Gå til sidens indhold

Bekæmpelse af forurenet vand og jord koster mest

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte 2017 og 2018

Staten, kommunerne og regionerne brugte i 2018 1,5 mia. kr. på forureningsbekæmpelse, hvilket svarer til en femtedel af deres samlede udgifter til miljøbeskyttelse. To tredjedele af udgifterne til forureningsbekæmpelse gik til vand- og jordforurening, som især består af beskyttelse af vandløb, søer og grundvand.

Udgifter til forureningsbekæmpelse i stat, kommuner og regionerKilde: www.statistikbanken.dk/mreg22.

Forvaltning og myndighedsbetjening tæller også med

De overordnede udgifter til miljøbeskyttelse i staten, kommunerne og regionerne lå i 2018 på 7,8 mia. kr. Heraf udgjorde udgifterne til forureningsbekæmpelse 19,3 pct. Den største udgiftspost er dog øvrige, som udgjorde 44,4 pct. Kategorien øvrige tæller bl.a. forvaltning samt forskningsbaseret myndighedsbetjening i forbindelse med miljø og natur.    

Udgifter til miljøbeskyttelse i stat, kommuner og regionerKilde: www.statistikbanken.dk/mreg22.

Den offentlige sektor bruger mest på spildevand og affald

Vælger man at se på udgifterne til miljøbeskyttelse i hele den offentlige sektor - stat, kommuner, regioner samt offentlige virksomheder - viser det sig, at håndtering af affald og spildevand vejer tungt i det samlede billede. Med i alt 22,8 mia. kr. i 2018 udgjorde de offentlige virksomheders udgifter til affalds- og spildevandshåndtering nemlig 74,6 pct. af de samlede miljøbeskyttelsesudgifter. Stat, kommuner og regioner tilsammen stod for de restende 25,4 pct. Denne fordeling er i tråd med udviklingen over de seneste fem år. Udgifterne til affalds- og spildvandshåndtering udgjorde således i denne periode gennemsnitligt 75,8 pct. af den offentlige sektors samlede miljøbeskyttelsesudgifter. De offentlige virksomheders udgifter på affalds- og spildevandsområdet består primært af aflønning af ansatte samt forbrug i produktionen. Hovedparten af disse udgifter betales via husholdningernes og virksomhedernes betaling for håndtering af affald og spildevand.

Udgifter til miljøbeskyttelse i stat, kommuner, regioner og offentlige virksomhederKilde: www.statistikbanken.dk/mreg22.

Bedre data for årene 2014 til 2018

I forbindelse med denne offentliggørelse er kvaliteten af tallene for årene 2014 til 2018 blevet højnet. Der er således et databrud i tallene mellem 2013 og 2014. Hovedparten af kvalitetsforbedringen vedrører kommunernes udgifter til vedligeholdelse af grønne arealer og fritidsområder, som ikke kan klassificeres som miljøbeskyttelse. En revision af tallene for årene før 2014 vil, efter samme principper, blive foretaget i løbet af 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. december 2019 - Nr. 478

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken benytter samme udgifts- og indtægtsbegreber, som anvendes for den offentlige sektor i nationalregnskabet. Tallene er opgjort i løbende priser. I statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Beregningerne er baseret på de enkelte identificerede udgifts- og indtægtsposter og klassificeret efter nationalregnskabsprincipper i henhold til ESA 2010 via oplysningerne i statsregnskabet samt kommunale og regionale regnskaber.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt Nationalregnskab