Gå til sidens indhold

Flere påbegyndte boliger og mere erhvervsareal

Byggevirksomheden 1. kvt. 2019

Det samlede påbegyndte etageareal steg med 23 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Der er stigninger i alle hovedkategorier af bygningsanvendelse. For bygninger til erhverv ses en pæn stigning på 15 pct., mens stigningen for bygninger til boliger udgør 3 pct. For Øvrige bygninger ses en markant stigning på 96 pct. Det skal understreges, at kategorien dækker over mange anvendelser og ofte svinger meget. Antallet af påbegyndte boliger steg med 5 pct., hvilket primært skyldes en stigning på 12 pct. i Enfamiliehuse. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Denne offentliggørelse er baseret på en ny estimationsmodel, som korrigerer for forsinkelser i indberetningen af byggesager til BBR - se længere nede.

Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal

Stigning i påbegyndte erhvervsbygninger

Sammenlignet med første kvartal 2018 hænger stigningen i det samlede påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger i stor grad sammen med store stigninger for de tre hovedgrupper, nemlig avls- og driftsbygninger (38 pct.), fabrikker og værksteder (116 pct.) og kontor, handel og lager (31 pct.).

Påbegyndte parcelhuse bærer stigningen

Sammenlignet med første kvartal 2018 skyldes stigningen i påbegyndelsen af boliger næsten udelukkende en stigning på ca. 30 pct. i påbegyndte parcelhuse. Stigningen i øvrige bygninger skyldes bl.a. påbegyndelse af flere kollegiebyggerier. Med et lille fald på 5 pct. falder påbegyndelsen af etageboliger fortsat efter det høje niveau i 2016.

Øvrige indikatorer for bygge og anlæg antyder fremgang

Andre indikatorer viser også fremgang. Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2019 viser, at beskæftigelsen ved nybyggeri steg med 2,5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2018 (sæsonkorrigeret). Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2019 går fra minus 4 til minus 2 i den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg (sæsonkorrigeret) fra december 2018 til marts 2019.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2018

2019

1. kvt. 2019
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt..

3. kvt..

4. kvt..

1. kvt.

4. kvt. 2018

 

1.000 m2

pct.

Påbegyndt

1756

1508

1601

1467

1805

23

Beboelsesbygninger

764

723

768

783

806

3

Erhvervsbygninger1

543

491

553

425

490

15

Øvrige bygninger2

450

293

280

259

508

96

Fuldført

1740

1797

1659

1854

1998

8

Beboelsesbygninger

710

833

704

832

902

8

Erhvervsbygninger1

569

582

596

612

635

4

Øvrige bygninger2

462

381

358

410

461

12

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 

2018

2019

1. kvt. 2019
i forhold til

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt. 2018

 

antal boliger

pct.

Påbegyndt

6313

6119

5448

6255

6563

5

Enfamiliehuse1

2413

2565

2249

2734

3056

12

Etagebyggeri

3427

3078

2787

3283

3118

-5

Øvrige bygninger2

473

476

411

238

389

63

Fuldført

6031

8249

6570

7130

7744

9

Enfamiliehuse1

2412

2522

2487

2680

2842

6

Etagebyggeri

2905

4773

3146

3724

4336

16

Øvrige bygninger2

714

954

937

727

566

-22

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny estimationsmodel

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, der skønner omfanget af forsinkelserne og korrigerer de indberettede tal for dette. Skønnet er behæftet med usikkerhed, da der ikke er et fast mønster i forsinkelsernes omfang og årsager.

Ved denne offentliggørelse er en ny estimationsmodel taget i anvendelse. Modellen skønner omfanget af forsinkede indberetninger og korrigerer for dette for de seneste 18 måneder, da der efter 18 måneder kun er meget små revisioner i de indberettede tal. Den nye estimationsmodel er beskrevet i Statistikdokumentation for Byggevirksomheden.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. maj 2019 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation