Gå til sidens indhold

Mærkbar fremgang i avanceret landbrugsteknologi

Præcisionslandbrug 2019

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 23 pct. i 2018 til 28 pct. i 2019. Stigningen vedrører først og fremmest præcisionsstyring af fx traktorer og mejetærskere, hvorimod udbredelsen af de øvrige teknologier steg beskedent eller er omtrent uændret. Præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi. Det kan ske gennem brug af data fra satellitter, sensorer mv. til en mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af fx gødning.

Præcisionslandbrug - udbredelse efter antal bedrifterKilde: Tallene er ikke tilgængelige i Statistikbanken på nuværende tidspunkt.

Hver fjerde landmand bruger præcisionsstyring

Mest udbredt er præcisionsstyring med RTK-GPS, som 24 pct. af landmændene anvender til mere præcis kørsel af traktor eller mejetærsker. 14 pct. anvender sektionsstyring af sprøjter, 7 pct. anvender software til planlægning af varieret kvælstofbehov og 5 pct. anvender fotos fra satellitter eller droner. Endelig bruger 2 pct. afgrøde-sensorer på traktorer og udstyr til måling af kvælstofbehov m.m.

Fotos fra satellitter eller droner bruges til overvågning og kortlægning af markens tilstand - fx planternes vækst. I kombination med GPS-data kan der dannes mere præcise kort til at tildele gødning, sprøjtemidler (pesticider) og såsæd (se tabel).  

Præcisionslandmænd dyrker to tredjedele af landbrugsarealet

Landmænd, der bruger præcisionsteknologi, dyrker 66 pct. af landbrugsarealet i 2019 mod 57 pct. i 2018. Det er især de store landbrug, som har taget præcisionslandbrug til sig.

Præcisionslandbrug - udbredelse efter arealKilde: Tallene er ikke tilgængelige i Statistikbanken på nuværende tidspunkt.

Landbrug med præcisionsteknologi er over dobbelt så store

Typisk er udbredelsen af teknologierne 2-3 gange større, hvis man i stedet for antal bedrifter ser på det areal, som brugerne besidder. Landbrug, som anvender præcisionsteknologi, har et gennemsnitligt areal på 192 hektar mod 83 hektar blandt alle bedrifter med afgrøder. Brugere af præcisionskørsel har i snit 202 hektar, og ligger tæt på størrelsen af alle brugere af præcionsteknologi, hvorimod de øvrige teknologianvendelser i højere grad bruges af de store landbrug.

Brugen af præcisionsteknologi i 2018 er beskrevet mere detaljeret i analysen Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Gennemsnitsareal for bedrifter med præcisionsteknologier. 2019Kilde: Tallene er ikke tilgængelige i Statistikbanken på nuværende tidspunkt.

Anvendelse af præcisionsteknologi

 

Bedrifter

Areal

 

2018

2019

2018

2019

 

pct.

Bedrifter i alt med dyrket areal

100

100

100

100

Anvender fotos fra satelitter/droner

5

5

13

15

Type af fotos

 

 

 

 

Fra satelitter

4

4

12

13

Fra droner

1

1

3

4

Ved ikke satelitter/droner

1

1

1

1

Formål med brug af fotos fra satelitter/droner

 

 

 

 

Gradueret gødskning

2

1

5

5

Gradueret sprøjtning med pesticider

1

1

2

3

Udsæd/såsæd

0

1

1

2

Overvågning af afgrødernes tilstand

3

3

10

11

Udarbejde dræningplaner

1

1

6

6

Til andre formål

2

2

5

5

Traktor/mejetærsker med RTK GPS

20

24

51

59

Software til planlægning af og dokumentation af varieret kvælstofbehov

6

7

19

21

Sektionsstyring til spredning af sprøjtemidler (pesticider)
eller handelsgødning

14

14

39

41

Afgrødesensorer på traktorer eller maskiner

2

2

7

8

I alt med præcisionsteknologi

23

28

57

66

 

antal bedrifter

hektar

Bedrifter i alt med dyrket areal1

32833

31822

2646670

2642275

1 Endelige tal for bedrifter og arealer, som kan afvige lidt fra ovenstående, kan ses i www.statistikbanken.dk/bdf11.
Kilde: Tallene er ikke tilgængelige i Statistikbanken på nuværende tidspunkt.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2019 - Nr. 369

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne om præcisionslandbrug baserer sig på svar fra 11.171 bedrifter i en foreløbig opgørelse af Landbrugs- og gartneritællingen. Opregningsgrundlag: 28.753 bedrifter med dyrket areal (landbrug uden dyrket areal er typisk væksthusgartnerier samt landbrug med fjerkræ). Undersøgelsens spørgsmål refererer til anvendelse (egen og via konsulenter, driftsledere, maskinstationer o.l.) de seneste 12 måneder i forhold til juni 2023. Anvendelsen kan være sværere at vurdere hos bedrifter, der bruger teknologien indirekte, dvs. via konsulenter, maskinstationer mv. Anvendelsen behøver ikke omfatte alle marker.

RTK forbedrer det almindelige GPS-signal til en nøjagtighed på 1-2 cm ved hjælp af landbaserede signalstationer. RTK-GPS anvendes primært i traktorer og mejetærskere. Præcisionskørsel sparer tid og brændstof, men er også forudsætning for optimal anvendelse af GPS-relaterede data om fx afgrøders vækst. Alternativer til RTK med mindre nøjagtighed (3-20 cm) indgår ikke i undersøgelsen. Sektionsstyring af sprøjter kræver mere præcis navigering end almindelig GPS, men ikke nødvendigvis i form af RTK-GPS. Software til planlægning af kvælstofbehov: Planlægning og dokumentation af varieret kvælstofbehov, fx ud fra dyrkningshistorie, forventede udbytter mv.


Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation