Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Nedgang i hugsten af træ i Jylland

Hugsten i skove og plantager 2018

De danske skove havde i 2018 en hugst af træ på 3,7 mio. kubikmeter. Det er en nedgang på 5 pct. sammenlignet med 2017. Nedgangen er sket i Jylland, mens hugsten er steget en anelse på Øerne. Størsteparten af hugsten, nemlig 64 pct., finder dog fortsat sted i de jyske skove, og Jylland har da også 71 pct. af Danmarks skovareal. Se flere tal om fordelingen af skovarealet på geografiske områder på www.statistikbanken.dk/skov11. Offentligt ejede skove står for 16 pct. af hugsten. Der er hovedsageligt tale om skove ejet af Naturstyrelsen.

Hugsten af træKilde: www.statistikbanken.dk/skov6 og skov55a.

Stigende hugst gennem årene

I 1950 var hugsten på 1,9 mio. kubikmeter, og det vil sige, at hugsten omtrent er fordoblet i de næsten halvfjerds år, der er gået siden da. Vi har da også mere skov i dagens Danmark end i 1950 - 627.000 ha mod 370.000 ha. Siden 2012 er hugsten dog vokset relativt mere end skovarealet. Læs mere om udviklingen i Danmarks skovareal i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:455.

Træ som brænde

Hugsten består dels af gavntræ, hvor træet går til produktion af fx møbler og papir, og dels af brænde og energitræ. I 1950 fandt 40 pct. af hugsten anvendelse som brænde, men efterhånden som andre opvarmningsformer som oliefyr og fjernvarme blev udbredt i de danske hjem, blev der produceret mindre brænde, så andelen i første halvdel af 70'erne var faldet til under 5 pct. Efter den anden oliekrise i 1979 med stigende oliepriser steg efterspørgslen imidlertid efter brænde til opvarmning, så andelen af hugsten anvendt som brænde i 1983 udgjorde 12 pct.

Stadig mere hugst bruges til energitræ

I dag er hugsten imidlertid ikke længere kun fordelt på gavntræ og brænde. Omkring halvdelen af hugsten går til energitræ til afbrænding i kraftvarmeværker. Særlig omkring 2008 begyndte andelen anvendt til energitræ at stige. 40 pct. af hugsten går til gavntræ, mens resten anvendes som brænde.

Fordelingen af hugsten på gavntræ, energitræ og brændeKilde: www.statistikbanken.dk/skov6.

Hugst af træ efter område i udvalgte år

 

Hele landet

Øerne

Jylland

 

Hugst
i alt

Gavntræ
 

Brænde og
energitræ

Hugst
i alt

Gavntræ
 

Brænde og
energitræ

Hugst
i alt

Gavntræ
 

Brænde og
energitræ

 

1.000 m3

1950

1877,0

1126,0

751,0

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1960

1713,0

1321,6

391,4

862,0

682,8

179,2

851,0

638,8

212,2

1970

2109,1

1992,2

116,9

1085,5

1023,4

62,1

1023,6

968,8

54,8

1980

2139,2

1879,2

260,0

904,7

783,0

121,6

1234,5

1096,1

138,4

1990

2017,8

1612,2

405,6

789,7

637,3

152,4

1228,1

974,9

253,2

2000

3671,5

2972,3

699,2

1320,2

1071,4

248,8

2351,3

1901,0

450,3

2010

2655,4

1293,2

1362,2

855,4

479,2

376,2

1800,0

814,0

986,0

2018

3704,4

1549,2

2155,2

1350,5

477,4

873,1

2353,9

1071,8

1282,1

Anm.: Det høje niveau i 2000 skyldes en orkan i december 1999. Der er databrud i 2012, hvorefter niveauet er blevet hævet betragteligt. Dermed er der brud i sammenligneligheden mellem tallene før og efter 2012. Den relative fordeling mellem landsdele og typer af træ vurderes derimod som pålidelig. Se mere i statistikdokumentationen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/skov6 og skov55a.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. november 2019 - Nr. 423

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug