Gå til sidens indhold

Industriens konjunkturindikator går op i oktober

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
Oktober 2020
Ændring +4 point
September-oktober 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
Oktober 2020
Ændring -2 point
September-oktober 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2020

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien stiger fra nettotallet minus 11 i september til minus 7 i oktober. Serviceerhverv ligger uændret på minus 14, mens detailhandel falder fra 12 til 11. Bygge og anlæg falder fra minus 7 til minus 9. Inden for industrien er det især ikke-varige forbrugsgoder som medicinal- og fødevarebrancherne, der holder den sammensatte indikator oppe. Stort set al data er indkommet før 23. oktober, hvor forstærkede COVID-19-tiltag blev annonceret af myndighederne.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne går fortsat op

Erhvervstillidsindikatoren der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel stiger fra 86,9 i september til 89,0 i oktober. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, ligger på omtrent samme niveau som erhvervstillidsindikatoren og steg fra 87,1 i september til 90,1 i oktober. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:393 om forbrugerforventningernes stigning i oktober.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Til og med oktober 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Ikke-varige forbrugsgoder (medicin og fødevarer) holder industrien oppe

Opdelt på fire produktionsgrupper i industrien, de såkaldte MIG (Main Industrial Grouping), ligger den sammensatte konjunkturindikator for investeringsgoder på minus 11 og mellemprodukter på minus 16, mens varige forbrugsgoder ligger mest positivt med plus 13 og ikke-varige forbrugsgoder ligger tæt på nul med plus 0,3. Grafen herunder svarer til figur 4 i Fokus på konjunkturbarometrene.

Sammensat konjunkturindikatorer på industriens produktionsgrupper. Månedlig udviklingKilde: www.statistikbank.dk/baro6 og baro7 samt Fokus på konjunkturbarometrene.

Mere om MIG-grupperne

De fire MIG-grupper vægter forskelligt i den sammensatte konjunkturindikator for hele industrien. Vægtene er bestemt efter antal ansatte i virksomhederne. Ikke-varige forbrugsgoder omfatter blandt andet medicinal- og fødevarebrancherne og bidrager med omkring 22 pct. Varige forbrugsgoder (fx møbler) bidrager kun med ca. 5 pct., hvorfor det meget positive indikatortal, ovenfor, nok har stor betydning for gruppens virksomheder, men ikke har så stor betydning for den samlede industris indikatortal. Investeringsgodeindustrien (fx maskiner og transportmidler) vægter med ca. 36 pct. Mellemproduktindustrien (fx kemiske produkter) vægter med ca. 37 pct.

Positive udviklinger i industriens kvartalsindikatorer

Ved indgangen til hver kvartalsmåned stilles der supplerende spørgsmål til industrien. Det omhandler produktionsbegrænsninger, ordreindgang, konkurrencesituation, råvarelagre, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, investeringsplaner, samt produktionsvarighed målt i måneder (ordrebøger).

For fjerde kvartal 2020 tegner billedet sig positivt. Siden 2005 har antal måneders produktion i ordrebøgerne ikke være så højt som nu, nemlig 4,1 måned. Kapacitetsudnyttelsen er med 79 pct. på vej op på sit normale leje på 80-81 pct.

Indikatorerne for produktionsbegrænsninger i industrien udvikler sig også positivt. 64 pct. af virksomhederne melder om ingen begrænsninger for fjerde kvartal 2020, det samme som ved indgangen til første kvartal 2020. Mangel på efterspørgsel opleves af 26 pct., hvilket er et niveau svarende til fjerde kvartal i 2019.

Nogle af indikatorerne er visualiseret i Fokus på konjunkturbarometrene (figur 5 og 6). Samtlige indikatorer for industrien findes i statistikbanken, inklusive brancheopdelte data.

Risiko for afvikling på grund af COVID-19 rammer nu også transportsektoren

Onsdag 28. oktober 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater af specifikt COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af COVID-19 som lille, men for de tre turismerelaterede brancher, hoteller, restaurationer og rejsebureauer samt branchen for ejendomsservice, rengøring o.a. vurderes risikoen som høj. Det gælder også transportsektoren, hvor 12 pct. af virksomhederne melder om nogen risiko eller meget stor risiko. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Okt.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

98,2

54,5

70,4

81,7

84,5

87,1

90,1

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

97,7

50,7

67,1

80,3

83,9

86,9

89,0

Industri

Sammensat (bk, sk)

-12

-26

-17

-7

-10

-11

-7

 

Produktionsforventning (sk)

8

-27

-1

14

0

6

8

 

Ordrebeholdning (bk)

-31

-33

-30

-21

-21

-29

-21

 

Færdigvarelagre (bk)

14

18

19

14

10

11

8

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-4

-24

-14

-14

-10

-7

-9

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

-19

-7

-2

-2

2

4

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-14

-28

-21

-25

-17

-16

-21

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

5

-47

-36

-28

-18

-14

-14

 

Faktisk omsætning (sk)

6

-51

-48

-44

-28

-20

-15

 

Forventet omsætning (sk)

7

-42

-17

-5

-3

-3

-13

 

Faktisk forretningssituation

1

-48

-43

-35

-22

-20

-15

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

0

-13

0

11

6

12

11

 

Faktisk omsætning (sk)

3

-7

-2

10

16

36

32

 

Forventet omsætning (sk)

11

-27

12

30

8

7

9

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

15

6

10

8

7

7

7

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
Oktober 2020
Ændring +4 point
September-oktober 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -9
Oktober 2020
Ændring -2 point
September-oktober 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

29. oktober 2020 - Nr. 399

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene