Gå til sidens indhold

Skovarealet er næsten fordoblet på hundrede år

Hugsten i skove og plantager 2016

Skoven sætter sit præg på det danske landskab. Vi har i Danmark 625.000 ha med skov, og det svarer til 14,6 pct. af vores areal. Gennem årene er det danske skovareal vokset. Den første skovtælling efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 fandt sted i 1923, og her blev Danmarks areal med skov af Det Statistiske Departement opgjort til 322.000 ha eller 7,5 pct. af hele landets areal. Over ca. 100 år er det danske skovareal altså næsten blevet fordoblet. En del af arealet er sandsynligvis omlagt fra landbrugsjord, hvilket man kan læse mere om i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:302, som belyser udviklingen i både landbrug og skov over de seneste ca. 100 år.

Skovareal i pct. af hele det danske areal

Hugsten i 2016 er faldet

Det danske skovareal er grundlaget for hugsten af træ. I 2016 producerede de danske skovejere i alt 3,6 mio. m3 træ. Det er et fald på 9 pct. i forhold til 2015. Erfaringsmæssigt kan hugsten af træ svinge betragteligt fra år til år. I år med kraftige storme og orkaner vil hugsten være større på grund af mange væltede træer, som skovejerne efterfølgende samler med henblik på salg. I 2016 blev Danmark forskånet for kraftige storme, hvorimod vi i november 2015 blev ramt af stormen Gorm. Det kan være en del af forklaringen på den lavere hugst i 2016 sammenlignet med året før.

Gavn- og energitræ

Broderparten af hugsten går til energiformål og til brænde, nemlig 58 pct. Energitræ bliver brugt af kraftvarmeværker til produktion af energi. Den øvrige del af hugsten er gavntræ, dvs. den finder anvendelse i industrien til produktion af fx møbler og papir.

Hugsten finder hovedsageligt sted i Jylland

70 pct. af det danske skovareal findes i Jylland, og det er derfor også at forvente, at de jyske skovejere står for størsteparten af produktionen af træ, nemlig 69 pct. i 2016. Hugsten pr. hektar skov er således ikke mindre på Øerne end i Jylland. Derimod er der regional forskel, når det gælder sammensætningen af hugsten. På Øerne produceres der omtrent lige meget gavntræ og træ til energi og brænde, hvorimod den jyske træproduktion består af 61 pct. træ til energi og brænde og kun 39 pct. gavntræ. En anden forskel er, at jyske skovejere mestendels producerer nåletræ, nemlig 82 pct. af hugsten. På Øerne er hugsten sammensat mere ligeligt, nemlig 56 pct. nåletræ og 44 pct. træ fra bøg, eg og andre løvtræer.

Skovbrugets bidrag til samfundsøkonomien

5.700 personer tjener til det daglige brød ved arbejde i skoven, og heraf er 3.700 lønmodtagere. Det svarer til 0,2 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark. Andelen har været ret konstant i ca. 40 år, som er den periode, hvor Danmarks Statistik har sammenlignelige tal, se www.statistikbanken.dk/NABB. Skovbrugets andel af bruttofaktorindkomsten er 2 mia. kr. i 2016 - kun 0,1 pct. af Danmarks samlede bruttofaktorindkomst, se www.statistikbanken.dk/NABP69.

Hugsten fordelt efter landsdele

 

2015

2016

 

Øerne

Jylland

Hele
landet

Øerne

Jylland

Hele
landet

 

1.000 m3

Hugst i alt

1236

2679

3915

1098

2459

3557

Gavntræ

613

1024

1637

547

949

1496

Energitræ

452

1446

1898

435

1328

1763

Brænde

171

209

380

116

182

298

Løvtræ i alt

627

383

1010

483

445

929

Gavntræ i alt

209

56

264

164

61

225

Finér- og savværkskævler

144

38

183

101

41

141

Industritræ

53

11

64

51

16

67

Andet gavntræ

12

6

18

13

4

17

Brænde

162

107

269

112

136

248

Energitræ

256

220

477

207

249

456

Nåletræ i alt

609

2296

2905

615

2014

2629

Gavntræ i alt

404

969

1373

383

888

1271

Uafkortet tømmer

22

111

132

26

92

118

Korttømmer

209

530

739

218

592

811

Industritræ

164

285

449

134

180

314

Andet gavntræ

9

44

53

5

24

29

Brænde

10

101

111

4

46

50

Energitræ

196

1226

1421

228

1079

1307

 

1.000 ha

Skovareal

185

440

625

Kilde: www.statistikbanken.dk/NABB69.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2017 - Nr. 455

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Næsten alle skove på 50 ha og derover indgår i tællingen, mens der for mindre skove er tale om en beregning. Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. Hugsten er for alle træarter omregnet til kubikmeter fastmasse, som er træindholdet i én rummeter nåletræ uden luft.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation