Gå til sidens indhold

Mænd har størst frafald fra uddannelse

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2015/2016

Af de 188.000 studerende, der i 2011 påbegyndte en uddannelsesgruppe på gymnasialt niveau eller højere, havde 23 pct. forladt uddannelsesgruppen fem år senere uden at have fuldført en uddannelse - blandt mændene gjaldt det 26 pct. og blandt kvinderne 21 pct. Fem-års-frafaldet var størst blandt mændene i alle uddannelsesgrupperne, men særligt i gruppen af mellemlange videregående uddannelser havde mændene et større frafald end kvinderne. Fem år efter start i 2011 havde 25 pct. af mændene og 18 pct. af kvinderne forladt gruppen af mellemlange videregående uddannelser uden at gennemføre en uddannelse. For både mænd og kvinder var fem-års-frafaldet størst på erhvervsuddannelserne, hvor 39 pct. af mændene og 37 pct. af kvinderne faldt fra.

Afbrud inden for fem år efter tilgang til uddannelsesgrupperne fordelt på køn. 2011-årgangen

På de videregående uddannelser falder fem-års-frafaldet jo højere niveau

På de videregående uddannelser falder fem-års-frafaldet, jo højere uddannelsesniveauet er for begge køn. I gruppen af de korte videregående uddannelser er fem-års-frafaldet for mænd og kvinder på hhv. 34 pct. og 28 pct. for 2011 årgangen.  Fem-års-frafaldet falder i gruppen af mellemlange videregående- og bachelor uddannelser, og i gruppen af lange videregående uddannelser er fem-års-frafaldet 13 pct. for mændene og 12 pct. for kvinderne. Fem-års-frafaldet for mænd og kvinder nærmer sig således hinanden på de højeste uddannelsesniveauer.

Efterkommere har stort frafald fra erhvervsuddannelserne

Fem-års-frafaldet var størst på erhvervsuddannelserne og særligt for efterkommere. 57 pct. af de efterkommere, som påbegyndte en erhvervsuddannelse i 2011, var faldet fra fem år efter. Efterkommere havde også det største frafald i gruppen af korte- og mellemlange videregående uddannelser. I gruppen af gymnasiale uddannelser havde indvandrere langt det største frafald med 33 pct. I gruppen af bacheloruddannelser og lange videregående uddannelser/Ph.d. var frafaldet derimod omtrent lige stort for danskere, indvandrere og efterkommere.

Afbrud inden for fem år efter tilgang til uddannelsesgrupperne fordelt på etnicitet. 2011-årgangen

Fem-års-frafaldet er steget i gruppen af erhvervsuddannelser

Fra 2002 til 2011 har fem-års-frafaldet for de studerende, der påbegyndte i gruppen af erhvervsuddannelser været stigende, hvorimod fem-års-frafaldet i gruppen af korte videregående uddannelser, bachelor og kandidatuddannelser har været faldende. I gruppen af gymnasiale uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og ph.d. har fem-års-frafaldet derimod ligget mere stabilt.

Afbrud inden for fem år efter tilgang til uddannelsesgrupperne

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2017 - Nr. 96

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra overgangsregistret, som er en bearbejdet version af Elevregistret. Overgangsregistret ser på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter et og fem år i forhold til studiestart i gruppen. Opgøres frafaldet over en længere periode, vil andelen af studerende, der gennemfører eller falder fra derfor ændre sig. I forbindelse med den årlige opdatering af tallene vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i tallene tilbage i tiden. Fx kan studerende som har afbrudt en uddannelsesgruppe skifte status fra afbrudt til igangværende, når der indberettes nye tal næste år. Særligt de seneste år må derfor betragtes som foreløbige.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation