Gå til sidens indhold

Priser

Priser under Danmarks Statistiks Forskerordning

Overordnede principper

Danmarks Statistik er den centrale statistiske myndighed i Danmark. Omkostningerne for at have denne myndighedsforpligtigelse dækkes af Finansloven.

Data, som Danmarks Statistik indsamler og opbevarer, kan også bruges til videnskabelige og statistiske undersøgelser under Danmarks Statistiks Forskerordning. Adgang til data gives kun til autoriserede forsknings- og analysemiljøer, og vi tager betaling for at gøre data tilgængelige for undersøgelserne.

Det overordnede princip er, at prisen kun skal dække den omkostning, der er forbundet med at udføre en enkelt opgave. Prisen skal desuden bidrage til at dække omkostninger forbundet med administration af dataadgange, med at oparbejde data til specialkørsler, med at udvikle vores service til kunderne, samt til at sikre en vedvarende høj datasikkerhed og datafortrolighed.

Danmarks Statistiks prissætning er underlagt reglerne for indtægtsdækket virksomhed i staten og kontrolleres af Rigsrevisionen. Der skal være balance mellem indtægter og omkostninger, og indtægterne for serviceopgaver må ikke anvendes til at finansiere myndighedsforpligtigelsen. Den økonomiske balance overvåges løbende.

Standardiserede priser

Et af Forskningsservices mål er at yde en god og ensartet service af høj kvalitet til alle brugere af Forskerordningen. Standardisering af priserne er et led i dette mål, og skal sikre ensartede priser på sammenlignelige produkter. Samtidig skal alle omkostninger for opgaverne overordnet dækkes. Nedenfor følger mere orientering om standardiseringen og om betydningen for typiske serviceydelser til brugere af Forskerordningen.

Prisaftaler

I Danmarks Statistiks Forskningsservice tilbyder vi to typer prisaftaler:
Fastprisaftaler, indgås for alle opgaver, der omfatter standardiseret datagrundlag fra Danmarks statistik. Prisen er fast og bygger på en gennemsnitsbetragtning af en given opgave.
Rammeaftaler, indgås for alle opgaver, der omfatter ukendt datagrundlag, som falder udenfor Forskningsservices standardprodukter. Prisen er variabel og afregnes efter den konkrete tid, der bruges på en given opgave.

Varighed af pristilbud

Et pristilbud gælder i 30 dage fra og med dagen, hvor tilbuddet modtages. Herefter skal tilbuddet genberegnes til den gældende timetakst.

Service mod betaling

Overordnet servicerer Forskningsservice kunder, der ønsker at bruge Forskerordningen mod betaling. Overvejer en kunde at starte et projekt kan vi indledningsvist svare på afklarende spørgsmål i op til en time. Frafalder kunden projektet efter de indledende undersøgelser, kan dette kun ske gratis, hvis der maksimalt er brugt én times service i Forskningsservice. Er der brugt mere end en time, skal kunden betale for det faktiske tidsforbrug, der er brugt frem til opgaven er frafaldet.

Godkendelse af projekter og af løbende ændringer til projekter

For at sikre et godt vurderingsgrundlag til godkendelse af projekter til Forskerordningen, skal Forskningsservice have en grundig dokumentation for hvilke data, der ligger eller skal ligge på hvert projekt. Det sammen gælder for undersøgelsens formål og population. Dette medfører, at alle ændringer til et eksisterende projekt skal beskrives i projektindstillingen og/eller i variabeldokumentationen, og at dette skal til fornyet godkendelse i Forskningsservice. Opdateringer af en godkendt population og godkendte variabler med nyere data i et eksisterende projekt er eneste undtagelse, som ikke kræver fornyet godkendelse.

Selv mindre ændringer i projekters population og data kræver således en række processer fra dialog med kunden, en grundig gennemgang af projektet og dets variabeldokumentation til fornyet godkendelse af projektet. Derfor kan også dette kun ske mod betaling. Vi har standardiseret beregningen af priser for godkendelsesprocessen af projekter, og opfordrer derfor til, at det fagligt nøje vurderes hvornår og hvor ofte, der skal søges godkendelse af projektændringer, så vi derved mindsker antallet af mange løbende og meget små ændringer.

Dannelse af populationer og udtræk af data

Vi har standardiseret beregningen af priser for populationsdannelse, og for registerudtræk fra Danmarks Statistik, så vi nu tilbyder ensartede priser for sammenlignelige produkter.

Data fra kilder udenfor Danmarks Statistik og andre ukendte data

Vi har ligeledes standardiseret, hvordan vi beregner priser for ukendte data, så alle omkostninger for opgaver, der afregnes efter tidsforbrug bliver dækket i den enkelte opgave.

Timeprisen

Den generelle timepris i 2022 er kr. 2.130 ex. moms.

For offentlige kunder gives et særligt bidrag til timeprisen via Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), så her er timeprisen i 2022 kr. 1.568 ex. moms.

Den samlede pris for en serviceopgave afhænger af indhold og omfang af den konkrete opgave. Dertil kommer betaling for diskleje, for den plads projektet optager på Danmarks Statistiks servere.

Diskleje

Der skal betales adfærdsregulerende diskleje for aktive projekter, der bruger en datalagerkapacitet over 5 Gigabyte (GB) på Danmarks Statistiks servere. Et aktivt projekt er defineret ved, at minimum én bruger logger på projektet inden for et kvartal.

Disklejen for aktive projekter, der bruger mere end 5 Gigabyte (GB) lagerplads på Danmarks Statistiks servere er:

kr. 16 ex. moms pr. 5 Gigabyte (GB) lagerplads pr. kvartal.

Brugere, der udelukkende benytter egne hostede maskiner på Danmarks Statistik, bliver ikke opkrævet diskleje.

Afregning af diskleje sker kvartalsvis og samlet for alle projekter, som et autoriseret forskningsmiljø (institutioner, institutter, ministerier mv.) er dataansvarlig for. Et individuelt aktivt projekt, der bruger en lagerkapacitet større end 5 Gigabyte (GB), afregnes derfor et fast diskareal i enheder af 5 Gigabyte (GB) for et kvartal ad gangen. Disklejen for et aktivt projekt opkræves uafhængigt af årsagen til at der logges på og uafhængigt af hvor ofte der logges på i et kvartal.

Hostede maskiner

Danmarks Statistik tilbyder også at ”hoste” kundernes egne maskiner, der så kommer til at stå på Danmarks Statistik. Læs mere om krav og priser for hostede maskiner, her:

Prisfastsættelse på områder med konkurrence

Der må ikke ske prisdifferentiering mellem kunder ved levering af identiske ydelser på områder med konkurrence, jf. vejledning om prisfastsættelse fra Økonomistyrelsen fra august 2020. Læs mere om dette her:

Kontakt

Forskningsservice