Gå til sidens indhold

De præsterede timer steg i andet kvartal

Arbejdstidsregnskabet 2. kvt. 2021

De præsterede timer steg med 2,6 pct. fra første til andet kvartal. Stigningen på 2,6 pct. er for hele økonomien, idet virksomheder og organisationer steg med 2,6 pct., mens stigningen i offentlig forvaltning og service var på 2,3 pct. De præsterede timer lå i andet kvartal på det næsthøjeste niveau nogensinde, kun 0,1 pct. lavere end i første kvartal 2008, som er det kvartal med det højeste niveau af præsterede timer siden statistikkens start i 2008. I første kvartal 2008 blev 73,2 pct. af de præsterede timer udført i virksomheder og organisationer. I andet kvartal 2021 var denne andel 72,8 pct. Tallene i denne artikel er sæsonkorrigerede.

Beskæftigelse, præsterede timer og lønsum, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 1. kvt. 2021 til 2. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/atr114

Stigning i de præsterede timer i de fleste brancher

Handel og transport er den branchegruppe, der med 3,9 pct. havde den største stigning af præsterede timer fra første til andet kvartal. Herefter kom industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 3,1 pct. Erhvervsservice, bygge og anlæg samt offentlig administration, undervisning og sundhed havde alle stigninger mellem 2 0g 3 pct. Der var to branchegrupper med fald i de præsterede timer fra første til andet kvartal. Det var landbrug, skovbrug og fiskeri med et fald på 0,9 pct. og kultur, fritid og anden service med et fald på 0,3 pct.

Beskæftigelsesfremgang i de fleste brancher

Den samlede beskæftigelse steg med 1,8 pct. fra første til andet kvartal. Beskæftigelsen for virksomheder og organisationer steg med 2,0 pct., mens offentlig forvaltning og service steg med 1,1 pct. Den største beskæftigelsesstigning var i kultur, fritid og anden service, som steg med 4,1 pct. Handel og transport steg med 2,1 pct. Branchegruppen handel og transport mv. inkluderer branchen hoteller og restauranter, som i andet kvartal havde en beskæftigelsesstigning på 8,2 pct. De øvrige branchegrupper steg alle med op til 2 pct. fra første til andet kvartal, på nær landbrug, skovbrug og fiskeri som faldt med 1,5 pct.

Stigning i den samlede lønsum

Der var en samlet stigning i lønsummen på 2,9 pct. fra første til andet kvartal. Virksomheder og organisationer steg med 3,2 pct., mens stigningen i sektoren offentlig forvaltning og service var på 2,1 pct. Branchegruppen erhvervsservice havde den største stigning på 4,2 pct. Herefter kom information og kommunikation med en stigning på 4,0 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri og ejendomshandel og udlejning er de to eneste branchegrupper, hvor der var et fald i lønsummen. Ejendomshandel og udlejning faldt med 0,8 pct. og landbrug, skovbrug og fiskeri med 0,3 pct. I de øvrige branchegrupper steg lønsummen mellem 0,7 pct. og 3,4 pct.

COVID-19 har givet markante udsving på arbejdsmarkedet siden marts 2020

COVID-19 har siden marts 2020 påvirket arbejdsmarkedet og virksomhedernes muligheder for at agere. Én af de brancher, hvor der har været markante udsving i beskæftigelse og præsterede timer, er hoteller og restauranter, og målt på de præsterede timer var april 2020 den måned, hvor omfanget af lønkompensationen var størst for denne branche.

Hoteller og restauranter. Præsterede timer med og uden COVID-19-korrektion, sæsonkorrigeretKilde: Særkørsel på baggrund af mikrodata fra ATR

Udvikling med og uden COVID-19-korrektion

Figuren viser udviklingen i præsterede timer med og uden COVID-19-korrektion. Den stiplede kurve viser, hvordan de præsterede timer ville have udviklet sig i perioden, hvis der var taget udgangspunkt i beskæftigelsestallene uden korrektion for ikke-præsterede timer pga. hjemsendelser og lønkompensationspakken. Den blå kurve viser udviklingen, hvor der er taget højde for, at en del af de beskæftigede ikke har haft præsterede timer eller har haft færre præsterede timer i de perioder, virksomhederne har modtaget lønkompensation.

Lønkompensationspakken har givet virksomhederne mulighed for at få kompenseret en del af medarbejdernes løn under forudsætning af, at virksomhederne ikke opsagde medarbejderne i kompensationsperioden. Medarbejderne måtte dog ikke arbejde i virksomheden, mens denne modtog kompensation. Da de kompenserede medarbejdere pr. definition var beskæftigede under deres hjemsendelse, har det til arbejdstidsregnskabet været nødvendigt at korrigere de præsterede timer. Data fra lønkompensationspakken er, i samspil med oplysninger fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og datoer for nedlukning og genåbning af samfundet, brugt til at foretage reduktionen af de præsterede timer så nøjagtigt som muligt. Data fra lønkompensationspakken er foreløbige. For en uddybning af metoden se Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 2. kvt. 2021 og relativ ændring i forhold til 1. kvt. 2021

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

3000119

1,8

 

1005529

2,6

 

315661

2,9

Virksomheder og organisationer1

2144520

2,0

 

732110

2,6

 

223465

3,2

Offentlig forvaltning og service2

855599

1,1

 

273419

2,3

 

92196

2,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

70075

-1,5

 

24416

-0,9

 

3367

-0,3

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

342897

0,8

 

129628

3,1

 

46353

3,3

Bygge og anlæg

193080

1,2

 

76163

2,6

 

20664

3,4

Handel og transport mv.

711509

2,1

 

216717

3,9

 

60473

2,5

Information og kommunikation

125740

2,0

 

45439

1,3

 

17261

4,0

Finansiering og forsikring

84877

0,1

 

30848

0,1

 

16175

0,7

Ejendomshandel og udlejning

49841

1,1

 

17480

0,3

 

4595

-0,8

Erhvervsservice

348071

2,0

 

123674

2,9

 

38476

4,2

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

939574

2,0

 

301130

2,5

 

98321

2,8

Kultur, fritid og anden service

130076

4,1

 

37943

-0,3

 

9945

3,1

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 og den nye ferielovgivning

Oplysninger for 2020 og 2021 om betydningen for arbejdstidsregnskabet af COVID-19 og den nye ferielovgivning er lavet i et særskilt notat: Særlige forhold ved offentliggørelse i 2020 og i 2021 (pdf).

Sæsonkorrektionen er blevet ændret

Sæsonkorrektionsmodellen for ATR er blevet revideret som led i en normal revisionstilgang. Det har ikke ført til store ændringer i modellen, men tidserierne kan have ændret sig marginalt over tid. På trods af revision af sæsonmodellen skaber den atypiske udvikling på arbejdsmarkedet under COVID-19 større usikkerhed end normalt.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2021 - Nr. 327

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation