Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

COVID-19 medførte kraftigt fald i præsterede timer

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2020

De præsterede timer faldt kraftig fra første kvartal til andet kvartal 2020. Faldet i præsterede timer var størst i virksomheder og organisationer med 7,0 pct., mens faldet i offentlig forvaltning og service var på 0,2 pct. COVID-19 nedlukningen har påvirket andet kvartal væsentlig mere end første kvartal, da antallet af dage i kvartalet, som har været påvirket, er væsentlig højere end i første kvartal. Se afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse, hvor også den særlig store usikkerhed ved denne opgørelse er beskrevet.

Udvikling fra 1. kvt. 2020 til 2. kvt. 2020, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Fald i præsterede timer i de fleste branche

Faldet i andet kvartal i forhold til første kvartal for de præsterede timer var størst i kultur, fritid og anden service samt handel og transport mv med hhv. 16,1 pct. og 13,7 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri og bygge og anlæg adskiller sig med en stigning i de præsterede timer på 5,8 pct. og o,7 pct. De øvrige brancher havde også et fald i de præsterede timer.

Beskæftigelsesfald i alle brancher.

Faldet i beskæftigelsen var på 3,0 pct. i forhold til første kvartal. Det er knap så stort som faldet i de præsterede timer, bl.a. fordi personer, der var sendt hjem via lønkompensation, ikke må udføre arbejde, men stadig indgår som beskæftigede. Kultur fritid og anden service og handel og transport mv., hvor hoteller og restauranter indgår, er de to brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest, med hhv. 10,1 pct. og 6,1 pct. Ejendomshandel og udlejning og erhvervsservice har også oplevet et stort fald i beskæftigelsen. De er faldet med 3,8 pct. og 3,7 pct.

Fald i den samlet lønsum.

Der var et samlet fald i lønsummen på 1,8 pct. i andet kvartal i forhold til første kvartal. Landbrug, skovbrug og fiskeri og bygge og anlæg er de eneste brancher, hvor lønsummen er steget svagt. Her er stigningen på 1,8 pct. og 0,3 pct. Det største fald i lønsummen var i kultur fritid og anden service, og hvor faldet er på 6,6 pct. Også i erhvervsservice og handel og transport mv var der et fald på 4,5 pct. og på 3,7 pct.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2020 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2020

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2883914

-3,0

 

926336

-5,2

 

288718

-1,8

Virksomheder og organisationer1

2060353

-4,0

 

668208

-7,0

 

202686

-2,5

Offentlig forvaltning og service2

823561

-0,6

 

258128

-0,2

 

86032

-0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

71979

-0,7

 

25191

5,8

 

3310

1,8

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

338451

-1,8

 

122613

-3,4

 

42377

-0,7

Bygge og anlæg

183765

-0,8

 

71884

0,7

 

17736

0,3

Handel og transport mv.

686339

-6,1

 

189492

-13,7

 

55862

-3,7

Information og kommunikation

119464

-1,2

 

41777

-4,8

 

15832

-0,1

Finansiering og forsikring

83929

-0,5

 

29503

-2,8

 

15128

-1,6

Ejendomshandel og udlejning

47691

-3,8

 

16283

-5,4

 

4217

-2,7

Erhvervsservice

332033

-3,7

 

112882

-6,4

 

34336

-4,5

Offentlig administration,

891960

-0,8

 

282365

-0,1

 

90668

-0,4

undervisning og sundhed

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur, fritid og anden service

124200

-10,1

 

32273

-16,1

 

9251

-6,6

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og www.statistikbanken.dk/atr114.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Arbejdsmarkedet og dermed også Arbejdstidsregnskabet er kraftigt påvirket af nedlukningen af samfundet fra midten af marts som følge af COVID-19 og af de foranstaltninger, der blev sat i værk for at afbøde virkningerne af nedlukningen. De ekstraordinære forhold i den sidste del af første kvartal og i andet kvartal betyder, at denne kvartalsvise opgørelse af beskæftigelse og præsterede timer er behæftet med væsentligt større usikkerhed end sædvanligt.

Beskæftigelse

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) er en af hovedkilderne i Arbejdstidsregnskabet, så den usikkerhed som er annonceret i forbindelse med juni udgivelsen af BFL, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:312, gælder også for denne udgivelse.

Nedlukningen og foranstaltningerne til at afbøde virkningerne heraf påvirker opgørelsen af beskæftigelsen, men påvirkningen begrænses af, at lønmodtagere, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fortsat indgår som beskæftigede under fraværet. Dette gælder også lønmodtagere, som er hjemsendt uden at arbejde, lønmodtagere, for hvilke virksomheden modtager lønkompensation og lønmodtagere, der ikke modtager løn under fraværet.

Lønmodtagere, som er opsagt, men fortsat modtager løn i opsigelsesperioden, vil også optræde som beskæftigede i denne opgørelse. Det gælder indtil lønudbetalingen ophører, og opsigelser vil derfor i sådanne tilfælde først påvirke denne opgørelse med flere måneders forsinkelse.

Præsterede timer

Nedlukningen og foranstaltningerne til at afbøde virkningerne heraf har reduceret antallet af præsterede timer betydeligt. For at afspejle det, er den sædvanlige beregning af præsterede timer korrigeret på bagrund af nye kilder.

For private lønmodtagere er data fra lønkompensationsordningen benyttet til korrektion af antal præsterede timer. Lønkompensation blev udbetalt på grundlag af forventet nedlukning, men mange private virksomheder har kunnet åbne tidligere end først antaget. De oprindeligt udbetalte beløb skal derfor korrigeres. Denne forventede korrektion er det forsøgt at tage højde for ved beregningen af præsterede timer vha. af datoerne for genåbning af de forskellige aktiviteter. Når de endelige korrektioner for udbetalt lønkompensation foreligger, vil de blive inddraget i beregningen af antal præsterede timer.

I beregningen af de præsterede timer for den offentlige sektor ligger nogle antagelse om antallet af personer, som ikke kan arbejde hjemmefra og datoer for åbning til grund. I det offentlige blev mange sendt hjem, men en stor del har arbejdet hjemmefra. Oplysninger fra Arbejdskraftundersøgelsen om forholdet mellem faktisk og betalt arbejdstid for personer, der er ansat i det offentlige, er sammen med fraværsoplysninger fra de offentlige lønindberetninger brugt til skønsmæssige korrektioner af antal præsterede timer i det offentlige.

For de selvstændige og medarbejdende ægtefæller har det ikke været muligt at korrigere de præsterede timer.  

Lønsummen

Lønsummen i virksomheder og organisationer var i første og andet kvartal 2020 og fjerde kvartal 2019 lavere end normalt grundet den nye ferielov. Den nye ferielov betyder, at feriepenge, som tidligere indgik i lønsummen, når de blev optjent, nu først indgår, når ferien afholdes. Dette påvirker specielt lønnen for timelønnede.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2020 - Nr. 343

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation