Gå til sidens indhold

Stigning i areal med præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug 2022

Landbrug med præcisionsteknologi dyrkede 76 pct. af det danske landbrugsareal i 2022 mod 73 pct. i 2021. Det er især de store landbrug, som har taget teknologien til sig, da brugerne havde et gennemsnitsareal på 179 hektar mod 87 hektar blandt alle landbrug i 2022. Stigningen i arealet med præcisionslandbrug må antages at hænge sammen med det fortsatte bortfald af mindre bedrifter i landbruget, se www.statistikbanken.dk/bdf11. Præcisionslandbrug indebærer brug af data fra satellitter, sensorer mv. til mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning m.m.

Præcisionslandbrug - udbredelse efter arealKilde: www.statistikbanken.dk/pl1

Bedrifter med præcisionskørsel dækker nu 2/3 af landbrugsarealet

Udbredelsen af præcisionslandbrug efter areal øges for alle teknologier. Fx steg arealet hos bedrifter med RTK-GPS fra 61 pct. af det samlede areal i 2021 til 66 pct. i 2022 og brug af fotos fra satellitter eller droner steg fra 19 pct. i 2021 til 26 pct. i 2022. Fotos fra satellitter eller droner bruges i kombination med GPS-data til at danne mere præcise kort til at tildele gødning, sprøjtemidler og såsæd.

Mange små bedrifter bruger ikke præcisionsteknologi

Ser man på antallet af landbrug i stedet for areal, steg andelen med præcisionsteknologi lidt, fra 36 pct. i 2021 til 37 pct. i 2022. Et flertal af alle bedrifter, 63 pct., bruger dog fortsat ikke præcisionslandbrug. Disse har ofte små arealer - 32 hektar i gennemsnit - mod 87 hektar hos alle landmænd.

Uddannelse har betydning for anvendelsen af præcisionsteknologi

57 pct. af landmændene med driftsleder- eller jordbrugsvidenskabelig uddannelse anvendte præcisionsteknologi i 2022 mod 21 pct. af landmænd med praktisk erfaring alene. Tilsvarende brugte 58 pct. af landmænd med nylig efteruddannelse (seneste 12 mdr.) præcisionsteknologi mod 29 pct. blandt landmænd uden nylig efteruddannelse.

Præcisionslandbrug mere udbredt blandt yngre landmænd

55 pct. af landmænd under 40 år brugte præcisionsteknologi i 2022 mod 37 pct. af alle landmænd. Forspringet omfatter alle former for præcisionsteknologi, hvilket kan ses i lyset af, at de yngre landmænd typisk har længere og nyere uddannelse end de ældre. Andre faktorer spiller også ind for de yngstes anvendelse, fx ejerskab af større bedrifter i gennemsnit og en nyere maskinpark, se også analysen Portræt af den danske landmand.

Præcisionslandbrug for dyrt for nogle landmænd

Blandt de landmænd, der ikke bruger præcisionsteknologi, nævner 48 pct. "for store omkostninger" som en barriere. 34 pct. mener, at variationen i markerne er for lille, og 24 pct. nævner "manglende kompetence og viden". Kun 11 pct. mener, at det er svært at få teknologien til at virke, og 15 pct. nævner "andre årsager".

Barrierer for præcisionslandbrug blandt ikke-brugereKilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik

Anvendelse af præcisionsteknologi

 

Bedrifter

Areal

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

pct.

Bedrifter i alt med dyrket areal

100

100

100

100

100

100

Anvender fotos fra satelitter/droner

4

7

8

12

19

26

Type af fotos

 

 

 

 

 

 

Fra satelitter

3

5

7

10

15

22

Fra droner

1

2

1

3

5

5

Ved ikke satelitter/droner

0

1

1

0

1

1

Formål med brug af fotos fra satelitter/droner

 

 

 

 

 

 

Gradueret gødskning

1

2

4

6

9

17

Gradueret planteværn

1

1

1

3

5

6

Udsæd/såsæd

1

1

2

2

4

7

Overvågning af afgrødernes tilstand

3

4

5

9

14

17

Udarbejde dræningplaner

1

2

3

5

7

9

Til andre formål

2

3

3

4

7

8

Traktor/mejetærsker med RTK GPS

23

24

26

58

61

66

Software til planlægning af og dokumentation af varieret kvælstofbehov

8

9

10

21

22

26

Sektionsstyring til spredning af planteværn eller handelsgødning

20

23

25

48

53

57

Afgrødesensorer på traktorer eller maskiner

2

2

2

5

4

5

I alt med præcisionsteknologi

32

36

37

68

73

76

Bedrifter i alt med dyrket areal1

31952

31236

30329

2619987

2633437

2628539

Anm.: Præcisionsteknologien anvendes ikke nødvendigvis på alle marker hos den enkelte landmand.
1 Endelige tal for bedrifter og arealer, kan ses i www.statistikbanken.dk/bdf11.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pl1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. september 2022 - Nr. 327

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne om præcisionslandbrug baserer sig på svar fra 11.171 bedrifter i en foreløbig opgørelse af Landbrugs- og gartneritællingen. Opregningsgrundlag: 28.753 bedrifter med dyrket areal (landbrug uden dyrket areal er typisk væksthusgartnerier samt landbrug med fjerkræ). Undersøgelsens spørgsmål refererer til anvendelse (egen og via konsulenter, driftsledere, maskinstationer o.l.) de seneste 12 måneder i forhold til juni 2023. Anvendelsen kan være sværere at vurdere hos bedrifter, der bruger teknologien indirekte, dvs. via konsulenter, maskinstationer mv. Anvendelsen behøver ikke omfatte alle marker.

RTK forbedrer det almindelige GPS-signal til en nøjagtighed på 1-2 cm ved hjælp af landbaserede signalstationer. RTK-GPS anvendes primært i traktorer og mejetærskere. Præcisionskørsel sparer tid og brændstof, men er også forudsætning for optimal anvendelse af GPS-relaterede data om fx afgrøders vækst. Alternativer til RTK med mindre nøjagtighed (3-20 cm) indgår ikke i undersøgelsen. Sektionsstyring af sprøjter kræver mere præcis navigering end almindelig GPS, men ikke nødvendigvis i form af RTK-GPS. Software til planlægning af kvælstofbehov: Planlægning og dokumentation af varieret kvælstofbehov, fx ud fra dyrkningshistorie, forventede udbytter mv.


Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation