Gå til sidens indhold

Mindre udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi

Miljøøkonomisk regnskab (tillæg) 2013 luftemissioner

I perioden fra 2008 til 2013 er dansk økonomis samlede drivhusgasintensitet reduceret med 15 pct. Det betyder, at en given mængde økonomisk aktivitet forårsager mindre udslip af drivhusgasser. For hver krone BNP produceret i 2013, blev der i gennemsnit genereret 0,05 kg drivhusgasser målt i CO2-ækvivalenter, mens det i 2008 var 0,06 kg pr. krone BNP. Omregnet til euro udgjorde udslippet 0,37 kg pr. euro BNP i 2013, mens der tilsvarende blev genereret 0,43 kg pr. euro BNP i 2008.

Udslip af drivhusgasser i forhold til BNP opdelt i bidrag fra transportbranchen og øvrig økonomi

Danmarks samlede drivhusgasintensitet højere end EU-gennemsnittet

Danmarks samlede drivhusgasintensitet er større end det europæiske (EU-28) gennemsnit. Emissionsintensiteten trækkes i Danmark op af bidraget fra transportbranchen, der også inkluderer en meget stor søtransport i udlandet. Transportbranchens andel af den samlede økonomis drivhusgasudslip udgør i Danmark 44 pct. Transportbranchen er meget energiintensiv og bruger i høj grad fossile brændsler, som den øvrige økonomi i højere grad har haft mulighed for at omstille sig fra. Ser man bort fra bidraget fra transportbranchen, ligger udslippet fra den øvrige økonomi i Danmark under det generelle EU niveau, men dog stadig over niveauet i Norge og Sverige.

Største fald i udslip er i transportbranchen

Faldet i det samlede drivhusgasudslip hænger sammen med et fald i energiforbruget og en øget anvendelse af biobrændsler og andet vedvarende energi. I opgørelsen af drivhusgasudslippene medregnes nemlig ikke udslip fra biobrændsler. Det absolut største fald i udslip kom fra transportbranchen. Det udgjorde 9,6 mio. tons i CO2-ækvivalenter. Forsyningsvirksomhed stod for den næststørste reduktion af drivhusgasemissioner. Det skyldtes mere effektiv energiudnyttelse og grøn omstilling af el- og fjernvarmeproduktionen.

Andel af drivhusgasser fordelt på brancher og husholdninger

Økonomiens struktur forklarer forskellene mellem landene

Forskellene i niveauet for drivhusgasintensiteten er i høj grad forklaret af hvilke sektorer, der dominerer de enkelte landes økonomier og deres sammensætning. Norges og Sveriges forsyningsvirksomhed sammenlignet med Danmark er i højere grad baseret på drivhusgasneutrale teknologier som fx vandkraft og biomasse, hvorfor forsyningsvirksomhed i disse økonomier bidrager med en mindre andel af udslippene. Til gengæld er Norges indvinding af olie og gas forbundet med afbrænding af overskudsgasser (flaring), hvorfor råstofindvinding udgør en stor andel af Norges udslip af drivhusgasser.

Ikke-energirelaterede udslip indgår også

Ud over udslip fra fossile brændsler indgår også ikke-energirelaterede drivhusgasudslip fra fx landbrug i opgørelsen. Det forklarer hvorfor landbrug mv. står for en stor del af den samlede økonomis drivhusgasudslip.

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi

 

1990

2000

2010

2011

2012

2013

 

1.000 tons CO2 ækvivalenter

pct.

I alt inkl. udslip i udland mv., ekskl. forbrænding af biomasse

80468

90024

99117

97032

90044

88627

100,00

Husholdninger

10601

10426

9518

8831

8431

8155

9,20

Brancher i alt

69868

79597

89599

88200

81613

80472

90,80

Landbrug, skovbrug og fiskeri

14595

12848

11602

11612

11437

11550

13,03

Råstofindvinding

1274

2784

2184

1947

1903

1836

2,07

Industri

8443

9064

5759

6034

5844

5711

6,44

Forsyningsvirksomhed

26741

26086

23404

19294

15916

18280

20,63

Bygge og anlæg

910

1148

1611

1735

1552

1287

1,45

Handel og transport mv.

16311

26274

43400

45967

43436

40372

45,55

Information og kommunikation

152

129

110

103

93

75

0,08

Finansiering og forsikring

88

55

65

62

56

53

0,06

Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme

44

71

99

89

98

79

0,09

Boliger

50

21

31

27

37

31

0,04

Erhvervsservice

254

293

430

414

379

336

0,38

Offentlig administration, undervisning og sundhed

844

655

736

777

722

734

0,83

Kultur, fritid og anden service

161

168

169

140

139

129

0,15

Memo:

 

 

 

 

 

 

 

Udslip i udland mv.1

9634

19969

37857

40897

38669

35208

39,73

1 Dækker over udslip forårsaget af dansk opererede skibes, fly og køretøjers bunkring i udlandet, der indgår i branchen handel og transport mv.

TEMA: Grønt Nationalregnskab

Danmarks Statistik arbejder i øjeblikket på at videreudvikle det miljøøkonomiske regnskab, som opgørelsen af udslip til luft er en del af. For fremtiden vil indholdet af det miljøøkonomiske regnskab samt en række nyudviklede regnskaber blive offentliggjort under navnet Grønt nationalregnskab.

Det grønne nationalregnskab for Danmark opbygges over perioden 2015-2017, men Danmarks Statistik offentliggør, som allerede nævnt, delregnskaber for mange områder inden for det grønne nationalregnskab. Det gælder energi, udslip til luft, vare- og materialestrømme, produktion af grønne varer- og tjenester, grønne afgifter og miljøstøtte samt de offentlige miljøudgifter og -indtægter. Inden udgangen af 2015 forventer vi også at offentliggøre nye regnskaber for affald, vand og spildevand. I 2016 og 2017 følger yderligere regnskaber for forskellige danske naturressourcer.

Grønt nationalregnskab er fællesbetegnelsen for et system af delregnskaber for miljørelaterede forhold, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab. Ved at anvende samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer, som i det traditionelle nationalregnskab, kan sammenhængene mellem økonomi og miljø belyses på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det grønne nationalregnskab komplementerer dermed det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et fuldt udviklet grønt nationalregnskab er dermed et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om udviklingen er bæredygtig

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2015 - Nr. 483

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opstillingen af regnskabet for udslip til luft foretages ved at tage udgangspunkt i Danmarks Statistiks energiregnskab for Danmark samt branche- og energivarespecifikke emissionskoefficienter. Emis-sionskoefficienterne indhentes eller beregnes på baggrund af oplysninger fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Der suppleres desuden med oplysninger fra DCE om ikke-energirelaterede udslip.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation