Gå til sidens indhold

Staten har 18 pct. af skoven og 16 pct. af hugsten

Hugsten i skove og plantager 2017

Staten ejer 18 pct. af Danmarks skovareal, og står for en næsten tilsvarende andel af hugsten af træ, nemlig 16 pct. Hugsten i de statslige skove er dermed næsten på samme niveau som i de private skove, og er altså ikke uberørt naturskov. Ifølge Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet kan kun 5 pct. af skovarealet i Danmark karakteriseres som naturskov uden skovdrift. Se Skove og plantager 2016, side 55.

Sammensætningen af skovarealet og træhugsten efter ejerskab 2017

Naturstyrelsen står for størsteparten af statens skove

Langt den største del af det statslige skovareal bliver drevet af Naturstyrelsen, som er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Dog har også Forsvaret og Banedanmark skovarealer. Andre offentligt ejede - men ikke statsejede - skove tilhører fx kommuner og menighedsråd.

Private ejer størstedelen af skoven

Det er dog hovedsageligt private, som står for det danske skovbrug med 76 pct. af arealet og 80 pct. af hugsten. De private skove omfatter både specialiserede virksomheder inden for skovdrift og landbrugsbedrifter med skov som biaktivitet. Langt fra alle skove har hugst af træ hvert år.

Skovareal og hugst fordelt efter ejerskab. 2017

 

Skovareal

Hugst

Andel af

 


 

I alt
 

Gavntræ
 

Energitræ
og brænde

Skov-
arealet

Hugsten

 

1.000 ha

1.000 m³

pct.

Alle skove

626

3902

1597

2305

100,0

100,0

Offentlige skove i alt

148

792

305

487

23,7

20,3

Statsskove

115

613

249

364

18,4

15,7

Andre offentligt ejede skove

33

179

56

123

5,2

4,6

Private skove

478

3109

1291

1818

76,3

79,7

Gavntræ, brænde og energi

Over halvdelen af hugsten af træ går til brænde og energitræ, som bliver brugt i kraftvarmeværker. Resten går til gavntræ, som bruges til fremstilling af fx møbler og papir. Der er næsten ingen forskel på den relative sammensætning af hugsten i offentlige og private skove.

6.000 beskæftiget med skovbrug

Skovbruget i Danmark er en ganske lille sektor. Knap 6.000 mennesker i Danmark har deres daglige virke i skoven, hvor landbruget til sammenligning beskæftiger omtrent ti gange så mange. I alt har de primære erhverv - som også omfatter fiskeri og råstofindvinding - en beskæftigelse på 75.000 personer. Det er 2,7 pct. af Danmarks samlede beskæftigelse.

Danmarks skovareal er småt i international sammenhæng

Det danske skovareal er næsten blevet fordoblet i de seneste ca. 100 år, se i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:455. Ikke desto mindre blegner Danmarks skovareal i sammenligning med vores nærmeste naboer. Således har fx Sverige et skovareal på 63 pct. af det samlede territorium. I absolutte tal er Sveriges skov 45 gange større end Danmarks. Ingen andre Østersølande har et skovareal på niveau med det danske målt som andel af samlet areal. Regeringens målsætning er da også, at skoven inden udgangen af dette århundrede skal udgøre 20-25 pct. af vores samlede areal.

Skovareal i udvalgte lande som andel af samlet areal

Skovareal i udvalgte lande

Finland

Sverige

Letland

Estland

Rusland

Norge

Litauen

Polen

Tyskland

Danmark

1.000 ha

22769

28064

3575

2300

814931

12530

2196

9435

10617

626

Kilde: Nordisk Råd, Verdensbanken samt de statistiske kontorers statistikbanker.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. november 2018 - Nr. 442

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation