Gå til sidens indhold

Stort overskud på varehandlen uden for Danmark

Udenrigsøkonomi 2017

Ændret 08. februar 2018 kl. 10:15

Der er desværre konstateret fejl i tallet for løbende poster i alt i 2017 i sidste tabel. Det var angivet til 164,5 mia. kr. og skulle have været 162,4 mia. kr. Berørte tal er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Fra 2008-2017 er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster tredoblet til 162 mia. kr. Samtidig er sammensætningen af overskuddet ændret. De danske virksomheders handel med varer, der ikke krydser den danske grænse, er gået fra at bidrage negativt til overskuddet til i 2017 at være den største bidragsyder til det samlede overskud på betalingsbalancens løbende poster på 162 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, nettoindtægter i alt samt bidrag til overskuddet

Markant udvikling i overskuddet på den samlede varehandel

Overskuddet i 2017 skyldes hovedsageligt et overskud på den samlede varehandel på 125 mia. kr. og overskuddet på tjenesterne var på 16 mia. kr. I 2008 udgjorde varer og tjenester omtrent en lige stor del af overskuddet på betalingsbalancens løbende poster. Siden 2013 er overskuddet på varerne i højere grad blevet trukket af varer, der ikke krydser den danske grænse. I 2017 var overskuddet for varer, der ikke krydser den danske grænse på 75 mia. kr., mens overskuddet for varer, der krydser den danske grænse var på 50 mia. kr. (se sidste afsnit i denne udgivelse, hvor betalingsbalancens opgørelse af varehandel uddybes).

Varehandlen er steget og handelsmønsteret er ændret

Eksporten af varer har været stigende siden 2009. Det gælder både handlen med varer, der krydser den danske grænse, og varer, der ikke krydser den danske grænse. Danmark eksporterede i 2017 varer for en samlet værdi på 750 mia. kr. Bortset fra en stigning i 2017 har eksport af varer, der passerer grænsen, været forholdsvis konstant på omkring 600 mia. kr. Eksport af varer, som ikke passerer den danske grænse, er derimod steget betydeligt, og fra 2010 til 2017 blev denne eksport næsten fordoblet til 111 mia. kr. Det svarer til 15 pct. af den samlede vareeksport.

Varer, som ikke passerer den danske grænse, består dels af varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, dels af avancen på varer, der købes og videresælges uden for Danmarks grænser (merchanting). Det er især varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, der har bidraget til fremgangen i eksporten - siden 2013 er denne eksport fordoblet og udgjorde i 2017 mere end 65 mia. kr.

I modsætning til eksporten skyldes de senere års stigning i importen en stigning i import af varer, der passerer dansk grænse. Vareimport uden for dansk grænse er faldet fra at udgøre 10,0 pct. af den samlede vareimport i 2012 til 5,8 pct. i 2017. Det er især udsving i udgifterne til transportmidlers bunkring i udlandet, der ligger bag denne udvikling. I 2017 var den samlede vareimport 625 mia. kr.

Varer, fordelt efter grænsepassage, bruttostrømme

Fald i overskuddet på tjenestehandlen

I 2017 blev der eksporteret tjenester for 424 mia. kr. Siden 2009 har der hvert år været fremgang i eksporten af tjenester med undtagelse af 2016, hvor der var et fald drevet af et dyk i eksporten af søtransport. Modsat tjenesteeksporten har importen været konstant stigende siden 2009, hvilket har medført, at overskuddet på tjenestehandlen har været faldende til i 2017 at udgøre omkring 16 mia. kr.

Tjenester og indkomst, bruttostrømme

Tilbagegang i overskuddet på formueindkomst

Fra 2009 til 2014 steg overskuddet fra formueindkomst fra omkring 17 mia. kr. til 72 mia. kr. Fra 2015 og frem er dette overskud reduceret til 49 mia. kr. i 2017. Bag faldet ligger især et fald i indtægterne fra danske investeringer i udlandet.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Uddybelse af opgørelsen

Betalingsbalancen opgøres efter et ejerskifteprincip (mellem en dansk og udenlandsk virksomhed, også kaldet resident), hvorimod udenrigshandelsstatistikken hovedsagelig er baseret på varer, der passerer den danske grænse, og er således uafhængig af, hvilken nationalitet ejeren af varerne har. I langt de fleste tilfælde er der sammenfald mellem ejerskifte og grænsepassage, men da varer godt kan krydse den danske grænse, uden der sker et ejerskifte, og da et ejerskifte godt kan forekomme, uden at varer har krydset den danske grænse, korrigeres værdien af udenrigshandelen med varer, når den indgår i betalingsbalancen.

I betalingsbalancen omfatter varer, som krydser dansk grænse således kun varer, der passerer dansk grænse i forbindelse med et ejerskifte. Posten omfatter blandt andet ikke varer, der krydser grænsen i forbindelse med forarbejdning og bygge- og anlægsprojekter samt returvarer.

Især multinationale virksomheder medvirker qua deres internationale organisering af produktionen til, at mange varer sælges uden for Danmark og dermed ikke krydser den danske grænse. Varer, som ikke krydser dansk grænse omfatter varer købt og solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet, avance fra salg af merchantingvarer samt køb af brændstof og andre varer til forbrug i forbindelse med transport i udlandet (bunkring og proviantering).

Varer fordelt efter grænsepassage, indtægter og udgifter

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende indtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varehandel i udenrigshandelsstatistikken

588,9

491,6

540,9

604,4

614,5

620,3

620,6

636,1

640,5

669,5

Varer der krydser grænsen ifm. forarbejdning

-4,9

-3,5

-4,1

-3,6

-4,4

-4,5

-4,7

-5,2

-4,9

-5,1

Returvarer

-6,2

-6,1

-5,8

-7,2

-7,2

-6,6

-6,6

-6,9

-6,9

-6,4

Varer der krydser grænsen ifm. bygge og anlæg

-3,7

-3,6

-3,1

-3,8

-3,7

-3,8

-5,1

-10,6

-13,3

-7,2

Andre varer, herunder udenlandske residenters handel

-5,8

-8,2

-10,7

-11,9

-11,4

-12,4

-12,7

-14,4

-23,7

-11,8

Varer i alt, som krydser dansk grænse

568,3

470,2

517,3

577,8

588,0

593,0

591,5

599,1

591,8

639,0

Merchanting

19,5

22,7

27,7

27,6

27,7

32,5

34,4

39,3

46,5

45,6

Varer solgt i udlandet ifm. forarbejdning

10,9

12,9

23,4

27,1

28,8

30,9

43,9

56,9

62,4

65,6

Varer, som ikke krydser dansk grænse

30,3

35,7

51,1

54,7

56,5

63,5

78,3

96,2

108,9

111,2

Varer i betalingsbalancen

598,7

505,9

568,3

632,5

644,5

656,4

669,8

695,3

700,7

750,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbende udgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varehandel i udenrigshandelsstatistikken

552,5

428,3

465,0

515,0

528,7

546,0

555,2

573,1

574,0

607,7

Varer der krydser grænsen ifm. forarbejdning

-4,4

-3,1

-3,7

-3,1

-4,2

-4,4

-5,0

-5,4

-5,6

-5,8

Returvarer

-6,2

-6,1

-5,8

-7,2

-7,2

-6,6

-6,6

-6,9

-6,9

-6,4

Varer der krydser grænsen ifm. bygge og anlæg

-0,4

-0,4

-0,2

-0,4

-1,9

-1,6

-0,9

-0,8

-0,8

-0,4

Fragt på import (CIFFOB)

-14,9

-11,2

-12,8

-14,7

-14,4

-14,6

-15,1

-15,6

-15,7

-16,8

Andre varer, herunder udenlandske residenters handel

2,8

3,1

2,6

4,1

5,5

3,4

4,3

7,0

8,6

10,7

Varer i alt, som krydser dansk grænse

529,3

410,6

445,2

493,7

506,5

522,2

531,9

551,3

553,6

589,0

Bunkring og proviantering

43,7

24,3

30,6

42,2

49,0

40,9

38,0

21,7

17,5

23,7

Varer købt i udlandet ifm. forarbejdning

1,7

2,2

3,1

6,4

7,0

7,5

10,6

16,1

13,4

12,4

Varer, som ikke krydser dansk grænse

45,3

26,5

33,7

48,6

56,0

48,4

48,6

37,8

30,9

36,0

Varer i betalingsbalancen

574,7

437,1

478,9

542,3

562,5

570,7

580,5

589,1

584,5

625,1

Betalingsbalancens løbende poster

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

52,6

59,7

118,8

121,6

119,0

149,7

176,8

178,7

151,3

162,4

Indtægter

1184,4

962,1

1075,5

1173,1

1205,0

1256,6

1290,4

1345,9

1309,5

1377,8

Udgifter

1131,8

902,5

956,7

1051,5

1086,0

1106,9

1113,6

1167,2

1158,2

1215,4

Varer

24,0

68,7

89,4

90,1

82,0

85,8

89,3

106,2

116,2

125,1

Eksport

598,7

505,9

568,3

632,5

644,5

656,4

669,8

695,3

700,7

750,2

Import

574,7

437,1

478,9

542,3

562,5

570,7

580,5

589,1

584,5

625,1

Varer som passer dansk grænse

39,0

59,6

72,1

84,0

81,5

70,7

59,6

47,8

38,1

50,0

Eksport

568,3

470,2

517,3

577,8

588,0

593,0

591,5

599,1

591,8

639,0

Import

529,3

410,6

445,2

493,7

506,5

522,2

531,9

551,3

553,6

589,0

Varer som ikke passerer dansk grænse

-15,0

9,1

17,3

6,1

0,5

15,0

29,7

58,4

78,0

75,1

Eksport

30,3

35,7

51,1

54,7

56,5

63,5

78,3

96,2

108,9

111,2

Import

45,3

26,5

33,7

48,6

56,0

48,4

48,6

37,8

30,9

36,0

Tjenester

39,5

8,7

36,4

28,0

32,1

41,7

48,7

41,6

11,8

16,4

Eksport

377,3

305,7

346,6

361,5

390,8

401,6

412,2

433,3

406,4

424,3

Import

337,8

297,0

310,2

333,5

358,6

359,8

363,5

391,7

394,5

407,9

Indkomst

20,1

17,2

29,6

38,9

42,8

61,1

72,1

63,3

52,2

49,0

Indtægter

192,2

135,4

146,8

163,3

152,2

178,4

186,7

192,7

177,9

178,0

Udgifter

172,1

118,2

117,2

124,4

109,4

117,3

114,6

129,4

125,7

129,0

Løbende overførsler

-31,0

-34,9

-36,6

-35,4

-37,8

-38,9

-33,2

-32,4

-28,9

-28,1

Indtægter

16,2

15,2

13,8

15,8

17,6

20,1

21,8

24,5

24,6

25,3

Udgifter

47,2

50,1

50,3

51,2

55,4

59,0

55,0

57,0

53,5

53,4

Kapitaloverførsler mv.

0,4

-0,3

0,5

5,8

0,5

-0,6

-4,1

-7,2

0,1

0,5

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2018 - Nr. 44

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Årsdata for betalingsbalancen er offentliggjort i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/bb1 mens opdelingen mellem varer som passerer og ikke passerer dansk grænse findes på www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten