Gå til sidens indhold

Fald i medicinaleksport i oktober

Udenrigshandel med varer (md) oktober 2020

Eksporten faldt 6,3 pct. i oktober, mens importen faldt 3,4 pct. Faldet i eksporten er især trukket af et fald i medicinaleksporten i varegruppen kemikalier mv. Set over de seneste tre måneder er både eksporten og importen steget sammenlignet med de foregående tre måneder. Eksporten er i perioden januar-oktober 2020 faldet 2,5 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. I samme periode er importen faldet 1,3 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Faldet i vareeksporten trukket af medicinalvarer

Den samlede eksport af varer (ekskl. skibe, fly, brændsel) faldt i oktober med 6,3 pct. Eksporten ekskl. kemikalier og kemiske produkter, der bl.a. omfatter medicinalvarer, faldt i samme periode med 0,3 pct. Eksporten af kemikalier mv. ligger 8 pct. højere i perioden januar-oktober 2020 end i samme periode sidste år. I oktober faldt eksporten af kemikalier 21 pct. som følge af fald i eksporten til USA.

Eksport af varer, ekskl. skibe, fly, brændsel mv.Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-september 2020 er eksporten som led i den løbende kvalitetssikring opjusteret med 0,1 mia. kr. og importen opjusteret med 0,8 mia. kr.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Oktober 2020

 

Oktober
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,4

5,1

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

51,5

49,2

1,1

-3,4

4,2

-1,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,3

6,8

-5,1

-4,6

-0,7

-1,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

1,8

2,1

-0,6

1,7

-0,8

Kemikalier og kemiske produkter

7,1

7,0

0,3

-4,5

0,0

6,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,6

7,0

4,3

-5,9

4,7

-2,1

Maskiner undt. transportmidler

12,6

12,3

1,2

-1,5

-1,2

0,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,1

4,6

11,8

-6,3

24,9

-14,3

Færdigvarer og andre varer

10,1

9,6

-1,1

-1,2

10,8

-2,3

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

56,9

54,3

5,0

-6,3

0,4

-2,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,2

10,3

3,3

-6,6

1,7

1,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

2,2

8,9

4,8

24,8

-13,2

Kemikalier og kemiske produkter

13,3

12,9

12,9

-21,4

-7,7

8,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,6

5,0

-2,0

1,1

2,2

-4,1

Maskiner undt. transportmidler

12,3

12,4

-0,4

4,7

-3,2

-12,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,1

2,0

5,5

1,0

11,0

-5,0

Færdigvarer og andre varer

10,4

9,6

4,3

-1,4

11,2

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

4,4

4,1

 

 

 

 

Import i alt

54,7

52,4

0,8

-1,6

4,4

-4,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,6

2,6

-16,2

39,9

21,2

-35,3

Skibe, fly mv.

0,5

0,5

 

 

 

 

Eksport i alt

59,1

56,5

5,4

-5,0

0,8

-4,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,0

2,0

28,6

45,2

18,1

-45,6

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

1 August-oktober 2020 i forhold til maj-juli 2020.
2 Januar-oktober 2020 i forhold til januar-oktober 2019, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Oktober 2020

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Sept.

Okt.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

49,2

 

1,1

-3,4

4,2

-1,3

 

54,3

 

5,0

-6,3

0,4

-2,5

EU

35,5

 

0,8

-0,3

3,5

-0,7

 

29,0

 

-0,5

-0,1

2,4

-3,6

Tyskland

11,3

 

7,0

0,0

-1,0

-3,5

 

8,1

 

0,7

1,9

9,2

-12,8

Sverige

6,0

 

-5,3

-3,5

3,3

1,5

 

5,4

 

4,2

3,1

4,8

-4,8

Nederlandene

4,3

 

0,0

0,9

2,5

3,8

 

2,4

 

-37,2

-2,6

-32,9

24,2

Frankrig

1,6

 

1,3

-5,5

3,9

-3,4

 

2,2

 

-2,1

4,9

5,9

-4,9

Verden
uden for EU

13,7

 

1,6

-10,5

5,9

-2,7

 

25,3

 

11,1

-12,5

-1,6

-1,4

Norge

1,3

 

0,3

-1,8

3,4

-4,7

 

3,5

 

5,3

-2,0

-2,2

-3,0

Storbritannien

1,6

 

-5,9

-3,9

8,6

-10,7

 

2,9

 

7,6

-0,4

9,2

-21,3

USA

1,0

 

-1,7

-28,8

-7,5

-2,9

 

4,3

 

75,9

-46,7

-15,9

5,9

Kina

4,2

 

1,4

-5,9

-1,2

6,0

 

3,3

 

-12,4

-1,8

8,1

16,9

Rusland

0,4

 

4,6

25,4

-8,8

-12,6

 

0,4

 

-3,8

-32,5

9,6

-7,0

BRIIKS3

5,1

 

2,0

-8,7

-0,5

2,0

 

4,7

 

-16,0

0,2

5,4

6,2

1,2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Omlægning af Nyt'er om udenrigshandel og betalingsbalancen

Globaliseringen udfordrer den eksisterende statistik over udenrigshandel med varer samt rejser nye spørgsmål. Internationale værdikæder og den internationale organisering af produktionen har fx betydet, at varer passerer den danske grænse uden ejerskifte, og at danske varer produceres og sælges i udlandet uden at passere den danske grænse. Traditionel udenrigshandelsstatistik belyser kun delvist denne aktivitet, og man bliver derfor nødt til at bruge betalingsbalancens opgørelser for at få belyst den samlede udenrigshandel med udlandet. Fra næste udgivelse nedlægges udgivelserne i Nyt fra Danmarks Statistik: Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer samt Udenrigshandel med tjenester, men serierne integreres i en ny samlet serie: Betalingsbalance og udenrigshandel Den nye serie vil tage udgangspunkt i betalingsbalancens princip for opgørelse af udenrigshandel, som bl.a. adskiller sig fra udenrigshandel med varer, ved at følge et ejerskifteprincip i stedet for et grænsepassageprincip. Detaljeringsgraden i den månedlige offentliggørelse af betalingsbalancen øges for både udenrigshandel med varer og tjenester. Første offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik: Betalingsbalance og udenrigshandel vil blive offentliggjort 11. januar 2021.

COVID-19: Tidlige indikatorer for varehandel

Som led i belysning af COVID-19's betydning for udenrigshandel, offentliggøres en tidlig indikator for udviklingen i varehandlen med lande uden for EU. Denne indikator er baseret på daglige observationer, der ikke er sæsonkorrigerede, og er bl.a. derfor ikke direkte sammenlignelig med tal i denne offentliggørelse.

Se mere på www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Andre indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport, som omfatter salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Endvidere er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem tidspunktet for grænsepassage og tidspunktet for salget. Fx kan varerne udføres og oplægges på lager. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2020 - Nr. 458

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation