Gå til sidens indhold

Beskæftigelse for lønmodtagere - BFL

Beskrivelse

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) er en konjunkturstatistik, der belyser lønmodtageres beskæftigelse på kvartals- og månedsbasis i perioden fra og med 1. kvt. 2008. Registeret Beskæftigelse for lønmodtagere omfatter lønmodtagerjob i danske virksomheder, hvor lønnen indberettes til eIndkomst, uanset om lønmodtageren bor i Danmark eller i udlandet.


Tællingsenheden er et lønmodtagerjob, der defineres som en persons tilknytning til et arbejdssted i en periode i en dansk virksomhed. En person kan have flere job i samme periode på forskellige arbejdssteder og kan have flere job på samme arbejdssted på forskellige tidspunkter.


Kilden til Beskæftigelse for lønmodtagere er Danmarks Statistiks eIndkomstregister. Danmarks Statitistiks eIndkomstregister (eIR) bygger på indkomstoplysninger indberettet til SKATs Indkomstregister (eIndkomst). Data indberettes af arbejdsgiverne.


I beskrivelsen af de enkelte variable anvendes to essentielle begreber. Det ene er komprimeret job (eller bare job), som er de job, der indgår i Beskæftigelse for lønmodtagere. Det andet er prodjob, som er et mellemtrin i eIR. I eIR-systemet komprimeres lønmodtagerindberetninger til SKAT's eIndkomst til prodjob. Komprimeringen sker i de tilfælde hvor der findes flere indberetninger for samme person, og hvor indberetningerne optræder med samme SE-nr, og produktionsenhedsnummer samt med overlappende tidsperioder eller hvis startdatoen for den efterfølgende periode ligger mindre end fem dage efter slutdatoen for den foregående periode. Indberetninger der ligger i flere måneder, deles op på de enkelte måneder. Til hvert af de heraf fremkomne prodjob knyttes et arbejdssted, som identificeres ved et arbejdsstedsnummer, som i princippet fastholdes ved ejerskifte i en virksomhed, eller hvis aktiviteten flyttes, og branche og personale er uændret. Det afhænger dog af en konkret vurdering. Prodjobbene komprimeres herefter videre til job (komprimerede job), idet prodjob for samme person på samme arbejdssted i samme måned indgår i samme job, hvis perioderne overlapper, eller startdatoen for det efterfølgende job ligger mindre end fem dage efter slutdatoen for det foregående.


Til forskningsbrug opdeles Beskæftigelse for lønmodtagere i:
· Detaljerede lønmodtager data, (BFL), som stilles til rådighed, når tallene for et kvartal er endelige. Det sker normalt knap seks måneder efter referenceperioden. 20 udvalgte variable fra dette register er Højkvalitetsdokumenteret. Hvilke se nedenfor.


· Foreløbige lønmodtagerdata (BFLXXX ), der vil være mere aktuelle, men indeholder færre variable og kun meget aggregerede branche- og sektoroplysninger. For yderligere information se vedlagte Bilag.


Kvalitetsdeklaration for Beskæftigelse for Lønmodtagere, BFL, findes på følgende LINK: http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/148522Bilag

Variable

AJO_ARB_KOMKODE Arbejdsstedets kommunekode
AJO_ARBNR_SENR 10-cifret identifikationsnummer for et arbejdssted. Nummeret er ikke informationsbærende. Nummeret er entydigt.
AJO_ATP_BELOEB Indbetalt ATP-bidrag
AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP-bidragssats på jobbet
AJO_BRANCHE07 DB07 branche knyttet til jobbets arbejdssted
AJO_BREDT_LOENBELOEB Bredt lønbeløb er en summering af al lønindkomst i eIR dvs. inkl. ATP-bidrag og personalegoder.
AJO_CVR_NR_FRA_PROD_JOB Indberetterens CVR-nummer fra prodjob
AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET Fuldtidsbeskæftigelse
AJO_FUNKTIONSKODE Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
AJO_INDBERETTEDE_LOENTIMER Løntimer på prodjob
AJO_INDKOMST_ART_KODE Indkomstartkode på prodjob
AJO_INDKOMST_TYPE_KODE Indkomsttypekode på prodjob
AJO_JOB_SLUT_DATO Slutdato for det komprimerede job.
AJO_JOB_START_DATO Startdato for det komprimerede job.
AJO_LOENTIME_KODE Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret
AJO_LOENTIMER Løntimer på komprimerede job.
AJO_OK_NR Økonomisk enhed (statistisk enhed)
AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB Produktionsenhedsnummer indberettet på et komprimeret prodjob
AJO_SE_NR_FRA_PROD_JOB Indberetterens SE-nr. på prodjob.
AJO_SMALT_LOENBELOEB Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder
SEKTORKODE Sektorkode på arbejdssted