Gå til sidens indhold

Mænds barselsorlov er steget

Dagpenge ved fødsel 2023

Andelen af mænd med ret til at holde barselsorlov på dagpenge, og som benytter sig af denne rettighed, er for den seneste forældreårgang steget fra 80 pct. til 88 pct. Det viser opgørelsen for samboende forældre, der fik barn i perioden 2. august 2022 til 31. december 2022, dvs. under den barselslovgivning, der trådte i kraft med virkning fra 2. august 2022. Andelen af mænd på barselsorlov har de foregående år ligget ret konstant på 80 pct.

Andel af dagpengeberettigede forældre, der holdt barselsorlov - børn født 2.aug. - 31.dec.Kilde: www.statistikbanken.dk/barlov1

Mænds barselsorlov er steget med 25 dage

Samboende dagpengeberettigede mænd, der fik barn i de sidste fem måneder af 2022, holdt i gennemsnit 62 dages barselsorlov. Det er en stigning på 25 dage sammenlignet med den tilsvarende gruppe fra forældreårgang 2021. Denne stigning kan sammenlignes med, at forøgelsen af mænds barselsorlov de foregående år har været halvanden dag pr. år. Tallene viser således, at flere mænd tager barselsorlov og i længere tid.

Kvinders barselsorlov er faldet med 34 dage

Samboende dagpengeberettigede kvinder, der fik barn i de sidste fem måneder af 2022, holdt i gennemsnit 244 dages barselsorlov. Det er et fald på 34 dage sammenlignet med forældreårgang 2021. Faldet skal ses i lyset af, at kvinders maksimale orlovsperiode på højeste dagpengebeløb med barselsreformen blev reduceret fra 46 til 37 uger. I årene op til ændringen trådte i kraft faldt kvinder barselsorlov ca. en dag per år.

Spædbørns forældretid er faldet med 15 dage

Børn, der blev født i de sidste fem måneder af 2022, fik i deres første leveår i gennemsnit 287 dage sammen med mindst en af forældrene. Det er 15 dage mindre end den tilsvarende gruppe af børn, der kom til verden i perioden 2. august 2021 til 31. december 2021. Faldet skyldes, at mænd ikke tager lige så mange flere dage med barsel, som kvinder tager færre.

Det er stadig mødrene, der passer børnene, når de er helt små

Samboende dagpengeberettigede kvinder, der fik barn i de sidste fem måneder af 2022 holdt for de flestes vedkommende deres egen øremærkede orlov, deres ikke-øremærkede orlov samt mandens ikke øremærkede orlov i barnets første 36 uger. De første af de pågældende kvinder vendte tilbage til arbejdsmarkedet fra omkring uge 26, hvorefter gradvist flere genoptog arbejdet indtil uge 37, hvor kvinden har opbrugt det meste af den orlov, hun har mulighed for at holde på dagpenge. Først da, efter omkring 37 uger efter barnets fødsel, begynder mændene i større antal at holde deres øremærkede orlov.

Antal kvinder og mænd på barsel vægtet med orlovsgrad - børn født 2. aug. - 31. dec. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/barlov2

Før barselsreformen var overgangen fra mor til far mere gradvis

For 2021-årgangens vedkommende begyndte de første kvinder at vende tilbage til arbejdsmarkedet i uge 26, i takt med, at mændene i større antal begyndte at holde orlov. Men i modsætning til situationen efter barselsreformen var forholdsvis mange kvinder stadig på barsel i ugerne 38-46 efter fødslen.

Antal kvinder og mænd på barsel vægtet med orlovsgrad - børn født 2. aug. - 31. dec. 2021

Kilde: www.statistikbanken.dk/barlov2

Samboende dagpengeberettigede forældres barselsorlov i barnets første leveår

 

Børn født august til december

 

2019

2020

2021

2022

 

 

 

 

 

Antal forældre

18031

17975

19604

18182

 

dage

Barnet, dage med mindst én af forældrene

300,3

301,6

301,8

287,3

Mor - Barselsorlov efter fødsel

279,9

279,3

277,8

243,7

Far - Barselsorlov efter fødsel

34,7

35,8

37,9

62,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/barlov1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

De forældre, der fik barn i 2021, var den sidste hele årgang forældre, der holdt barselsorlov efter de regler, der har været gældende fra 1. juli 2002 til 1. august 2022. For at kunne belyse effekten af den lovgivning, der med barselsreformen trådte i kraft 2. august 2022, er oprettet tre nye tabeller www.statistikbanken.dk/barlov1, www.statistikbanken.dk/barlov2 og www.statistikbanken.dk/barlov3, hvor gruppen af forældre for alle årgange af hensyn til sammenligneligheden er begrænset til dem, der fik barn i de sidste fem måneder af året.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. april 2024 - Nr. 110

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2025

Kontakt

Kilder og metode

Udbetaling af dagpenge i forbindelse med fødsel administreres af Udbetaling Danmark og ATP, hvorfra statistikkens datagrundlag kommer. Dagpenge udbetales enten til arbejdsgiveren som kompensation for udbetalt løn til en ansat på barsel eller udbetales direkte til borgeren, når der ikke er udbetaling af løn. Forældre til børn født i de enkelte år indgår i statistikken, såfremt barnet har ophold i Danmark senest 14 uger efter barnets fødsel. Forældre, der ikke har været på barselsorlov med udbetaling af dagpenge, indgår i statistikken med nul orlovsdage, såfremt de ville være berettigede til at modtage dagpenge i forbindelse med barnets fødsel. Hovedreglen for at være berettiget er, at indtægtsgrundlaget umiddelbart inden barnets fødsel giver ret til dagpenge på mindst 80 pct. af det højest mulige dagpengebeløb på fødselstidspunktet. Ordene forældre, mor og far skal i statistikken opfattes som begreber. Et forældrepar kan bestå af en kvinde og en mand, to kvinder, to mænd, en enlig kvinde eller en enlig mand. Består et forældrepar af mere end en person, kan de være samboende eller ikke samboende. Efter lovændringen den 2.august 2022 kan et forældrepar i forhold til barsel bestå af mere end to personer. I statistikken vil den kvinde, der har født barnet, få tildelt mor-rollen og alle andre få tildelt far-rollen. Hvis flere deles om far-rollen, summeres dagene, idet dog kun far-rollen med det største antal dage da repræsenterer far-rollen, hvad uddannelse og branche angår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation