Gå til sidens indhold

Bygge og anlægs forventninger i nyt lavpunkt

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2019

Industriens sæsonkorrigerede konjunkturindikator er steget svagt fra minus 3 i april til minus 2 i maj. Bygge og anlæg derimod er faldet svagt fra minus 4 til minus 5. Dermed er niveauet det laveste i to år. I april 2017 var nettotallet også minus 5, men dengang i en stigende tendens og ikke, som nu, i en faldende tendens. Den samlede tillidsindikator er steget til 108 i maj, især trukket op af en markant vækst i forbrugerforventningerne, mens de fire erhverv tilsammen trækker lidt ned.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k og kbyg44k.

Både serviceerhverv og detailhandel holder stigende tendens

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er faldet lidt fra 11 i april til 9 i maj, men den stigende tendens holdes. Detailhandlens indikator er steget fra 7 i april til 12, og den opadgående tendens bevares.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren fortsætter opad for Danmark takket være forbrugerne

Den danske tillidsindikator er steget fra 106,4 i april til 108,0 i maj. Indikatoren er steget siden februar, hvor den var på 100,8 hvilket er usædvanligt i forhold til vores samhandelspartnere Tyskland, Storbritannien og det samlede EU, der alle er inde i en nedadgående tendens. Sverige steg dog i april lige som Danmark. Stigningen for Danmark i maj måned skyldes bidraget fra forbrugerforventningerne. Erhvervstillidsindikatoren, der kun omfatter de fire erhverv industri, bygge og anlæg, serviceerhverv samt detailhandel, falder fra 107,5 i april til 106,5 i maj.

Tal for maj for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:30 i tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik citeret fra Economic Sentiment Indicators (ESI) hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Produktionsforventninger i Danmark og Tyskland

Hver måned vurderer Europæiske industrivirksomheder de seneste tre måneders faktiske udvikling og de kommende tre måneders forventede udvikling med hensyn til produktionen. De angiver, om udviklingen er stigende, faldende eller uændret. Nettotallet beregnes som andelen af "stigende" fratrukket andelen af "faldende". Ved at forskyde kurverne kan det ses, i hvor høj grad forventningerne til en tre-månedersperiode viser sig at stemme overens med den faktiske udvikling i samme periode.

Danske industrivirksomheder har i perioden 2015 til 2018 haft forventninger til produktionen, der er svinget pænt i takt med det faktisk opnåede. I 2017 og første halvdel af 2018 ligger den forventede produktion lavere end den faktisk opnåede produktion. I slutningen af 2018 og i 2019 vender billedet og virksomhederne bliver mere og mere optimistiske i deres forventninger, i forhold til hvad de faktisk opnår.

Anderledes er billedet for Tyskland. Forventningerne til industriproduktionen har i sidste halvdel af 2018 været mere optimistiske, end hvad der blev opnået. Men med en markant stigende vurdering af den faktiske produktion de første fire måneder af 2019 er differencen blevet mindre og mindre.

Faktisk og forventet produktion i industrien i Danmark og Tyskland, sæsonkorrigeretKilde: DG ECFIN, Time Series, Industry.

Produktionsforventninger i Sverige og Storbritannien

Sverige har igennem 2015 til 2018 haft forventninger til produktionen, der er mere optimistiske end opnået. Fra et fald i differencen omkring årsskiftet, er differencen igen steget. Storbritannien havde igennem 2017, 2018 og de første måneder af 2019 haft næsten sammenfald imellem den forventede og den faktisk opnåede produktion. Her peger den faldende kurve for forventningerne på, at de kommende måneders faktiske produktion i Storbritannien også vil falde. 

Faktisk og forventet produktion i industrien i Sverige og Storbritannien, sæsonkorrigeretKilde: DG ECFIN, Time Series, Industry.

Brudkorrektion af indikatorer for ordre- og lagerbeholdninger

I februar måneds Nyt fra Danmarks Statistik 2019:71 blev der omtalt brudkorrektion af forskellige indikatorer for ordre- og lagerbeholdninger i konjunkturbarometrene for industri, detailhandel og bygge og anlæg. Læs uddybende om det i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr. 2014. De brudkorrigerede serier findes på www.statistikbanken.dk/2459.

Tabel over sammensatte konjunkturindikatorer

Tabellen herunder viser udviklingen i de fire erhvervs sammensatte konjunkturindikatorer samt deres komponenter.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk),
brudkorrigerede tal er angivet med (bk)

 

 

2018

2019

 

 

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Industri

Sammensat (bk)(sk)

5

-6

-5

-6

-5

-3

-2

 

Produktionsforventning (sk)

29

18

18

16

17

13

13

 

Ordrebeholdning (bk)

-7

-20

-19

-17

-16

-15

-6

 

Færdigvarelagre (bk)

7

16

15

17

15

7

12

Bygge og anlæg

Sammensat (bk)(sk)

0

-4

-3

-3

-3

-4

-5

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

11

9

8

6

5

5

3

 

Ordrebeholdning (bk)(sk)

-11

-17

-13

-12

-11

-12

-12

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

10

8

4

8

11

9

 

Faktisk omsætning (sk)

9

11

10

4

10

13

10

 

Forventet omsætning (sk)

12

11

9

6

11

11

9

 

Faktisk forretningssituation

7

8

6

2

2

8

7

Detailhandel

Sammensat (bk)(sk)

5

9

4

12

11

7

12

 

Faktisk omsætning (sk)

7

15

-2

20

25

25

22

 

Forventet omsætning (sk)

19

25

23

29

21

6

27

 

Lagerbeholdning (bk)(sk)

12

12

9

13

12

11

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorer, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. maj 2019 - Nr. 210

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene