Gå til sidens indhold

Industrien og detailhandlen viser stigende tendens

Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2018

De lidt længere tendenser er stigende for industriens og detailhandlens sammensatte konjunkturindikatorer og faldende for byggeriet og serviceerhvervene. Industriens sammensatte konjunkturindikator falder en smule fra 4 i maj til 2 i juni, hvilket skyldes fald i produktionsforventningerne. Tendensen er dog stadig stigende. Trods fortsat fremgang i detailhandlen er forventningerne til udviklingen i de kommende måneder mindre positive, hvilket uddybes i denne nyt.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Fald i serviceerhvervene og stigning i detailhandlen

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er uændret på 9 i juni. Detailhandlen er med nettotallet 11 steget siden juni sidste år, hvor tallet var 2. Udviklingen spejles i detailomsætningsindekset, der er steget fra 105,0 i maj 2017 til 109,1 i maj 2018.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren har i første halvår 2018 holdt sig omkring værdien 1

Tillidsindikatoren for Danmark holder sig på niveauet omkring 1 med 0,93 i juni mod 1,11 i maj og 0,83 i april. Aktuelt trækkes indikatoren ned af industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv, mens detailhandel og især forbrugerforventninger trækker op. I sidste måned, hvor Danmark steg en smule, steg det samlede EU, Tyskland og Storbritannien også, mens Sverige faldt en anelse. Udviklingen i juni for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:15 i omregnede tillidsindikatortal hos DST og i originale ESI-tal hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Sammensat konjunkturindikator for detailhandlens brancher

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen lå fra 2013 indtil første halvdel af 2016 på et højt niveau. Herefter faldt den for igen at stige i anden halvdel af 2017. Stigninger og fald er især drevet af branchen handel med fødevarer, drikkevarer, tobaksvarer o.a. Svingningerne i bilhandlen påvirker dog også billedet. Her ses et fald i tredje kvartal 2017 og efterfølgende en stigning i fjerde kvartal 2017 og første kvartal 2018, som genfindes i statistik over nyregistrerede motorkøretøjer. Udviklingen i bilhandlen er påvirket af afgiftsændringer i efteråret 2017.

Detailhandel. Sammensat konjunkturindikator på udvalgte brancher

Forventningerne til de kommende måneder i detailhandlens brancher

Den sammensatte konjunkturindikatorer for detailhandlen er et gennemsnit af indikatorerne for omsætningen de seneste tre måneder, omsætningen de kommende tre måneder samt lagerbeholdningen. Her er retningen opadgående. Ses der alene på indikatoren for forventningerne til omsætningen de kommende tre måneder, juni, juli og august, så ser handel med fødevarer, drikkevarer, tobaksvarer o.a. mindre og mindre positivt på udviklingen igennem første halvår af 2018. Det samme gælder for bilhandlen de seneste tre måneder.

Detailhandel. Forventninger til omsætningen de kommende måneder på udvalgte brancher

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Juni

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Industri

Sammensat (s.k.)

3

-3

0

-2

1

4

2

 

Produktionsforventning (s.k.)

21

8

21

13

21

27

18

 

Ordrebeholdning

-8

-7

-15

-11

-10

-7

-7

 

Færdigvarelagre

5

9

6

8

8

7

6

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-2

1

-1

-3

-4

-2

-3

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

11

15

9

6

5

8

4

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-14

-14

-11

-11

-12

-11

-9

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

10

13

15

13

9

9

9

 

Faktisk omsætning (s.k.)

13

15

19

14

8

9

8

 

Forventet omsætning (s.k.)

9

14

18

15

12

13

14

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

8

10

9

10

8

6

5

Detailhandel

Sammensat

2

11

4

5

9

7

11

 

Faktisk omsætning

12

33

16

10

5

11

31

 

Forventet omsætning

8

12

8

16

35

22

12

 

Lagerbeholdning

14

12

11

12

12

13

10

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2018 - Nr. 257

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation