Gå til sidens indhold

Høsten tilbage på højt niveau efter tørken i 2018

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2019

Den danske høst 2019 rettede sig efter tørkeåret 2018 og blev et udbytterigt år for landmændene. Den samlede produktion nåede op på 9,7 mio. tons korn - lidt under årene 2009, 2015 og 2017, hvor høsten rundede 10 mio. tons. Produktionen i 2019 lå 38 pct. over produktionen i 2018, som lå på 7,0 mio. tons.

Høsten af kornKilde: www.statistikbanken.dk/hst77.

Mindre areal men stigende udbytte

Det samlede areal med korn faldt 3 pct. fra 1.416.000 ha i 2018 til 1.371.000 ha i 2019. Vinterhvede erobrede atter førertrøjen som den arealmæssigt mest betydende afgrøde med 41 pct. af det samlede kornareal, fulgt af vårbyg, som dækkede 35 pct.

De fleste kornafgrøder havde hektarudbytter, som lå 10-15 pct. højere end normalt (gennemsnit af 2009-2018). Vejret hjalp til, da foråret 2019 var lunt og med god nedbør. Sommeren var varmere end normalt og med gennemsnitlig nedbør (se www.dmi.dk). Vinterhvede gav 83 hkg/ha i 2019 mod 74 hkg/ha normalt. Vårbyg havde et hektarudbytte på 62 hkg/ha mod normalt 54 hkg/ha.

Vinterafgrøder tilbage i varmen

Udover bedre hektarudbytter kunne landmændene i 2019 også nyde gavn af et større areal med vinterafgrøder. En del bedrifter måtte i 2018 opgive vinterafgrøder, til fordel for de lavere ydende vårafgrøder, grundet et vådt efterår 2017. Efteråret 2018 var mere gunstigt, og mange vendte derfor tilbage til fx vinterhvede og rug (se mere i Afgrøder i dansk landbrug 2019).

Den langsigtede udvikling i hektarudbytter påvirkes af sortsudvikling men også af landbrug, som lægger om til økologiske kornproduktion. Økologisk korn udgjorde 4,1 pct. af de samlede kornarealer i 2018 mod 2,6 pct. i 2009 (se www.statistikbanken.dk/oeko11).

Stor stigning i produktion af raps

Produktionen af raps steg med 49 pct. - fra 489.000 tons i 2018 til 730.000 tons i 2019. Arealet steg med 16 pct. til 166.000 hektar og vendte dermed stort set tilbage til niveauet i 2017. Hektarudbyttet bidrog også til produktionen med en stigning fra 34 til 44 hkg/ha. Det er et stykke over gennemsnittet 2019-2018 på 38 hkg/ha.

Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner mv.) faldt fra 32.000 hektar i 2018 til 22.000 hektar i 2019 og fylder meget lidt i den samlede høst. Produktionen faldt mere beskedent, fra 89.000 tons i 2018 til 85.000 tons i 2019, da hektarudbyttet samtidig steg fra 28 hk/ha i 2018 til 38 hkg/ha i 2019.

Det danske korn anvendes til foder og eksport

68 pct. af den danske kornhøst blev anvendt til foder i driftsåret 2017/2018. Yderligere 17 pct. af kornhøsten gik til eksport, og resten fordelte sig på udsæd, mel og gryn, industriforbrug (herunder øl) samt til oplagring (se www.statistikbanken.dk/korn). Danmark er nettoeksportør af korn. Salgsværdien af det danske korn udgjorde 9,5 mia. kr. i 2018, hvilket svarer til 13 pct. af landbrugets samlede salgsproduktion (se www.statistikbanken.dk/lbfI1). 22.000 landbrug dyrkede korn i 2017, hvor 13.000 havde vinterhvede og 18.000 havde vårbyg.

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

Areal

Hektarudbytte

Produktion

 

2017


 

2018


 

2019*


 

Æn-
dring
2018
-2019

2017


 

2018


 

2019*


 

Gns.
2018
-2019
 

2017


 

2018


 

2019*


 

Æn-
dring
2018
-2019

 

1.000 ha

hkg/ha

1.000 tons

Korn i alt

1443

1416

1371

-45

69

50

71

63

9999

7005

9685

2680

Vinterhvede

572

393

557

164

83

64

83

74

4761

2524

4635

2111

Vårhvede

15

33

14

-19

50

40

54

47

73

131

74

-57

Rug

111

93

147

54

65

52

62

58

723

482

908

426

Triticale

9

6

9

2

66

59

61

55

61

38

53

15

Vinterbyg

125

84

100

16

68

53

71

62

846

438

709

271

Vårbyg

541

712

484

-228

58

43

62

54

3146

3048

2991

-57

Havre og blandsæd

65

90

57

-33

54

34

49

48

350

309

279

-30

Majs til modenhed1

5

6

5

-1

76

57

69

64

39

36

37

1

Raps i alt2

178

143

166

23

42

34

44

38

742

489

730

240

Bælgsæd

21

32

22

-10

43

28

38

36

89

89

85

-4

Anm.: Hkg/ha står for hektokilo pr. hektar (kerneudbytte). 1 hkg er lig 100 kg. Rug og triticale er overvejende vinterafgrøder. Havre er en vårafgrøde.
* Foreløbige tal.
1 Majs til modenhed høstes sent. Derfor er produktion og udbytte i den foreløbige opgørelse baseret på et gennemsnit af de seneste fem års hektarudbytte.
2 Stort set al produktion af raps de senere år udgøres af vinterraps.
Kilde: www.statistikbanken.dk/hst77.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. november 2019 - Nr. 437

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetnin¬ger fra ca. 2/3 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse i forbindelse med ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct., raps 9 pct. Normaludbytte forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. Vejrdata fra www.dmi.dk.
Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forplig¬telse ifølge EU-forordning 543/2009. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug