Gå til sidens indhold

Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse

Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2019

Der var 166.150 registrerede bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder i 2019. Af dem havde 150.730 oplyst uddannelse, mens 15.420 (9 pct.) havde uoplyst uddannelse. Størstedelen af bestyrelsesmedlemmer havde en erhvervsfaglig uddannelse (27 pct.) og næst flest havde en lang videregående uddannelse (24 pct.). Dermed ligger andelen af bestyrelsesmedlemmer med erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse på niveau med andelen for alle 15-69-årige i 2019 (29 pct.), se statistikbanken. Bestyrelsesmedlemmer med lang videregående uddannelse er væsentligt overrepræsenteret i forhold til andelen i befolkningen mellem 15-69 år, hvor personer med lang videregående uddannelse udgør 11 pct. Fra 2014 til 2019 steg andelen af bestyrelsesmedlemmer med en lang videregående uddannelse fra 22 pct. i 2014 til 24 pct. i 2019. Andelen af bestyrelsesmedlemmer med erhvervsfaglig uddannelse eller grundskole som højest fuldførte uddannelse er faldet i samme periode.

Uddannelsessammensætning i bestyrelserKilde: www.statistikbanken.dk/10716

Flere kvindelige direktører

Fra 2014 til 2019 steg andelen af kvindelige direktører fra 14 pct. til over 15 pct. Andelen af kvinder i bestyrelser er uændret i perioden og ligger på 19 pct.

Opgørelser kan ikke direkte sammenlignes med Erhvervsstyrelsens statistik

Erhvervsstyrelsen laver en opgørelse over kønsfordeling i ledelse (se erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen). Opgørelsen omfatter kun en udvalgt gruppe af særligt store virksomheder, med fx 250 eller flere årsværk (regnskabsklasse C) samt alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D). Opgørelsen inkluderer blandt andet en distinktion mellem bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlinger og medarbejdervalgte repræsentanter. En sådan opdeling findes ikke i denne statistik. Statistikken medtager, i modsætning til Erhvervsstyrelsens opgørelse, alle private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber, der er over Danmarks Statistiks bagatelgrænse. Derfor er Erhvervsstyrelsens opgørelse og denne statistik ikke direkte sammenlignelige.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Navneændring og flere med kendt uddannelse

Sammen med offentliggørelsen af tal for 2019 skifter statistikken navn til "Bestyrelsesmedlemmer og direktører" i statistikbanken og på DST.dk. Dermed er det også sidste gang artiklen i Nyt fra Danmarks Statistik om statistikken kommer under navnet "Medlemmer af bestyrelser og direktioner". Statistikkens datagrundlag, indhold og metoder er ikke ændret, men det nye navn er mere præcist, når det gælder den del af statistikken, som omhandler daglig ledelse. Her medtager statistikken de deltagere, som er indmeldt som direktører eller direktionsmedlemmer, og det er for langt de fleste firmaer en til to topdirektører.

Ved offentliggørelsen af statistikken for 2019 er der benyttet en ny metode til at identificere deltagernes uddannelse. Det betyder, at der løftes cirka 10.000 deltagere ud af kategorien uoplyst uddannelse og over i en af de seks uddannelseskategorier. Dette er gjort for hele den periode, som statistikken dækker.

Stor stigning i antal medlemmer

Der var i 2019 en stigning i antallet af deltagere på cirka 40.000 i forhold til 2018. Antallet stiger cirka 15.000 for både bestyrelsesmedlemmer og direktører - og resten har uoplyst rolle. Stigningen er mest markant for bestyrelsesmedlemmer, hvor antallet har ligger relativt stabilt på omkring 150.000 fra 2014 til 2018, hvorimod antallet af direktører har været jævnt stigende i samme periode. Stigningen i antal bestyrelsesmedlemmer skyldes hovedsagligt, at der er indberettet flere medlemmer pr. bestyrelse. Det kan være udtryk for en reel stigning i størrelsen på bestyrelserne, men en del af forklaringen kan også være, at kvaliteten af registeret er steget. Stigningen i antal deltagere giver ikke betydende udsving i fordelingen på køn, uddannelse og alder.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører, fordelt på køn, uddannelse og alder. 2019

 

Bestyrelse

Direktører

Bestyrelse

Direktører

 

antal medlemmer

andel i pct.

I alt

166150

200668

100

100

 

 

 

 

 

Mænd

133984

169664

81

85

Kvinder

31136

30990

19

15

Uoplyst

30

14

0

0

 

 

 

 

 

Grundskole

12719

22801

8

11

Gymnasiale uddannelser mv.

13212

17229

8

9

Erhvervsfaglige uddannelser

45297

71135

27

35

Korte videregående uddannelser

10092

14741

6

7

Mellemlange videregående- og bacheloruddannelser

29801

30984

18

15

Lange videregående uddannelser mv.

39609

34785

24

17

Uoplyst uddannelse

15420

8993

9

4

 

 

 

 

 

Under 20 år

246

251

0

0

20-29 år

4002

8002

2

4

30-39 år

12694

25638

8

13

40-49 år

34326

52570

21

26

50-59 år

47510

56484

29

28

60-69 år

28697

29143

17

15

70 år og derover

18952

16838

11

8

Uoplyst alder

19845

11881

12

6

Kilde: www.statistikbanken.dk/10716.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. december 2020 - Nr. 471

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Erhvervsstyrelsens deltagerregister, hvor selskaber er forpligtede til selv at rapportere informationer om personer mv., der har tilknytning til selskabet, hvorfor der bør være fuld dækning af alle selskabers ledelsesorganer.
Statistikken er afgrænset til private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber over Danmarks Statistiks bagatelgrænse.
Personer kan indgå flere gange i statistikken. Såfremt en person indgår både i en virksomheds direktion, samt i dennes bestyrelse, vil vedkommende tælle i begge roller. Endvidere tæller en person flere gange, hvis vedkommende fx er medlem af bestyrelsen i flere selskaber.
Der er en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere baggrundsoplysninger som køn, uddannelse mv., fx fordi bestyrelsesmedlemmet ikke er en del af den danske befolkning. For variablen køn har Danmarks Statistik reduceret omfanget af ¿uoplyst køn¿, gennem en kodning af køn på baggrund af personnavne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten