Gå til sidens indhold

Stigende udgifter til miljøbeskyttelse

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte 2022

Den offentlige sektors samlede udgifter til miljøbeskyttelse var 38,4 mia. kr. i 2022. Den offentlige sektor består af stat, kommuner, regioner og offentligt ejede virksomheder. For hele den offentlige sektor steg udgifterne til miljøbeskyttelse med 2,6 mia. kr. i forhold til året før. Ser man over en 5-årig periode, dvs. tilbage til 2018, så er udgifterne til miljøbeskyttelse steget med 7,5 mia. kr. svarende til 24 pct. Stigningen skyldes i høj grad offentligt ejedes virksomheders udgifter til miljøbeskyttelse, der i perioden er steget med 7,3 mia. kr. Stigningen i de offentligt ejedes virksomheders udgifter skyldes i overvejende grad forøgelse af virksomhedernes forbrug i produktionen samt faste bruttoinvesteringer.

Udvikling i miljøbeskyttelsesudgifterne. 2018-2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/mreg22.

Flest udgifter til affald og spildevand

Af de samlede udgifter til miljøbeskyttelse i 2022 gik 30,5 mia. kr. til affalds- og spildevandshåndtering, hvilket er 79,6 pct. af de samlede miljøbeskyttelsesudgifter i hele den offentlige sektor. Mens spildevandshåndtering hovedsagligt vedrører vandforsyning og opsamling og behandling af spildevand, så indeholder kategorien affaldshåndtering bl.a. indsamling af farligt og ikke-farligt affald, behandling og bortskaffelse af farligt og ikke-farligt affald og genbrug af sorterede materialer. Udgifterne til beskyttelse af biodiversitet og landskab lå på 1,7 mia. kr. og udgjorde 5 pct. af de samlede offentlige udgifter til miljøbeskyttelse i 2022. De øvrige udgifter inden for miljøbeskyttelse lå på 6 mia. kr. og udgjorde 16 pct.

De samlede udgifter til miljøbeskyttelse 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/mreg22

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2023 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken benytter samme udgifts- og indtægtsbegreber, som anvendes for den offentlige sektor i nationalregnskabet. Tallene er opgjort i løbende priser. I statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Beregningerne er baseret på de enkelte identificerede udgifts- og indtægtsposter og klassificeret efter nationalregnskabsprincipper i henhold til ESA 2010 via oplysningerne i statsregnskabet samt kommunale og regionale regnskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation