. kvt.

Forbrug 3. kvt.

Forbrug 4. kvt

Hvorfor varierer prisen for sammenlignelige ydelser?

Prisen for ydelsen er baseret på tidligere erfaring og gennemsnit. Sammenlignelige ydelser kan indeholde små forskelle i de forskellige delelementer, hvilket har betydning for prisen: fx varierer prisen for behandling af data ude fra (indsendt data fra andre dataleverandører) i forhold til behandling af standardiserede registerudtræk fra Danmarks Statistiks Grunddatabank. Hvis der kommer projektændringer senere i processen, kan prisen ændre sig på baggrund af ændringerne. Derudover beregnes timetaksten årligt, hvilket også kan påvirke opgavens pris.

Hvad er baggrunden for Danmarks Statistiks priser?

Danmarks Statistik er den centrale statistiske myndighed i Danmark. Omkostningerne for at have denne myndighedsforpligtigelse dækkes af Finansloven.

Data, som Danmarks Statistik indsamler og opbevarer, kan bruges til videnskabelige og statistiske undersøgelser under Danmarks Statistiks Forskerordning. Adgang til data gives alene til autoriserede forsknings- og analysemiljøer, og Danmarks Statistik tager betaling for at gøre data tilgængelige for undersøgelserne.

Som udgangspunkt skal prisen dække omkostninger, der er forbundet med at udføre opgaverne fra den indledende dialog til den afsluttende dialog senest 30 dage efter opgaven er leveret.
Prisen skal desuden bidrage til at dække omkostninger forbundet med:

 • Rådgivning om anvendelse af data i det enkelte projekt
 • Administration af ordningen fx autorisation
 • Dataadgange
 • Standardisering af registerdata
 • Udvikling af vores brugerservices
 • Sikring af en vedvarende høj datasikkerhed og datafortrolighed
 • Overheadomkostninger

Danmarks Statistiks prissætning er underlagt reglerne for indtægtsdækket virksomhed i Staten og kontrolleres af Rigsrevisionen. Der skal være balance mellem indtægter og omkostninger, og indtægterne for serviceopgaver må ikke anvendes til at finansiere myndighedsforpligtigelsen. Den økonomiske balance overvåges løbende over et 10-årigt gennemsnit.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30