Gå til sidens indhold

Knastør sommer gav usædvanligt ringe høst

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2018

Sommerens tørke var særdeles hård ved årets kornhøst, som endte på 7,2 mio. tons. Det er 28 pct. mindre end i 2017, som var et godt høstår og 23 pct. mindre end en normal høst, forstået som gennemsnittet af de forrige ti års produktion. Niveauet for høstudbyttet er steget en del gennem årene, men i perioden 1930-2018 har intet andet år haft et større fald fra gennemsnittet af de foregående ti år.

Høsten af korn

Faldende arealudbytte for alle afgrøder

Alle kornafgrøder havde faldende arealudbytter, og det samlede danske kornudbytte pr. hektar faldt med 26 pct. fra 2017 til 2018, svarende til et fald på 18 hkg/ha. Vårbyg var arealmæssigt den mest betydende afgrøde, efterfulgt af vinterhvede. Vårbyg faldt fra 58 til 44 hkg/ha, hvilket er det laveste niveau siden 1992. Vinterhvede faldt fra 83 til 65 hkg/ha, svarende til niveauet i 2010 og 2011. Det største relative fald var for havre og blandsæd, som faldt med 32 pct. fra 54 til 37 hkg/ha.

Vådt efterår og tør sommer

En væsentlig del af vækstsæsonen var præget af det tørre vejr, og i maj-juli lå nedbøren 50-75 pct. under de seneste års gennemsnit (2006-2015, DMI). August var en varm måned som juni og juli, men med gennemsnitlig mængde regn. I alle tilfælde er der regionale variationer.

Udover den tørre sommer, betød det våde efterår 2017, at en del landmænd måtte opgive vinterafgrøder til fordel for de lavere ydende vårafgrøder. Arealet med vinterhvede faldt med 179.000 ha (31 pct.), fra 2017 til 2018 og vårbyg steg omvendt med 171.000 ha (se mere i Afgrøder i dansk landbrug 2018). Med samme arealfordeling af alle afgrøder (korn, raps og bælgsæd) som i 2017, ville det samlede høstudbytte alt andet lige have været 5 pct. højere i 2018.

Det samlede areal med korn faldt med 2 pct. fra 1.443.000 ha i 2017 til 1.416.000 ha i 2018. Vårbyg stod for halvdelen af det samlede kornareal i 2018.

Svineproducenter kan blive presset yderligere økonomisk

Årets lave kornproduktion har betydning for landbrugets økonomi. Salgspriserne på korn steg med 20,6 pct. fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018 (se mere i Jordbrugets prisforhold 3. kvt. 2018). Det rammer alt andet lige kornkøbere såsom svine- og fjerkræproducenter. Analysen, Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur, peger på, at særligt gældsramte svineproducenter, med behov for at erstatte eget foder med indkøbt, kan blive yderligere presset økonomisk. De økonomiske effekter vil blive belyst i Nyt fra Danmarks statistik: Regnskabsstatistik for landbrug 2018, som udkommer i juli 2019.

Stort fald i produktion af raps

Produktionen af raps faldt med 32 pct. - fra 742.000 tons i 2017 til 501.000 tons i 2018. Arealet faldt med 20 pct., bl.a. som følge af det våde efterår, og arealudbyttet faldt fra 42 til 35 hkg/ha, hvilket er 7 pct. lavere end gennemsnittet for de forrige ti år. Stort set al produktion af raps de senere år udgøres af vinterraps.

Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner mv.) fylder meget lidt i den samlede høst, men steg fra 21.000 hektar i 2017 til 32.000 hektar i 2018. Produktionen steg dog kun fra 89.000 tons til 91.000 tons, da arealudbyttet samtidig faldt fra 43 i 2017 til 28 hkg/ha i 2018.

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

2016
 

2017
 

2018*
 

Ændring
2017-2018

 

2016
 

2017
 

2018*
 

Ændring
2017-2018

 

2016
 

2017
 

2018*
 

Ændring
2017-2018

 

1.000 ha

 

hkg/ha

 

1.000 tons

Korn i alt

1465

1443

1416

-26

 

62

69

51

-18

 

9130

9999

7235

-2764

Vinterhvede

566

572

393

-179

 

73

83

65

-18

 

4117

4761

2567

-2194

Vårhvede

17

15

33

19

 

49

50

42

-8

 

85

73

141

68

Rug

100

111

93

-19

 

58

65

55

-10

 

577

723

510

-213

Triticale

10

9

6

-3

 

55

66

61

-4

 

56

61

39

-21

Vinterbyg

110

125

83

-41

 

62

68

55

-13

 

678

846

458

-388

Vårbyg

597

541

712

171

 

55

58

44

-14

 

3271

3146

3147

1

Havre og blandsæd

60

65

90

25

 

51

54

37

-17

 

302

350

329

-22

Majs til modenhed1

6

5

6

1

 

77

76

69

-7

 

44

39

44

5

Raps i alt 

163

178

143

-35

 

31

42

35

-7

 

506

742

501

-241

Bælgsæd

16

21

32

11

 

35

43

28

-15

 

56

89

91

2

Anm.: Hkg/ha står for hektokilo pr. hektar (kerneudbytte). 1 hkg er lig 100 kg.
Rug og triticale er overvejende vinterafgrøder. Havre er en vårafgrøde.
* Foreløbige tal.

1 Majs til modenhed høstes sent. Derfor er produktion og udbytte i den foreløbige opgørelse baseret på et gennemsnit af de seneste 5 års hektarudbytte.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2018 - Nr. 498

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetnin¬ger fra ca. 2/3 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse i forbindelse med ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct., raps 9 pct. Normaludbytte forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. Vejrdata fra www.dmi.dk.
Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forplig¬telse ifølge EU-forordning 543/2009. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug