Gå til sidens indhold

Detailhandlens forventninger stiger fortsat

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -11
September 2020
Ændring -1 point
August-september 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
September 2020
Ændring +3 point
August-september 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene september 2020

De sammensatte konjunkturindikatorer for bygge og anlæg og serviceerhvervene stiger begge i september med 3 point, mens detailhandlen stiger med 7 point. Industrien falder med 1 point. Det betyder samlet set, at erhvervstillidsindikatoren stiger fra 84,3 i august til 87,2 i september. Mellem 70 pct. og 75 pct. af stikprøvernes besvarelser er registreret inden 10. september, hvor regeringen meldte om forstærkede tiltag mod stigningen i COVID-19-smitte.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne går fortsat op

Erhvervstillidsindikatoren der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel stiger i september fra 84, 3 i august til 87,2.

Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, ligger på omtrent samme niveau som erhvervstillidsindikatoren og steg fra 84,8 i august til 87,4 i september. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:351 om forbrugerforventningerne.

I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Til og med september 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

BNP og tillidsindikator

Sammenligningen af tillidsindikatoren med realvæksten i BNP viser traditionelt en god overensstemmelse, og det antydes således, at BNP vil stige i tredje kvartal 2020. Se videre i Fokus på konjunkturbarometrene.

Tillidsindikator pr. september sammenlignet med kvartalsvis BNP-vækst frem t.o.m. 2. kvt. 2020Kilde: www.statistikbank.dk/tillid og nkn1.

Påvirkning fra COVID-19

Mandag 28. september 2020 blev der under Eksperimentel Statistik opslået resultater af en særundersøgelse om specifikke COVID19-spørgsmål tilknyttet de fire konjunkturbarometre. Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle sin virksomhed på grund af COVID-19 som lille, men for de tre turismerelaterede brancher hoteller, restaurationer og rejsebureauer samt branchen for ejendomsservice, rengøring o.a. vurderes risikoen som værende høj. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes i regnearket Data for COVID19-spørgsmål, inkl. historik.

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter.

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Der bliver ikke længere udgivet foreløbige tal for konjunkturbarometrene og for COVID-19-spørgsmålene, kun endelige tal, der udgives i slutningen af måneden.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Sept.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

102,6

52,4

54,4

70,8

81,9

84,8

87,4

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

102,0

51,7

50,6

67,5

80,5

84,3

87,2

Industri

Sammensat (bk, sk)

-7

-22

-26

-17

-7

-10

-11

 

Produktionsforventning (sk)

17

-29

-27

-1

14

0

6

 

Ordrebeholdning (bk)

-24

-23

-33

-30

-21

-21

-29

 

Færdigvarelagre (bk)

14

14

18

19

14

10

11

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-5

-33

-24

-14

-14

-10

-7

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

4

-37

-19

-7

-2

-2

2

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-14

-29

-28

-21

-25

-17

-15

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

6

-43

-47

-35

-28

-17

-14

 

Faktisk omsætning (sk)

7

-38

-51

-47

-44

-27

-21

 

Forventet omsætning (sk)

7

-57

-42

-16

-4

-2

-1

 

Faktisk forretningssituation

5

-35

-48

-43

-35

-22

-20

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

0

-32

-14

0

10

6

13

 

Faktisk omsætning (sk)

7

-9

-8

-2

9

15

37

 

Forventet omsætning (sk)

7

-58

-27

12

30

9

8

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

15

29

7

11

8

7

7

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -11
September 2020
Ændring -1 point
August-september 2020
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
September 2020
Ændring +3 point
August-september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

29. september 2020 - Nr. 366

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene