Gå til sidens indhold

COVID-19 forstærker fald i erhvervstilliden

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
marts
Ændring -3 point
februar - marts
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -8
marts
Ændring -4 point
februar - marts

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2020

Den sammensatte konjunkturindikator for industri faldt fra minus 4 i februar til minus 7 i marts. Bygge og anlæg faldt også, fra minus 4 til minus 8, og serviceerhverv faldt fra 4 til minus 1. Detailhandlen er stort set uændret med minus 2 i marts mod minus 3 i februar. Det understreges, at størstedelen af besvarelserne er kommet ind før regeringens meddelelse 11. marts om lukninger og hjemsendelser i forbindelse med COVID-19. Efterfølgende besvarelser har forstærket nedgangen i nogle af erhvervene. Se uddybende før-og-efter-tal i afsnittet under de fire grafer. Erhvervstillidsindikatoren, der vægter de fire erhverv sammen, faldt dermed til det laveste niveau i fem år. Næste måneds undersøgelse vil omfatte spørgsmål specifikt om COVID-19's betydning for omsætningen. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, også for EU-lande.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Konjunkturbarometertal før og efter 11. marts 2020

Dagen før regeringens tiltag omkring COVID-19 11. marts blev der beregnet midlertidige konjunkturbarometerindikatorer ud fra indkomne besvarelser. Tallene er i tabellen sammenlignet med de endelige tal opgjort 25. marts og også sammenlignet med tallene fra foregående undersøgelse i februar.

Selv om der blot manglede 8-9 procentpoint i at nå de endelige svarprocenter, fremgår det af tabellen, at besvarelser registreret efter 10. marts har påvirket resultatet i yderligere negativ retning for bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Industrien forblev på omtrent samme niveau måneden ud.

Sammensat konjunkturindikatorer for februar, 10. marts og 25. marts, sæsonkorrigeret

 

Februar (endelig)

Marts (10. marts)

Marts (endelig)

 

Nettotal

Svarprocent

Nettotal

Svarprocent

Nettotal

Svarprocent

Industri

-4

83

-8

76

-7

85

Bygge og anlæg

-5

83

-2

74

-7

83

Serviceerhverv

4

86

2

75

-1

83

Detailhandel

-3

87

0

79

-2

87

Anm.: Stikprøveundersøgelserne har aldrig 100 pct. besvarelse, så de 83-87 pct. i de endelige tal for februar og marts svarer til et normalt niveau for endelige svarprocenter.

Erhvervstillidsindikatoren falder - både før og efter 11. marts

Erhvervstillidsindikatoren, beregnet på baggrund af de fire erhverv, falder markant fra 101,9 i februar til 96,0 i marts. Ved ovennævnte skæringspunkt 10. marts, dagen før regerings nedlukning af Danmark, kan Erhvervstillidsindikatoren opgøres til 98,2. Der er altså sammenlagt for de fire erhverv sket et yderligere fald efter 11. marts til 96,0.

Bemærk at alle tal i resten af udgivelsen refererer til den endelige opgørelse af konjunkturbarometrene 25. marts 2020.

Også Tillidsindikatoren falder

Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, falder. Den gik fra 102,5 til 94,7. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende Economic Sentiment Indicator (ESI) for EU og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien, samt for USA. Forbrugertillidsindikatoren for marts blev offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:110.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100. Endelige marts-tal, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Faktisk og forventet omsætning og produktion i erhvervene

Konjunkturbarometrene spørger hver måned til, hvordan den faktiske udvikling har været, og hvordan den forventede udvikling forventes at blive for produktionen eller omsætningen. Forventningerne til tremånedersperioden marts-maj er markant faldende. Mindre markant, men også faldende, ser det ud for detailhandlen. Disse tal er de endeligt opgjorte for marts.

Faktisk (december - februar) og forventet (marts-maj) produktion eller omsætning, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro1k, kbyg11k, kbs1k og kbd1k.

Find flere konjunkturbarometertal

I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, blandt andet om marts måneds produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene og i bygge og anlæg.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

 

Mar.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

106,2

98,3

101,6

102,3

99,4

102,5

94,7

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

106,4

97,7

101,0

101,0

98,4

101,9

96,0

Industri

Sammensat (bk, sk)

-4

-12

-7

-7

-10

-4

-7

 

Produktionsforventning (sk)

20

8

9

13

8

19

6

 

Ordrebeholdning (bk)

-16

-31

-19

-18

-17

-16

-16

 

Færdigvarelagre (bk)

15

14

11

16

20

15

11

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-3

-4

-2

-5

-7

-4

-8

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

6

6

6

4

7

5

1

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-11

-13

-10

-14

-20

-13

-16

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

4

5

6

6

4

-1

 

Faktisk omsætning (sk)

10

6

6

7

6

3

3

 

Forventet omsætning (sk)

14

6

7

6

6

5

-3

 

Faktisk forretningssituation

2

1

2

5

5

5

-2

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

12

2

3

-1

0

-3

-2

 

Faktisk omsætning (sk)

27

10

11

6

-3

-18

-2

 

Forventet omsætning (sk)

21

10

10

3

14

22

9

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

13

14

13

13

12

13

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
marts
Ændring -3 point
februar - marts
Bygge og anlæg, sammensat konjunktur-indikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -8
marts
Ændring -4 point
februar - marts

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2020 - Nr. 119

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene