Gå til sidens indhold

Flest miljøudgifter til affald og spildevand

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte 2020

Den offentlige sektors samlede udgifter til miljøbeskyttelse var 33,5 mia. kr. i 2020. Den offentlige sektor består af stat, kommuner, regioner og offentligt ejede virksomheder. Af de samlede udgifter gik 26,5 mia. kr. til affalds- og spildevandshåndtering, hvilket er 79 pct. af de samlede miljøbeskyttelsesudgifter i hele den offentlige sektor. Mens spildevandshåndtering hovedsagligt vedrører vandforsyning og opsamling og behandling af spildevand, så indeholder kategorien affaldshåndtering bl.a. indsamling af farligt og ikke-farligt affald, behandling og bortskaffelse af farligt og ikke-farligt affald og genbrug af sorterede materialer. Udgifterne til beskyttelse af biodiversitet og landskab lå på 1,5 mia. kr. og udgjorde 5 pct. af de samlede offentlige udgifter til miljøbeskyttelse i 2020. De øvrige udgifter inden for miljøbeskyttelse lå på 5,5 mia. kr. og udgjorde 16 pct.

De samlede offentlige udgifter til miljøbeskyttelse. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/mreg22

Bekæmpelse af forurenet vand og jord koster mest

Ser man nærmere på staten, kommunerne og regionerne, så brugte de 7,7 mia. kr. i 2020 på miljøbeskyttelse, hvilket fordeler sig på flere forskellige aktiviteter. Her gik 1,6 mia. kr. til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand og 1,5 mia. kr. til beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier. Størstedelen af udgifterne lå dog i kategorien øvrige, som blandt andet indeholder administration og forvaltning. Miljøbeskyttelsen indbefatter håndhævelsen af en lang række love, direktiver og forordninger, der har til formål at sikre et renere miljø, hvorfor administration og forvaltning også spiller en stor rolle i miljøbeskyttelsen.

Miljøbeskyttelsesudgifter i stat, kommune og regioner fordelt på miljøformål. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/mreg22

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2021 - Nr. 456

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken benytter samme udgifts- og indtægtsbegreber, som anvendes for den offentlige sektor i nationalregnskabet. Tallene er opgjort i løbende priser. I statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Beregningerne er baseret på de enkelte identificerede udgifts- og indtægtsposter og klassificeret efter nationalregnskabsprincipper i henhold til ESA 2010 via oplysningerne i statsregnskabet samt kommunale og regionale regnskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt Nationalregnskab