Gå til sidens indhold

Høsten rammer rekordniveau igen

Høsten af korn, raps og bælgsæd 2017

Vejret drillede, da årets høst skulle bjærges, men udbyttet blev højt. Landmændene høstede 10 mio. tons korn i 2017 - 9 pct. mere end i 2016 - og kom ganske tæt på den flotte høst i 2015. Den gode høst skyldes først og fremmest et højt udbytte pr. hektar, da det samlede kornareal faldt med næsten 2 pct.

Høsten af korn

Højere hektarudbytte for de fleste afgrøder

Arealet med vårbyg faldt med 9 pct. og overgås atter af vinterhvede. Der stod vinterhvede på mere end 1/10 af Danmarks samlede areal i 2017. Produktionen af vinterhvede steg hele 15 pct. fra 4,1 mio. tons i 2016 til 4,7 mio. tons i 2017 og udgør nu næsten halvdelen af den samlede kornproduktion.

De fleste kornafgrøder havde stigende gennemsnitsudbytter, ikke mindst vinterhvede, som steg fra 73 hkg/ha i 2016 til 83 hkg/ha i 2017. Også rug, triticale og vinterbyg havde pæne stigninger.

Det samlede danske kornudbytte pr. hektar steg med 11 pct. fra 2016 til 2017. En del af denne stigning kan formentlig tilskrives højere kvoter for tilføring af kvælstof. Nye regler, Landbrugspakken, blev vedtaget i 2016, men slog først fuldt igennem i 2017. Udover højere gennemsnitsudbytter skyldes den samlede stigning i kornproduktionen også et skift mod de højtydende vinterafgrøder. Det milde vejr i efteråret og vinteren 2016 har desuden været gavnligt for vinterafgrøderne.

Godt år for raps

Produktionen af raps steg med hele 46 pct. - fra 506.000 tons i 2016 til 739.000 tons i 2017. Arealet steg med 9 pct., men større betydning havde en stigning i udbyttet fra 31 til 42 hkg/ha. Stort set al produktion af raps de senere år udgøres af vinterraps.

Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner mv.) fylder meget lidt i den samlede høst med kun 21.000 hektar og 83.000 tons. Arealet er dog fordoblet siden 2014. I begyndelsen af 1990'erne var arealerne med bælgsæd i størrelsesordenen 100.000 hektar.

Det danske korn anvendes til foder og eksport

Hovedparten af den danske kornhøst anvendes til foder - dette udgjorde 70 pct. i driftsåret 2015/2016. Yderligere 18 pct. af kornhøsten gik til eksport og resten fordelte sig på industriforbrug (fx til øl), mel og gryn, udsæd samt oplagring. Danmark er nettoeksportør af korn. Salgsværdien af det danske korn udgjorde 9,7 mia. kr. i 2016, hvilket svarer til 14 pct. af landbrugets samlede salgsproduktion. 24.000 landmænd dyrkede korn i 2017, heraf 14.000 med vinterhvede og 20.000 med vårbyg.

Høsten af korn, raps og bælgsæd

 

2015

2016

2017*

Ændring
2016-2017

 

2015

2016

2017*

Ændring
2016-2017

 

2015

2016

2017*

Ændring
2016-2017

 

1.000 ha

 

hkg/ha

 

1.000 tons

Korn i alt

1453

1465

1443

-22

 

69

62

69

7

 

10023

9130

9990

860

Vinterhvede

618

566

572

6

 

80

73

83

10

 

4958

4117

4738

622

Vårhvede

15

17

15

-3

 

48

49

52

3

 

72

85

75

-10

Rug

122

100

111

12

 

63

58

66

8

 

772

577

736

158

Triticale

16

10

9

-1

 

53

55

66

11

 

82

56

61

5

Vinterbyg

119

110

125

15

 

68

62

68

6

 

805

678

849

171

Vårbyg

512

597

541

-56

 

60

55

58

3

 

3051

3271

3146

-125

Havre og blandsæd

44

60

65

6

 

53

51

54

3

 

231

302

351

49

Majs til modenhed1

9

6

5

-1

 

62

77

68

-9

 

53

44

35

-9

Raps i alt2

193

163

178

14

 

43

31

42

11

 

826

506

739

233

Bælgsæd

12

16

21

5

 

43

35

40

6

 

51

56

83

28

Anm.: Hkg/ha står for hektokilo pr. hektar (kerneudbytte). 1 hkg er lig 100 kg.
Rug og triticale er overvejende vinterafgrøder. Havre er en vårafgrøde.
* Foreløbige tal.

1 Majs til modenhed høstes sent. Derfor er produktion og udbytte i den foreløbige opgørelse baseret på de seneste års gennemsnitlige hektarudbytte.
2 Vårraps udgør kun få promille af raps i alt og er fra 2015 slået sammen med vinterraps. Ældre tal adskilt på vinter- og vårraps findes i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2017 - Nr. 454

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den foreløbige opgørelse af høsten er baseret på indberetnin¬ger fra ca. 2/3 af den samlede stikprøve på 2.800 bedrifter. Høstarealerne er baseret på Landbrugsstyrelsens opgørelse i forbindelse med ansøgning om arealstøtte (grundbetaling). Produktionen er opgjort med standardvandprocenter: Korn, markærter og bælgsæd 15 pct., raps 9 pct. Normaludbytte forstås som gennemsnittet af de foregående 10 års udbytte eller produktion. Vejrdata fra www.dmi.dk.
Høstopgørelserne er grundlaget for beregning af værdien af landbrugets produktion og forbrug og er en forplig¬telse ifølge EU-forordning 543/2009. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug