Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden stiger forsigtigt

Forbrugerforventninger maj 2020

Den samlede forbrugertillid for maj måned ligger på minus 8,8. Dette resultat er baseret på svar fra hele indsamlingsperioden, der forløb fra 1.-17. maj. Pga. næste fase af genåbningen af Danmark, som statsministeren meldte ud 7. maj, har vi ligesom i marts og april måned valgt at offentliggøre resultaterne af svarene op til hhv. efter denne dato. For indsamlingsperioden 1.-7. maj lå forbrugertilliden på minus 9,2, hvorimod forbrugertilliden for indsamlingsperioden 8.-17. maj, lå på minus 7,4. Af det samlede antal svar er 74 pct. indløbet i den første delperiode mod 26 pct. i den anden delperiode. Resultaterne for den anden delperiode er altså baseret på en mindre stikprøve og derfor behæftet med større usikkerhed end for den første delperiode. Det lille hop opad i forbrugertilliden skyldes hovedsageligt forbrugernes vurdering af familiens økonomiske situation om et år, samt stigningen i købelysten. Forbrugerens vurdering af Danmarks nuværende økonomiske situation holder forbrugertilliden nede. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Familiens økonomi vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at familiernes egen økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Den samlede indikator for familiernes økonomiske situation lå på 3,3 i maj, den var 3,9 for indsamlingsperioden 1.-7. maj og 2,7 for indsamlingsperioden 8.-17. maj. Forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomiske situation i dag er markant dårligere end for et år siden. Den samlede indikator er yderligere faldet fra minus 23,1 i april til minus 36,2 i maj. Indikatoren ligger dermed på det samme niveau, som den var i november 2008 da finanskrisen blussede op i hele verden. Den lå på minus 37,3 i den første delperiode, og på minus 33,4 for den anden delperiode.

Tilliden til familiens økonomiske situation stiger betydeligt

Efter faldet i april forventer forbrugerne at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 9,6. Den lå på 8,8 for indsamlingsperioden 1.-7. maj og på 12,0 for indsamlingsperioden 8.-17. maj. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Forventningen steg dog betydeligt i maj i forhold til april. For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på minus 9,2 i maj i forhold til minus 21,7 i april. Den lå på minus 7,8 i første delperiode, hvorimod 7. maj udmeldingen ikke har haft den store effekt, idet indikatoren lå på minus 10,1 i sidste delperiode.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år. Dog forventer de en mindre stigning i arbejdsløsheden end de gjorde i april og forventningen om mindre stigning steg betydeligt i sidste delperiode efter ministerens udmelding om genåbning af Danmark i faser.  For hele indsamlingsperioden lå indikatoren på 19,3, idet den lå på 21,6 i første delperiode og 11,1 for sidste delperioden.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

6,9

7,4

3,8

2,5

4,5

3,3

0,4

-11,9

-8,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,9

6,3

7,6

7,1

7,4

7,0

5,4

4,0

3,3

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,8

13,7

12,7

11,7

12,0

15,0

10,6

2,7

9,6

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

12,3

15,2

7,1

5,0

9,1

5,5

4,6

-23,1

-36,2

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,8

8,2

-1,5

-4,7

-0,9

-1,4

-9,9

-21,7

-9,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,5

-6,3

-7,1

-6,6

-5,4

-9,8

-8,5

-21,3

-11,6

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2017

2018

2019

2019

2020

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-9,0

-5,9

-7,7

-4,8

-6,8

-4,1

-7,4

-15,2

-20,8

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?3

20,2

24,3

24,6

31,1

28,7

26,6

24,7

19,1

20,0

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-8,9

-9,1

0,8

6,2

2,7

6,3

10,7

41,1

19,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-3,1

-2,8

-0,6

-2,4

-2,1

-6,4

-12,5

-7,9

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

57,5

59,2

58,0

58,4

54,6

59,7

57,5

62,4

58,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

28,3

29,1

33,0

40,8

33,3

33,6

36,7

24,9

37,3

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,1

27,7

28,9

30,8

26,8

31,8

28,5

27,8

32,3

Anm. 1: Se noten under første tabel.
Anm. 2: I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 3: I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
Anm. 4: Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2020 - Nr. 191

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation