Gå til sidens indhold

Vareeksporten sat to år tilbage af COVID-19

Udenrigshandel med varer (md) april 2020

Eksporten af varer faldt i april 5,8 pct. til 52,9 mia. kr., hvilket er det laveste siden maj 2018. Importen faldt i samme periode 8,7 pct. Eksporten er faldet 5,3 pct. de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen faldet 4,4 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Fald i eksporten til EU, men stigning i eksporten til resten af verden

Eksporten af varer til EU-27 faldt 16,1 pct. i april. Faldet er bl.a. trukket af markante fald i eksporten til Tyskland og Sverige. Faldet fordeler sig på en række varegrupper. Omvendt steg eksporten til verden uden for EU med 5,3 pct. som følge af stigninger i eksporten til bl.a. USA og Kina.

Importen af varer fra EU faldt 11,5 pct. Ligesom for eksporten var der store fald i importen fra Tyskland og Sverige. Importen fra lande uden for EU faldt 1,5 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-marts 2020 er eksporten opjusteret med 0,5 mia. kr. og importen opjusteret med 1,7 mia. kr. For året 2019 er eksporten nedjusteret med 0,2 mia. kr. og importen opjusteret med 0,5 mia.kr. Der er tale om ordinære revisioner som følge af den løbende kvalitetssikring.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. April 2020

 

April
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Mar.

Apr.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,6

9,4

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

41,5

43,5

-2,8

-8,7

-4,4

-2,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

5,8

5,9

-3,0

-14,0

-9,9

-5,5

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,7

1,6

-0,2

5,6

-2,9

-11,6

Kemikalier og kemiske produkter

6,5

6,8

-0,6

-2,3

2,5

5,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,5

6,7

-0,1

-4,7

0,4

-2,8

Maskiner undt. Transportmidler

12,2

12,7

1,7

0,3

2,4

2,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,8

-17,0

-54,9

-22,0

-18,1

Færdigvarer og andre varer

7,0

8,0

-5,5

-7,3

-9,2

-1,6

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

50,1

52,9

-4,8

-5,8

-5,3

2,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,6

9,9

-0,7

-11,7

-5,4

6,6

Råstoffer mv., undt. Brændsel

1,9

1,8

-9,0

-0,1

-14,6

-11,2

Kemikalier og kemiske produkter

15,0

16,0

-3,3

-1,5

5,3

23,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,5

4,8

1,7

-5,3

-2,5

-4,2

Maskiner undt. Transportmidler

11,6

12,2

-2,4

-0,7

-9,0

-9,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,3

1,3

-17,6

-24,5

-15,1

-3,9

Færdigvarer og andre varer

6,2

7,0

-15,7

-11,4

-14,5

-8,0

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,7

8,5

 

 

 

 

Import i alt

43,2

45,3

-5,7

-10,0

-7,6

-4,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,5

1,5

-18,1

-40,3

-39,8

-21,9

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

 

 

 

 

Eksport i alt

50,9

53,8

-5,8

-6,5

-7,7

-0,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

0,9

0,9

-28,2

-29,5

-51,0

-46,7

Skibe, fly mv.

0,0

0,0

 

 

 

 

1 Februar-april 2020 i forhold til november 2019-januar 2020.
2 Januar-april 2020 i forhold til januar-april 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). April 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson
-korr.

 

Mar.

Apr.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Mar.

Apr.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

43,5

 

-2,8

-8,7

-4,4

-2,4

 

52,9

 

-4,8

-5,8

-5,3

2,4

EU (uden Storbritannien)

30,2

 

-1,8

-11,5

-4,8

-2,4

 

24,3

 

-0,6

-16,1

-7,1

-2,6

Tyskland

9,5

 

3,6

-16,1

-3,9

-4,4

 

6,8

 

-2,0

-12,4

-5,2

-7,5

Sverige

5,5

 

-2,4

-7,0

-3,8

-0,4

 

4,6

 

1,1

-10,3

-6,0

-5,4

Nederlandene

4,3

 

1,2

2,8

0,7

2,3

 

2,9

 

22,0

-0,9

-8,2

8,6

Frankrig

1,1

 

1,2

-34,2

-10,0

-6,3

 

1,3

 

-11,7

-28,1

-20,2

-8,4

Verden
uden for EU

13,4

 

-5,3

-1,5

-3,5

-2,6

 

28,6

 

-9,0

5,3

-3,5

8,0

Norge

1,2

 

-6,1

-7,5

-7,5

-1,0

 

3,3

 

-4,6

-1,8

-1,5

-0,1

Storbritannien

1,5

 

-8,1

-13,3

-7,6

-8,6

 

2,4

 

-9,1

-4,0

-24,6

-29,5

USA

1,1

 

-10,6

-14,2

-4,9

3,2

 

7,0

 

-14,4

5,9

3,1

36,8

Kina

3,9

 

-11,6

23,7

-1,9

-5,9

 

3,7

 

-15,9

18,8

-2,5

29,4

Rusland

0,4

 

-6,5

-18,4

5,0

-7,5

 

0,6

 

6,2

8,5

0,7

-4,4

BRIIKS3

4,8

 

-13,5

15,1

-2,5

-4,9

 

5,3

 

-11,2

13,1

-1,3

16,4

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse af Udenrigshandel med varer vedrører perioden hvor COVID-19 for alvor tog fat i Danmark og de mange restriktioner, som epidemien har medført. Virksomhederne som indberetter til de bagvedliggende statistikker har dog i høj grad fortsat med at indberette til tiden. Dermed er niveauet af manglende indberetninger ved denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysningen af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med ikke-EU lande. Denne indikator bygger på tal, der ikke er sæsonkorrigeret, hvorfor denne indikator ikke er direkte sammenlignelig med tal i denne nyt.

Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nye datoer for offentliggørelsen af Nationalregnskab og Betalingsbalance

Danmarks Statistik har besluttet at ændre den tidligere udmeldte fremrykning af offentliggørelsesrytmen for nationalregnskabet. Den dybe revision af nationalregnskabet, der dækker perioden 2017-2019 vil blive offentliggjort 30. september 2020 (i stedet for 30. juni 2020). Offentliggørelsen af Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes i september 2020. Der skal dog tages forbehold for ydre omstændigheder i forhold til den aktuelle situation med COVID-19. Læs mere om Nationalregnskabets udgivelsesplan 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2020 - Nr. 218

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2020

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel