Gå til sidens indhold

Stor variation i de selvstændiges indkomst

Indkomster for personer 2017

Ændret 11. januar 2019 kl. 08:00

Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen af de selvstændiges indkomst. Hvor årsindkomsten var angivet til 573.000 kr. og skulle have været 561.000 kr. Alle berørte tal er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2017 var den gennemsnitlige årsindkomst for en selvstændig på 561.000 kr. før skat. Den gennemsnitlige indkomst for selvstændige ligger klart i toppen af indkomstskalaen sammenlignet med de øvrige socioøkonomiske grupper, heriblandt lønmodtagere. En lønmodtager tjente samme år 447.000 kr. i gennemsnit før skat. Den højere indkomst for selvstændige dækker imidlertid over, at relativt få selvstændige har meget høje årsindkomster. Det kan fx illustreres ved at se på medianindkomsterne, som er den indkomst præcis halvdelen af selvstændige og lønmodtagere hhv. tjener mindre eller mere end. I 2017 havde halvdelen af de selvstændige en samlet indkomst før skat på 329.000 kr. eller derover. Til sammenligning var medianen for lønmodtagere på 388.000 kr.

Udvikling i gennemsnits- og medianindkomster for lønmodtagere og selvstændige

Selvstændiges indkomst i højere grad påvirket af konjunkturer

Siden år 2000 har forskellen i gennemsnitsindkomsten for selvstændige og lønmodtagere været størst i 2006, hvor de selvstændige tjente næsten en tredjedel mere end lønmodtagerne før skat. Dette billede ændrede sig imidlertid drastisk under den økonomiske krise, hvor den gennemsnitlige indkomst for selvstændige i årene 2008 og 2009 faldt med ca. 110.000 kr. målt i løbende priser, svarende til 25 pct. på to år. For gruppen af lønmodtagerne, var der derimod tale om en fortsat stigning i gennemsnitsindkomsten på 3,3 pct. i disse år. I 2009-2011 var gennemsnitsindkomsten før skat for selvstændige faktisk op til 9 pct. lavere end for lønmodtagere. Fra 2012 har gennemsnitsindkomsten for selvstændige igen været højere end for lønmodtagere.

Medianindkomsten antyder bredt opsving for selvstændige

Siden årtusindeskiftet svinger forskellen på medianindkomsten for hhv. selvstændige og lønmodtagere langt mindre end forskellen på gennemsnitsindkomsten. Generelt lå medianindkomsten for selvstændige noget under lønmodtagernes. Mest markant i 2009, hvor medianindkomsten for selvstændige lå mere end 28 pct. under den tilsvarende for lønmodtagere. Fra 2009 til 2017 er medianindkomsten for de selvstændige vokset med mere end 4 pct. årligt, hvilket antyder, at fremgangen er bredt funderet og ikke alene tilfalder selvstændige med de højeste indkomster eller ekstreme udsving i indkomsten fra år til år. I 2017 var gabet mellem medianindkomsterne for lønmodtager og selvstændige således faldet til 15 pct.

Særligt erhvervsindkomsten vokser

Indkomsten før skat for alle personer over 14 år var i 2017 gennemsnitligt på 320.000 kr. for hele året. Korrigeret for prisudviklingen er den vokset med 4.400 kr. i forhold til året før, svarende til 1,4 pct. Årsagen til denne stigning er primært, at erhvervsindkomsten er vokset med 4.300 kr. samt fortsatte stigninger i udbetalinger af arbejdsmarkeds- og private pensioner. De offentlige overførsler er faldet en smule med 300 kr. i gennemsnit. For formueindkomsten var 2015 et ekstraordinært godt år. Formueindkomsten i 2016 og 2017 var en smule lavere, men var fortsat høj i historisk sammenhæng.

Flere med indkomster over 1 mio. kr.

Målt i 2017-priser er antallet af personer med en indkomst over 1 mio. kr. før skat vokset til i alt 87.100 personer i 2017. Det er 4.600 flere personer end i 2016. Antallet af personer med de laveste indkomster er til gengæld faldet lidt.

Udvikling i indkomsten for personer over 14 år. 2017-priser

 

2015

2016

2017

Årsændring

 

 

 

 

2015-2016

2016-2017

 

1.000kr.

Indkomst i alt, før skatter mv.

312,5

315,6

320,0

3,2

4,4

Erhvervsindkomst

213,2

217,1

221,3

3,9

4,3

Offentlige overførsler

62,3

62,2

61,9

0,0

-0,3

Private pensionsudbetalinger

20,8

21,5

21,9

0,7

0,4

Formueindkomst, brutto

13,7

13,0

13,1

-0,8

0,1

Anden personlig indkomst

2,5

1,9

1,8

-0,6

-0,1

Renteudgifter

12,7

12,0

11,2

-0,7

-0,8

Arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskatter

100,7

102,3

104,0

1,7

1,7

 

1.000 personer

Indkomst før skat (1.000 kr.)

 

 

 

 

 

2.000 og derover

16,6

17,3

18,6

0,7

1,3

1.000-1.999

61,5

65,1

68,5

3,7

3,3

500-999

499,3

531,6

551,4

32,3

19,8

300-499

1414,9

1434,1

1452,4

19,2

18,2

200-299

1046,0

1040,7

1046,5

-5,2

5,8

125-199

835,6

830,4

821,2

-5,2

-9,2

Under 125

789,7

787,2

786,0

-2,5

-1,2

Nyt fra Danmarks Statistik

2. oktober 2018 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Indkomstulighed,  herunder lavindkomst og relativ fattigdom beregnes på ækvivaleret disponibel indkomst. Den beregnes med udgangspunkt i familiens samlede indkomst efter skat og korrigeres for de stordriftsfordele, som der er ved at bo flere sammen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten