Gå til sidens indhold

Kvinders andel af bestyrelsesposter står stille

Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2018

Der var i 2018 ca. 151.000 registrerede bestyrelsesposter i danske virksomheder, og af dem var godt 19 pct. besat af kvinder. Kønsfordelingen har dermed været stort set uændret i hele perioden 2014-2018. Et af FN's verdensmål er ligestilling mellem kønnene, herunder kvinders deltagelse i offentlig såvel som private ledelse (delmål 5.5).

Andel af kvinder og mænd i bestyrelser, samt for virksomheder med beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/10716.

Andelen af kvinder er størst i de mindste virksomheders bestyrelser

I 2018 var der kvinder på 21,9 pct. af bestyrelsesposterne i de såkaldte mikrovirksomheder (virksomheder med beskæftigede svarende til under ti årsværk). I grupperingen af virksomhederne med beskæftigelse var det den gruppe, der havde størst andel af kvinder i deres bestyrelser. De små virksomheder (10,0-49,9 årsværk) havde fra 2014-2018 den største fremgang (0,6 procentpoint) i andelen af kvinder i bestyrelser. I 2018 havde de store virksomheder (mindst 250 årsværk) med 19,1 pct. en betydelig højere andel kvinder i deres bestyrelser, end de mellemstore virksomheder (49,9-250 årsværk), der med en andel på 14,5 pct. havde den laveste andel af kvinder på bestyrelsesposterne.

Direktionsmedlemmer har erhvervsfaglige uddannelser

I 2018 var der knap 184.000 registrerede direktionsmedlemmer i danske virksomheder. 65.600 direktionsmedlemmer havde en erhvervsfaglig uddannelse, og udgjorde med 36 pct. den største uddannelsesgruppe. Til sammenligning udgør denne gruppe 30 pct. af befolkningen mellem 15 og 69 år. Herefter fulgte personer med lange videregående uddannelser med 30.000 og mellemlange uddannelser med 27.000 personer, svarende til hhv. 16 og 15 pct. Det typiske direktionsmedlem er mellem 40 og 60 år. Denne aldersgruppe udgør tilsammen 55 pct. af alle direktionsmedlemmer, med i alt 102.000 personer. Til sammenligning udgør de 40-60-årige 32 pct. af befolkningen over 15 år.

Opgørelser kan ikke direkte sammenlignes med Erhvervsstyrelsens statistik

Erhvervsstyrelsen laver en opgørelse over kønsfordeling i ledelse (findes her). Opgørelsen omfatter kun en udvalgt gruppe af særligt store virksomheder, med fx 250 eller flere årsværk (regnskabsklasse C) samt alle børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D). Opgørelsen inkluderer blandt andet en distinktion mellem bestyrelsesmedlemmer valgt ved generalforsamlinger og medarbejdervalgte repræsentanter. En sådan opdeling findes ikke i denne statistik. Statistikken medtager, i modsætning til Erhvervsstyrelsen opgørelse, alle private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber, der er over Danmarks Statistiks bagatelgrænse. Derfor er Erhvervsstyrelsens opgørelse og denne statistik ikke direkte sammenlignelige.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Mindre revisioner i forbindelse med ændret opgørelsesmetode

Ved offentliggørelsen af statistikken 'Medlemmer af bestyrelser og direktioner' for referenceåret 2018 er der etableret en tidsserie for perioden 2014-2018. Danmarks Statistik har i den forbindelse ændret opgørelsesmetoden, hvorfor der også er lavet mindre revisioner af de tal for 2017, som blev offentliggjort sidste år. Kun de reviderede 2017 tal findes i statistikbanken.

Medlemmer af bestyrelser og direktioner, fordelt på køn, uddannelse og alder. 2018

 

Bestyrelse

Direktion

Bestyrelse

Direktion

 

antal medlemmer

andel i pct.

I alt

151022

184539

100

100

 

 

 

 

 

Mænd

121646

156471

81

85

Kvinder

29371

28053

19

15

Uoplyst

5

15

0

0

 

 

 

 

 

Grundskole

11443

20051

8

11

Gymnasiale uddannelser mv.

11701

15313

8

8

Erhvervsfaglige uddannelser

41727

65576

28

36

Korte videregående uddannelser

9151

13466

6

7

Mellemlange videregående- og bacheloruddannelser

25804

27405

17

15

Lange videregående uddannelser mv.

33595

30171

22

16

Uoplyst uddannelse

17601

12557

12

7

 

 

 

 

 

Under 20 år

229

237

0

0

20-29 år

3732

7420

2

4

30-39 år

12045

24102

8

13

40-49 år

33143

50066

22

27

50-59 år

43046

51484

29

28

60-69 år

25691

26261

17

14

70 år og derover

16764

15111

11

8

Uoplyst alder

16489

10002

11

5

Kilde: www.statistikbanken.dk/10716.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2019 - Nr. 441

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på Erhvervsstyrelsens deltagerregister, hvor selskaber er forpligtede til selv at rapportere informationer om personer mv., der har tilknytning til selskabet, hvorfor der bør være fuld dækning af alle selskabers ledelsesorganer.
Statistikken er afgrænset til private selskaber af typen anparts-, aktie- og iværksætterselskaber over Danmarks Statistiks bagatelgrænse.
Personer kan indgå flere gange i statistikken. Såfremt en person indgår både i en virksomheds direktion, samt i dennes bestyrelse, vil vedkommende tælle i begge roller. Endvidere tæller en person flere gange, hvis vedkommende fx er medlem af bestyrelsen i flere selskaber.
Der er en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere baggrundsoplysninger som køn, uddannelse mv., fx fordi bestyrelsesmedlemmet ikke er en del af den danske befolkning. For variablen køn har Danmarks Statistik reduceret omfanget af ¿uoplyst køn¿, gennem en kodning af køn på baggrund af personnavne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten