Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sjældent drop i investeringsforventningerne

Investeringsforventninger, industri
2018-2019
-3 %
Investeringsforventninger, industri
2019-2020
+13 %

Industriens investeringsforventninger oktober 2019

Industrivirksomhederne lagde optimistisk ud, men siden er det gået nedad med investeringsforventningerne for 2019. I første undersøgelse forventede man en stigning på 10 pct. i forhold til 2018. I anden undersøgelse var vækstforventningerne på bare 2 pct. og her i tredje undersøgelse, gennemført i oktober 2019, er tallet nede på minus 3 pct. Samme undersøgelse viser til gengæld, at der forventes en stigning på 13 pct. i investeringerne i 2020 - noget kan tyde på, at virksomheder har udskudt deres investeringsplaner.

Forventet årsvækst i industriens investeringerKilde: www.statistikbanken.dk/invest1.

Forventningerne til 2019-investeringerne er faldet markant

Virksomhedernes planer for nettoinvesteringer, dvs. investeringer minus frasalg, er faldet til minus 3 pct. her i tredje måling for investeringsåret 2019 i forhold til 2018-investeringerne. Det er bare tredje gang siden 1985, at målingen indikerer investeringsfald specifikt i 3. måling; øvrige gange var i 1996 og 2009.

Især branchegrupperingen ikke-varige forbrugsgoder, der blandt andet omfatter fødevare- og medicinalvirksomheder, trækker ned med meget negative investeringsforventninger for 2019 på minus 18 pct. Se tabel sidst i denne udgivelse.

Revanche på 2020-investeringerne

Hvor der er negative forventninger til investeringsvæksten i 2019, er der revanche med hensyn til de foreløbige investeringsplaner for 2020. Her forventes en stigning på 13 pct. i forhold til 2019. Det forventede fald i 2019 skal så tages med i betragtningen, idet en stigning i investeringsforventningerne for 2020 vil komme fra et forholdsvist lavt niveau.

Usikkerhedsestimater for 2019 og 2020

Med industriens investeringsforventninger søges det gradvist at nærme sig de endelige investeringstal for et givent år. Det sker i fire undersøgelser med et halvt års mellemrum. Første undersøgelse udføres i oktober året før, to i løbet af året - marts og oktober - og endelig, en sidste undersøgelse i marts året efter.

Der er usikkerheder i tallene, fordi virksomhederne skifter planer og måske ikke har fuldstændig viden på de tidspunkter, hvor der spørges til investeringerne.

På baggrund af mønsteret for de seneste 20 år estimerer Danmarks Statistik, at den endelige investeringsudvikling for 2019, som opgøres i marts 2020, vil ligge i intervallet minus 4 pct. til minus 14 pct. med en sandsynlighed på 67 pct. (og mellem 2 pct. og minus 19 pct. med 95 pct. sandsynlighed). Et sådan estimat, baseret på historiske data, skal tages med forbehold. I øjeblikket er det nok så meget de aktuelle usikre konjunkturer, pågående Brexit-forhandlinger og handelskonflikter, der præger udviklingen.

Tilsvarende estimeres det endelige tal for investeringsforventningerne for 2020, som det vil blive målt i marts 2021, at ligge i intervallet 7 pct. til 22 pct. med 67 pct. sandsynlighed (og mellem 0 pct. og 29 pct. med 95 pct. sandsynlighed).

Alternativ statistik om investeringsplaner

I det sideløbende konjunkturbarometer for industrien spørges der kvartalsvist, om virksomhederne har ændret deres investeringsplaner. Det kan besvares med øgede, reducerede eller uændrede planer. Andelen af de tre besvarelser, vægtet med virksomhedernes beskæftigelse, beregnes og herfra udregnes nettotallet som procent øgede fratrukket procent reducerede. De ovenfor omtalte fald i investeringsforventningerne for 2019, kan her genfindes som faldet mellem første kvartal (januar 2019) og andet kvartal (april 2019). Og i øjeblikket tegner der sig altså en vandret udvikling for resten af 2019 med hensyn til ændringer i investeringsplaner.

Konjunkturbarometer for industri. Ændringer i investeringsplanerKilde: www.statistikbanken.dk/baro2.

Formål med og årsag til investeringerne

I oktober-undersøgelserne opgøres hvilket formål, der har været med investeringerne, og hvilke der forventes at være. For den samlede industri angives det fremmeste formål i 2020 at blive erstatning af nedslidt materiel eller udstyr, hvilket angives af 34 pct. af virksomhederne. Herefter kommer udvidelse af produktionskapaciteten med 26 pct. fulgt af rationalisering af driften med 23 pct.

Virksomhederne angiver også, hvilken betydning forhold har for, at man foretager investeringer. Efterspørgslen har størst betydning for at investere i 2020 med nettotallet 46. Næststørst betydning har tekniske forhold med nettotallet 35 fulgt af adgang til finansielle ressourcer eller forventet profit med nettotallet 23. Se alle tal i statistikbanken på www.statistikbanken.dk/investf og investb.

Nøgletal for investeringsforventningerne

I tabelform vises nøgletallene for de seneste tre års vækstrater i investeringerne. Raterne baserer sig på seneste offentliggjorte tal fra regnskabsstatistikken fra 2017.

I statistikbanken findes flere tal for industriens investeringsforventninger.

Forventninger til industriens investeringer. Samlet industri og fire sektorer

 

Årlig

Årlig vækst

 

Investerings-
opgørelse

2018

2019

2020

 

2017

(4. måling)

(1.måling)

(2.måling)

(3. måling)

(1. måling)

 

mio. kr.

pct.

Industri 

24969

8

10

2

-3

13

Investeringsgodeindustri

5078

-2

16

29

7

15

Mellemproduktindustri

8346

5

14

1

4

8

Fremstilling af varige forbrugsgoder


497


10


11


12


37


15

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder


10 619


18


1


-12


-18


13

Anm.: I tallet for den samlede industri er inkluderet olieraffinaderier foruden de fire sektorer. Beløbene i den årlige investeringsopgørelse stammer fra Regionalfordelt regnskabsstatistik for private byerhverv 2017 og er vægtgrundlaget for vækst-beregningerne. Første måling for et investeringsår sker i oktober året før; anden og tredje måling sker i marts og oktober samme år, og endelig, fjerde måling sker i marts året efter med endelige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/invest1 og regn8.

Forskellige investeringsbegreber

Industriens investeringsforventninger følger regnskabsstatistikkens definition af investering og opererer med begrebet nettoinvesteringer, som dækker over, at der opgøres for tilgang (tilkøb) minus afgang (frasalg). Det følger almindelig regnskabspraksis. Nationalregnskabets tal for bruttoinvesteringer er sammenlignelige hermed. Læs uddybende om investeringsbegreber i dokumentet om estimerings-metode.

Investeringsforventninger, industri
2018-2019
-3 %
Investeringsforventninger, industri
2019-2020
+13 %

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2019 - Nr. 432

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

For hvert investeringsår udføres der fire målinger. Første måling er i oktober året før, anden og tredje måling er i marts og oktober samme år, og endelig sluttes målingen i marts året efter med de endelige tal. Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke- varige forbrugsgoder er fx fødevarer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation