Gå til sidens indhold

Våd februar tog toppen af høsten

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2020

2020 blev endnu et godt høstår efter tørkeåret 2018. Den samlede produktion ramte 9,6 mio. tons korn, næsten samme niveau som i 2019. Gennemsnitsudbyttet af flere afgrøder steg lidt i 2020. Når produktionen ikke steg samtidigt, skyldes det, at mange marker med vinterafgrøder måtte sås om med vårafgrøder efter en historisk regnfuld februar. Vinterafgrøder er i reglen mere højtydende end vårafgrøder, og hvis fordelingen af afgrøder på areal havde været som i 2019, ville produktionen i 2020 have været 9,8 mio. tons korn.

Høsten af kornKilde: www.statistikbanken.dk/hst77.

Gode gennemsnitsudbytter

Hektarudbyttet for de fleste kornafgrøder lå 10-15 pct. højere end normalt (gennemsnit af 2010-2019) og også lidt højere end 2019. Vinterhvede gav 83 hkg/ha i 2020 mod 74 hkg/ha normalt. Vårbyg havde et hektarudbytte på 63 hkg/ha mod normalt 55 hkg/ha. Var vinteren våd, var vejret til gengæld mere gunstigt i august. Det meste korn kom hurtigt og tørt i hus, hvilket sparede landmændene for udgifter til tørring.

Det samlede areal med korn faldt en anelse fra 1.374.000 ha i 2019 til 1.367.000 ha i 2020. Vårbyg blev den arealmæssigt største afgrøde med 41 pct. af det samlede kornareal, fulgt af vinterhvede, som dækkede 35 pct. Se mere om landbrugsarealet i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:279.

Den langsigtede udvikling i hektarudbytter påvirkes især af sortsudvikling samt regler for gødning. En anden faktor er landbrug, som lægger om til økologisk kornproduktion, som generelt har lavere hektarudbytter. Arealet med økologisk korn udgjorde 4,8 pct. af de samlede kornarealer i 2019 mod 2,6 pct. i 2009 (se www.statistikbanken.dk/oeko11).

Fald i produktionen af raps

Produktionen af raps faldt med 23 pct. - fra 729.000 tons i 2019 til 564.000 tons i 2020. Arealet faldt med 12 pct. til 146.000 ha, hvilket er noget under niveauet i de seneste år, hvor omsåning efter den våde vinter kan have spillet ind. Seneste år med mindre areal var 2012 med 129.000 ha. Hektarudbyttet faldt fra 44 til 39 hkg/ha, tæt på gennemsnittet 2010-2019 på 38 hkg/ha.

Stigning i bælgsæd

Arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter) steg fra 22.000 hektar i 2019 til 27.000 hektar i 2020. Produktionen steg fra 86.000 tons i 2019 til 113.000 tons i 2020, og der var en forøgelse i hektarudbyttet fra 39 hkg/ha til 42 hkg/ha. Produktionen af bælgsæd er steget noget i de seneste par år, men fylder stadig meget lidt i den samlede høst.

Det danske korn anvendes til foder og eksport

Normalt anvendes mere end 70 pct. af den danske kornhøst til foder og yderligere 15-20 pct. går til eksport. Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn samt til industriforbrug (herunder øl). Danmark er typisk nettoeksportør af korn. Driftsåret 2018/2019 var dog en undtagelse, da den tørkeramte høst fordrede ekstraordinær stor kornimport (se www.statistikbanken.dk/korn).

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 10,7 mia. kr. i 2019, hvilket svarer til 14 pct. af landbrugets samlede salgsproduktion (se www.statistikbanken.dk/lbfI1). 21.000 landbrug dyrkede korn i 2020, hvor 12.000 havde vinterhvede og 18.000 havde vårbyg (se www.statistikbanken.dk/afg5).

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

Areal

Hektarudbytte

Produktion

 

2018


 

2019


 

2020*


 

Æn-
dring
2019
-2020

2018


 

2019


 

2020*


 

Gns.
2010
-2019
 

2018


 

2019


 

2020*


 

Æn-
dring
2019
-2020

 

1.000 ha

hkg/ha

1.000 tons

Korn i alt

1416

1374

1367

-7

50

70

70

63

7005

9630

9583

-47

Vinterhvede

393

560

484

-75

64

83

83

74

2524

4627

4011

-616

Vårhvede

33

14

18

5

40

51

55

47

131

70

102

31

Rug

93

147

115

-31

52

61

62

58

482

894

714

-180

Triticale1

6

9

7

-2

59

60

65

56

38

52

42

-10

Vinterbyg

84

100

88

-12

53

70

71

62

438

701

626

-74

Vårbyg

712

484

565

82

43

61

63

55

3048

2967

3574

607

Havre og blandsæd2

90

57

83

27

34

49

57

49

309

279

475

196

Majs til modenhed1

6

5

6

1

57

77

63

66

36

41

39

-2

Raps i alt3

143

166

146

-20

34

44

39

38

489

729

564

-165

Bælgsæd4

32

22

27

4

28

39

42

37

89

86

113

27

Anm.: 1 hkg er 100 kg. Mængder omfatter kerneudbytte. Rug og triticale er overvejende vinterafgrøder. Havre er en vårafgrøde.
* Foreløbige tal.
1 Majs til modenhed og triticale har generelt større nogen stikprøveusikkerhed mht. hektarudbytte og produktion. Dette gælder især den foreløbige opgørelse i denne Nyt-artikel.
2 Inklusive 'andet korn'.
3 Stort set al produktion af raps de senere år udgøres af vinterraps.
4 Markærter og hestebønner.
Kilde: www.statistikbanken.dk/hst77.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. december 2020 - Nr. 449

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetnin¬ger fra ca. 2/3 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse i forbindelse med ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct., raps 9 pct. Normaludbytte forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. 
Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forplig¬telse ifølge EU-forordning 543/2009. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation