Gå til sidens indhold

Mindste kornhøst siden tørkeåret i 2018

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2023

Kornproduktionen faldt 25 pct. i 2023 og havnede på 7,1 mio. tons. Det er 23 pct. under normalhøsten på 9,3 mio. tons og den laveste kornproduktion siden tørkeåret 2018. Ved normalhøst forstås gennemsnittet af 2013-2022. Tørke i en del af vækstperioden gav lave gennemsnitsudbytter, og et vigende kornareal bidrog yderligere til faldet i høstresultatet. Også raps og bælgsæd blev ramt af det dårlige vejr. Rapsproduktionen faldt 7 pct. i 2023, og bælgsæd faldt 22 pct. på trods af stigende arealer med begge afgrøder.

Produktionen af kornKilde: www.statistikbanken.dk/hst77

Lave udbytter for vårafgrøder

Alle vårafgrøder havde betydeligt lavere gennemsnitsudbytter end normalt. Det gjaldt fx vårbyg, hvor udbyttet lå på 44 hkg/ha mod normaludbyttet på 58 hkg/ha.

Vinterafgrøderne klarede sig bedre. Vinterhvede havde et udbytte på 75 hkg/ha, hvilket kun var lidt under normaludbyttet på 78 hkg/ha. Rug lå med 57 hkg/ha også lidt under normaludbyttet på 61 hkg/ha.

Medvirkende til årets lave kornproduktion var også et fald på 6 pct. i det samlede areal med korn fra 2022 til 2023. Se mere om landbrugsarealet i tidligere Nyt fra Danmarks Statistik om afgrøder i dansk landbrug.

Samlet areal med korn. Udbytte af de største kornsorterKilde: www.statistikbanken.dk/hst77

Dårligt år for bælgsæd og raps

På en del af det reducerede kornareal blev der i stedet dyrket raps og bælgsæd. Arealet med raps steg 7 pct. fra 198.000 ha i 2022 til 211.000 ha i 2023. Hektarudbyttet faldt imidlertid fra 45 til 39 hkg/ha, så den samlede produktion af raps faldt fra 889.000 tons i 2022 til 827.000 tons i 2023.

Arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter) steg 9 pct. fra 39.000 hektar i 2022 til 42.000 hektar i 2023. Produktionen faldt dog 22 pct. fra 168.000 tons i 2022 til 132.000 tons i 2023, da hektarudbyttet faldt fra 43 hkg/ha til 31 hkg/ha.

Bælgsæd udgjorde kun 3 pct. af det samlede areal med korn, raps og bælgsæd i 2023, men er steget fra at udgøre under 1 pct. for blot 10 år siden. Bælgsæd bruges bl.a. i det økologiske planteavlssædskifte til at samle kvælstof i jorden til efterfølgende afgrøder.

Det danske korn anvendes til foder og eksport

Normalt anvendes mere end 70 pct. af den danske kornhøst til foder og yderligere 15-20 pct. går til eksport. Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn samt industriforbrug (herunder øl). Danmark er typisk nettoeksportør af korn, se www.statistikbanken.dk/korn.

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 19,5 mia. kr. i høståret 2022, hvilket svarer til 20 pct. af jordbrugets samlede salgsproduktion, se www.statistikbanken.dk/lbfI1.

Salgsværdien påvirkes af den aktuelle udvikling i kornpriserne. Salgsprisen på korn i tredje kvartal 2023 lå 15 pct. lavere end samme kvartal året før, se www.statistikbanken.dk\lpris21. 18.100 bedrifter dyrkede korn i 2023, hvor 10.500 havde vinterhvede og 15.000 havde vårbyg, se www.statistikbanken.dk/afg5.

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

Areal

Hektarudbytte

Produktion

 

2021

2022

2023*

2021

2022

2023*

Gns. 2013-2022

2021

2022

2023*

 

1.000 hektar

hkg/ha

1.000 tons

Korn (Kerne) i alt

1360

1307

1235

64

73

58

66

8742

9575

7138

Vinterhvede

511

480

476

78

86

75

78

3972

4127

3576

Vårhvede

27

18

12

46

49

38

48

122

88

47

Rug

108

109

109

63

64

57

61

680

700

616

Triticale1

7

5

4

72

63

66

61

50

34

28

Vinterbyg

76

64

57

66

72

65

66

505

460

375

Vårbyg

545

551

504

55

67

44

58

2998

3711

2212

Havre og blandsæd2

79

72

64

47

55

37

50

368

395

239

Majs til modenhed1

6

8

8

72

73

60

69

46

61

45

Raps i alt

162

198

211

40

45

39

40

651

889

827

Bælgsæd3

32

39

42

36

43

31

38

116

168

132

Anm.: 1 hkg er 100 kg. Mængder vedrører kerneudbytte. Vinterafgrøder: Vinterhvede, rug, triticale, vinterbyg og raps (stort set al produktion af raps udgøres af vinterraps). Havre er en vårafgrøde.
*Foreløbige tal.
1 Majs til modenhed og triticale har større stikprøveusikkerhed mht. hektarudbytte og produktion. Dette gælder især den foreløbige opgørelse i denne Nyt-artikel. 2 Inklusive 'andet korn'. 3 Markærter og hestebønner.
Kilde: www.statistikbanken.dk/hst77

Nyt fra Danmarks Statistik

17. november 2023 - Nr. 388

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2024

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetninger fra ca. 3/4 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse ved ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct. og raps 9 pct. Normal høst forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forpligtelse ifølge EU-forordning 543/2009.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation