Gå til sidens indhold

Hjemtagelse af analyseresultater

Det er vigtigt, at du følger Danmarks Statistiks hjemtagelsesregler. Overtræder du reglerne, risikerer du, at du som bruger eller hele din institution bliver midlertidigt lukket ude af ordningen, afhængig af om bruddet på hjemtagelsesreglerne vurderes som mildt eller alvorligt (denne vurdering kan du læse mere om i nedenstående tekst). Har du ved en fejl hjemtaget mikrodata, skal du straks orientere Danmarks Statistik ved at sende en mail til forskningsservice@dst.dk. Det er dit ansvar at sætte dig ind i Danmarks Statistiks datasikkerhedsregler.

Du har som bruger ansvaret for at sikre, at der ikke hjemtages mikrodata. I den sammenhæng er der oprettet en hjælpefunktion i hjemtagsplatformen, der udspørger dig som bruger, hvis potentielt hjemtag af mikrodata registreres. Danmarks Statistik kontrollerer tilfælde, hvor en sådan kommentar er blevet udbedt og der foretages kontrol af alle filer, der ikke kan kontrolleres systemmæssigt. Derudover foretages der kontrol af stikprøver i øvrige filtyper.
Hvis der i denne kontrol konstateres hjemtag af mikrodata, vil det medføre sanktioner. Danmarks Statistik har per 1. april 2024 indført et nyt sanktionssystem, der skal sikre større proportionalitet i sanktionerne. 

Afsættet er et skel mellem milde og alvorlige brud: 

 • Milde brud: Ubetænksom handling – f.eks. ved identifikation ved fejlsøgning
 • Alvorlige brud: Bevidst handling – f.eks. bevidst forsøg på at identificere individ- eller virksomhedsdata

Det er Danmarks Statistik, der i de konkrete sager vil vurdere, om et brud kan betegnes som mildt eller alvorligt. I disse tilfælde vil hjemtagsplatformen afkræve et svar fra dig som bruger, hvis der konstateres potentielle mikrodata i et hjemtag. I vurderingen af et bruds alvorlighed vil også indgå, om hjemtaget omfatter større mængder mikrodata, idet alle brugere er certificeret og må forventes at være bekendt med reglerne på dette område.

For enkeltstående milde brud, vil sanktionen ramme den enkelte forsker og det pågældende projekt; ikke samtlige af den autoriserede institutions projekter og brugere. Ved gentagende brud og ved alvorlige brud er sanktionerne hårdere, idet alle projekter og brugere ved den autoriserede institution rammes. 

I oversigtsform ser det ud som følger: 

Forskningsordning

 

Sanktion mod bruger

Sanktion mod projekt

Sanktion mod institution

Sanktion

Adgang til alle brugerens projekter lukkes

Adgang til projektet lukkes

Adgang for alle brugere og projekter lukkes

Hjemtagning af individ- eller virksomhedsdata

 

Password eller adgang videregivet af autoriseret bruger

1. gang

2. gang inden for 2 år

1. gang

2. gang inden for 2 år

3. gang inden for 2 år

4. gang inden for 2 år

Mildt brud

(Uheld eller ubetænksom handling*)

Frem til redegørelse kan godkendes

1 mdr. karantæne

Frem til redegørelse kan godkendes

1 mdr. karantæne

3 mdr. karantæne

Konkret vurdering.

 

Mulighed for opsigelse af autorisationsaftale

Alvorligt brud

(Bevidst handling**)

3 mdrs. karantæne

3 mdrs. karantæne

 

Mulighed for opsigelse af autorisations-aftale og/eller

brugeraftale

3 mdrs. karantæne

3 mdrs. karantæne

 

Mulighed for opsigelse af autorisations-aftale

6 mdrs. karantæne

Konkret evaluering af autorisationsaftale, samt mulighed for opsigelse af autorisationsaftale.

 Myndighedsordning

 

Sanktion mod bruger

Sanktion mod ordning

Sanktion

Adgang for brugeren lukkes

Adgang for alle ordningens brugere lukkes

 

 

 

 

 

Hjemtagning af individ- eller virksomhedsdata

 

Password eller adgang videregivet af autoriseret person

1. gang

2. gang inden for 2 år

3. gang inden for 2 år

4. gang inden for 2 år

Mildt brud

(Uheld eller ubetænksom handling*)

Frem til redegørelse kan godkendes

1 mdr. karantæne

1 mdr. karantæne

Konkret vurdering.

 

Mulighed for opsigelse af autorisationsaftale

Alvorligt brud

(Bevidst handling**)

3 mdrs. karantæne

3 mdrs. karantæne

 

Mulighed for opsigelse af autorisations-aftale og/eller brugeraftale

3 mdrs. karantæne

6. mdr. karantæne

 

Mulighed for opsigelse af autorisationsaftale

* fx hjemtagning ifm. fejlsøgning, 
** fx bevidst forsøg på at identificere individ eller virksomhedsdata

Bemærk at sanktionsmodellen alene vedrører hjemtag af mikrodata. Brud på diskretioneringsreglerne medfører fortsat alene sanktioner ved gentagne overskridelser af reglerne.

 

Du må kun hjemtage via Danmarks Statistiks hjemtagelsesværktøj. 

Vejledning til hjemtagelse og download af filer

Hjemtagelsesprocessen kan inddeles i tre faser: Først skal du uploade filerne til hjemtagelse. Derefter skal du kontrollere filerne, og til sidst skal du downloade filerne på din egen computer.

Når filerne uploades til hjemtagelse, vil de blive scannet for, om der optræder data, der ligner mikrodata. Bemærk, at det er jer som brugere, der har ansvaret for, at filerne overholder retningslinjerne og ikke indeholder mikrodata. Scanningsværktøjet er et supplement, og det kan ikke erstatte manuel kontrol.

 1. Upload filerne

  For at uploade filerne til hjemtagelse, skal du logge ind på Forskermaskinen (på den server som dit projekt er knyttet til, fx srvfsencrr13, som er en hostet server, eller FSE Windows, som er Forskningsservices fælles server) via remote.dst.dk. Klik herefter på genvejen 'Hjemtag', som ligger på dit skrivebord. Der starter nu en applikation i din webbrowser, og du bliver ført til siden, hvor du kan uploade filer til hjemtagelse.

  Når du er kommet ind på siden, kan du læse om Danmarks Statistiks retningslinjer for hjemtagelse af analyseresultater.

  Vælg hvilke filer du vil have hjemtaget, ved enten at klikke på 'Tilføj filer' eller ved at trække filerne over på siden. Du kan både tilføje enkelte filer og hele mapper med filer. Vær opmærksom på, at du kun kan vælge filer, som er af den tilladte filtype og størrelse. Hvis du vælger en fil, som ikke kan hjemtages, vil du få en fejlmeddelelse. Når du har valgt de filer, du ønsker er hjemtage, skal du klikke på knappen 'Kontrollér'.

 2. Kontrollér filerne

  Du bliver nu ført til siden, der scanner og kontrollerer for mulig mikrodata. På siden kan du igen læse retningslinjerne for hjemtagelse af filer.

  Hvis du får en risikomeddelelse om, at en fil muligvis indeholder mikrodata, er det obligatorisk at tilføje en bemærkning med information om, hvad filen indeholder. Kommentaren skal bruges af Forskningsservices kontrol af hjemtagede filer. Du vil blive guidet på siden.

  Opdager du, at du har glemt at tilføje en fil, kan du nemt klikke frem og tilbage mellem upload-siden og kontrol-siden.

  Før du kan hjemtage filerne, skal du godkende, at de valgte filer lever op til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og retningslinjerne for hjemtagelse. Du godkender ved at klikke på feltet ud for ’Godkend hjemtagelse’. Når du har gjort det, kan du hjemtage filerne ved at trykke på knappen ’Hjemtag’. Herefter vil du få en meddelelse om, at dine filer er blevet sendt fra forskerserveren.

 3. Download filerne til egen computer via Danmarks Datavindue
 4. Du er nu klar til at downloade de filer, du lige har hjemtaget. For at gøre det, skal du logge ind i Danmarks Datavindue på samme måde, som du plejer.

  Når du er logget ind, skal du klikke på ’Mit overblik’. Find det relevante projekt under fanen ’Projekter’, og klik på fanen ’Hjemtagelser’.

  Her finder du alle de filer, der er hjemtaget for det pågældende projekt. Filerne er inddelt efter dato for, hvornår de er hjemtaget. 

  Når du klikker på den enkelte dato, kan du se alle de filer, du har hjemtaget den pågældende dag. Du kan også se hvilke kommentarer, du tidligere har skrevet til filen ved at klikke på taleboblen, og du kan slette filen ved at klikke på skraldespanden. 

  Du downloader filerne til din egen computer, ved at klikke på den nedadvendte pil.

Hvad må ikke hjemtages

Ingen form for mikrodata må hjemtages, hverken via hjemtagelsesværktøjet eller på andre måder fx ved at skrive oplysninger fra skærmen, tage et skærmprint eller et billede af skærmen med mobiltelefonen. Det gælder også de mikrodata, som du selv har indsendt i forbindelse med et konkret projekt.

Nedenfor er en liste over, hvad der ikke må hjemtages. Listen er ikke udtømmende.

 • Tabeller med under tre observationer må ikke hjemtages
 • Datasæt – eller dele af datasæt - med oplysninger på individ-/virksomhedsniveau, hvilket kan være baggrundsoplysninger som indkomst, uddannelse og socioøkonomisk status eller beregnede variabler på individniveau, pseudonymiserede nøglevariabler som personnumre, CVR-numre, arbejdsstedsnumre, adressekoder mv.
 • Filformater, der ikke er godkendt til hjemtagelse

Tilladte filtyper

Det er kun tilladt at hjemtage filtyper, der er godkendt af Danmarks Statistiks Forskningsservice. Sender du en fil-ekstension, som ikke er tilladt, får du følgende besked i systemet: ”Filtype ikke tilladt”

Filtype

Fil-ekstension

Excel

xls xlsx xlsm xlm xml

Grafik

eps png wmf tif jpg gif emf jpeg svg bmp ppt pptx pptm tiff

HTML

htm html mht

Programkode

sas r do doh ado

Logs

Log

SAS

lst sas7bdat

SPSS

sps sav spv

Stata

dta smcl

Tekst

tab txt

Latex

Tex

PDF

Pdf

Word

doc docx rtf

Det er ikke tilladt at ændre på fil-ekstension i forhold til indholdet af filen.

Hvis man ønsker at få en ny filtype tilføjet til listen, skal man henvende sig til forskningsservice@dst.dk.

 

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30