Gå til sidens indhold

Generelt stigende tendens i barometrene

Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2018

De lidt længere tendenser er stigende for industriens, byggeriets og detailhandlens sammensatte konjunkturindikatorer og faldende for serviceerhvervene. I forhold til juni måned steg industriens sammensatte konjunkturindikator en smule fra nettotallet 2 til nettotallet 3 i juli, hvilket til dels skyldes stigende produktionsforventninger og faldende færdigvarelagre. Bygge og anlæg steg fra nettotallet minus 2 til nul, hvilket dækker over, at beskæftigelsesforventningerne stiger.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Fald i detailhandlen

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er uændret på 9 i juli. Detailhandlens konjunkturindikator faldt fra 11 i juni til 7 i juli, hvilket hovedsageligt skyldes fald i faktisk omsætning. Trods faldet, ses en stigende tendens gennem de seneste ti måneder, hvilket genfindes i detailomsætningsindekset.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren har i 2018 holdt sig omkring værdien 1

Tillidsindikatoren for Danmark holder sig på niveauet omkring 1 med 0,98 i juli mod 0,94 i juni og 1,13 i maj. Aktuelt trækkes indikatoren op af industri og ned af detailhandelen. I sidste måned, hvor tillidsindikatoren i Danmark faldt en del, faldt den også i det samlede EU, Tyskland, Storbritannien og Sverige. Udviklingen i juli for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:15 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale ESI-tal hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Visualisering af konjunkturcyklus for industrien i Danmark og EU

Konjunkturbarometrene beskriver økonomiens bølgebevægelser i opgang, top, nedgang og bund. Bølgebevægelserne er i figurerne nedenfor omsat til cirkelbevægelser på baggrund af konjunkturbarometrenes indikatorer. Efter den store nedgang omkring 2009 var der en mindre nedgang omkring 2015 for industrien i Danmark, hvorefter kurven har krøllet sig opad i feltet opgang over normalen, som er feltet, der også kan betegnes højkonjunktur. Lidt samme bevægelse gælder den samlede industri i EU, der dog allerede oplevede nedgangen omkring 2012-2013.

Konjunkturcyklus. Industri i Danmark til venstre, tilsvarende for EU til højre. Januar 2008 - juni 2018

Konjunkturcyklus for serviceerhvervene i Danmark og EU

Serviceerhvervene var igennem en bølgedal omkring 2012-2013. Herefter har kurven bevæget sig op snævert omkring akseskæringen, hvilket indikerer en udramatisk periode. Mønsteret for EU er tilsvarende. Se interaktiv graf under Konjunkturcyklus. Her findes også metodebeskrivelse og stationære grafer for øvrige erhverv.

Konjunkturcyklus. Serviceerhverv til venstre, tilsvarende for EU til højre. Januar 2006/2008 - juni 2018

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Juli

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

juni

Juli

Industri

Sammensat (s.k.)

6

0

-2

1

4

2

3

 

Produktionsforventning (s.k.)

30

21

13

21

27

18

22

 

Ordrebeholdning

-7

-15

-11

-10

-7

-7

-11

 

Færdigvarelagre

5

6

8

8

7

6

3

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-3

-2

-3

-3

-1

-2

0

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

9

9

6

5

9

6

9

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-15

-12

-11

-11

-11

-9

-9

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

9

15

13

10

9

9

9

 

Faktisk omsætning (s.k.)

9

19

14

8

9

9

10

 

Forventet omsætning (s.k.)

9

17

15

12

13

14

12

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

9

9

10

9

6

5

6

Detailhandel

Sammensat

3

4

5

9

7

11

7

 

Faktisk omsætning

12

16

10

5

11

31

18

 

Forventet omsætning

12

8

16

35

22

12

14

 

Lagerbeholdning

14

11

12

12

13

10

11

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. juli 2018 - Nr. 293

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation