Gå til sidens indhold

Frafaldet er højest på erhvervsuddannelserne

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2020/2021

Frafaldet fra gruppen af erhvervsuddannelser inden for fem år er næsten tre gange så stort som frafaldet fra gruppen af de gymnasiale uddannelser. Af de 42.000 elever der startede på en erhvervsuddannelse i 2016 var 17.000 faldet fra i gruppen inden for fem år. Det er en andel på 40 pct. Til sammenligning var det kun 14 pct. af de 57.000, der startede på en gymnasial uddannelse i 2016, der havde valgt at forlade studiet fem år efter. Frafaldet fra gruppen af erhvervsuddannelser inden for fem år har været stigende i en årrække, men har været stabilt i de sidste tre år.

Andel der er faldet fra inden for et og fem år efter studiestart fordelt på årgangeKilde: www.statistikbanken.dk/genmf10

Flere har højtuddannede forældre i gymnasiet end på erhvervsuddannelserne

Der er stor forskel i forældrenes uddannelsesniveau, når man sammenligner elever, der startede på en erhvervsuddannelse og elever, der begyndte på en gymnasial uddannelse i 2016. I begge tilfælde er en erhvervsuddannelse det hyppigste niveau for forældrenes uddannelse; andelen er dog højere for elever på erhvervsuddannelser. 30 pct. af gruppen, der begyndte på en erhvervsuddannelse i 2016, har forældre, der højest har fuldført en grundskoleuddannelse, mens det kun gælder 13 pct. af gruppen, der startede på en gymnasial uddannelse. Til gengæld har 44 pct. af den gymnasiale gruppe mindst en forælder med en videregående uddannelse, hvor den tilsvarende andel er 22 pct. for gruppen af erhvervs-uddannelser.

Uddannelsesstatus fem år efter tilgang fordelt på forældres højeste uddannelse. Årgang 2016.Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Frafaldet på gymnasierne falder, når forældrenes uddannelsesniveau stiger

Elever på erhvervsuddannelserne har et højere frafald fem år efter påbegyndt uddannelse end de elever, som starter på en gymnasial uddannelse - og det gælder uanset deres forældres uddannelsesbaggrund. Blandt gymnasieeleverne varierer frafaldet efter fem år med forældrenes uddannelsesniveau, idet det falder, når forældrenes uddannelsesniveau stiger. Således er frafaldet lavest for dem, hvis forældre har en lang videregående uddannelse (7 pct.) og højest for dem, hvis forældre har grundskolen som den højest fuldførte uddannelse (23 pct.). Dette er til gengæld ikke tilfældet for gruppen, der vælger en erhvervsuddannelse. Hvis man kigger på 2016-årgangen, er andelen, der afbryder en erhvervsuddannelse inden for fem år, lavest for de elever, hvis forældre har en erhvervsuddannelse (38 pct.), og højest for de elever, hvis forældre har en lang videregående uddannelse (49 pct.).

På de gymnasiale uddannelser sker frafaldet tidligt

Der er stor forskel på, hvornår frafaldet sker på de to grupper af ungdomsuddannelser. Især på de gymnasiale uddannelser sker frafaldet fra uddannelsesgruppen tidligt. Her skete 55 pct. af frafaldet på 2016-årgangen det første år. For gruppen af de erhvervsfaglige uddannelser var det 35 pct. af dem, som valgte at afbryde deres uddannelse, der gjorde det første år. Sammenligner man køn i forhold til frafald for årgangen, der startede på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse i 2016, kan man se en forskel. Mænd havde en større tendens til frafald fra gruppen af gymnasiale uddannelser. På de erhvervsfaglige uddannelser var det derimod kvinderne, der havde den største andel.

Andel der er faldet fra inden for et og fem år efter studiestart fordelt på køn. Årgang 2016.Kilde: www.statistikbanken.dk/genmf10

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2022 - Nr. 108

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra overgangsregistret, som er en bearbejdet version af Elevregistret. Overgangsregistret ser på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter et og fem år i forhold til studiestart i gruppen. Opgøres frafaldet over en længere periode, vil andelen af studerende, der gennemfører eller falder fra derfor ændre sig. I forbindelse med den årlige opdatering af tallene vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i tallene tilbage i tiden. Fx kan studerende som har afbrudt en uddannelsesgruppe skifte status fra afbrudt til igangværende, når der indberettes nye tal næste år. Særligt de seneste år må derfor betragtes som foreløbige.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation