Gå til sidens indhold

Mangel på arbejdskraft spreder sig

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 3
september 2021
Ændring 0 point
august-september 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 2
august 2021
Ændring +1 point
august-september 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene september 2021

I samtlige grupper af brancher i serviceerhvervet, er der en større andel af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft sammenlignet med august. Således er det nu 33 pct. af virksomhederne, set over hele serviceerhvervet, der melder om mangel på arbejdskraft, hvilket er en stigning fra 28 pct. i august, og dermed en ny rekord. Største stigning ses hos forlag, tele og it, hvor andelen stiger fra 21 til 32 pct. Turisme (fx hoteller og restauranter) er stadig der, hvor den største andel melder om mangel på arbejdskraft med 63 pct., mens rengøring o.a. operationel service (herunder vikarbureauer) oplever en stigning i september til 61 pct. og nærmer sig dermed samme niveau.

Virksomheder der melder om mangel på arbejdskraftKilde: www.statistikbanken.dk/kbs2 og /kbyg33

Bygge- og anlægsbranchen overgår niveauet fra før finanskrisen

For bygge- og anlægsbranchen er andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, nu steget for syvende måned i træk til 48 pct. Dette er det højeste i statistikkens historie, der går tilbage til 2005, og overgår dermed rekorden fra juli 2006, hvor andelen var 46 pct. Kun brancherne for maler- og glarmestervirksomhed, samt murere oplever ikke en øget andel på månedsbasis, men sidstnævnte trækker stadig med sine 50 pct. det samlede tal op.

Tal for industriens produktionsbegrænsninger kommer i næste måned

For industrien er det kvartalsvist, at der spørges ind til, hvorvidt der opleves faktorer, som begrænser produktionen, og det er derfor først i oktober de nye tal kommer. Til den tid kan det ses, om udviklingen her følger samme tendens som for serviceerhvervet og bygge- og anlægsbranchen.

Fald i detailhandlens konjunkturindikator

Udviklingen i de sæsonkorrigerede konjunkturindikatorer i september viser, at detailhandlen falder 2 points. Dette skyldes især et fald i den forventede omsætning samtidig med, at meldingerne om den faktiske omsætning stadig er i negativt terræn. Denne tendens ses også i de seneste tal fra Detailomsætningsindekset. For de øvrige sektorer er industri og serviceerhverv på niveau med august, mens byggeriet stiger 1 point.

Tillidsindikatorerne går hver sin vej i september

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 114,0 i august til 113,6 i september. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, steg fra 114,4 til 115,5. Forbrugertilliden går dermed imod tendensen fra erhvervstilliden, der faldt i september måned. Dog ligger både forbrugertilliden og erhvervstilliden på et højt niveau historisk. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland og Sverige.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. September 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Risiko for afvikling pga. COVID-19 er faldet

I opslag og dataark for juni ses, at virksomhedernes angivelse af risikoen for at måtte afvikle over de kommende måneder pga. COVID-19, anses som meget lille i de fire erhverv.

Fortolkning af andelene

I opgørelserne er virksomhederne vægtet efter beskæftigelse, så den korrekte fortolkning af procenttallene er, at der er tale om den andel af virksomhederne, som tilsammen beskæftiger det viste procenttal af den samlede beskæftigelse inden for branchen.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Sept.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

87,5

107,5

111,7

112,5

115,4

114,4

115,5

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

87,4

105,8

111,2

112,2

115,6

114,0

113,6

Industri

Sammensat (bk, sk)

-11

1

5

4

7

3

3

 

Produktionsforventning (sk)

6

18

19

23

25

24

17

 

Ordrebeholdning (bk)

-29

-11

-3

-9

-6

-14

-11

 

Færdigvarelagre (bk)

11

4

2

1

-1

0

-3

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-8

1

-3

-1

1

1

2

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

1

9

4

4

6

8

9

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-17

-7

-9

-6

-5

-6

-5

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

-16

3

10

10

14

14

14

 

Faktisk omsætning (sk)

-23

3

7

10

14

15

17

 

Forventet omsætning (sk)

-4

11

16

12

14

10

11

 

Faktisk forretningssituation

-20

-4

8

9

13

16

15

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

12

3

-3

3

1

0

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

39

9

8

8

-2

-9

-6

 

Forventet omsætning (sk)

5

10

-8

8

9

11

6

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

8

10

9

6

4

1

6

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 3
september 2021
Ændring 0 point
august-september 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal 2
august 2021
Ændring +1 point
august-september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2021 - Nr. 349

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation