Gå til sidens indhold

Næststørste overskud på betalingsbalancen i 2014

Udenrigsøkonomi 2014

I 2014 faldt overskuddet på betalingsbalancen med 16,3 mia. kr. til 119,7 mia. kr. Det er dog stadig det næststørste overskud nogensinde. Overskuddet på varehandlen faldt med 11,8 mia. kr. Samtidig bidrog et fald i overskuddet på formueindkomsten på 12,4 mia. kr., bl.a. som følge af det historisk lave renteniveau, også til faldet.

Udvalgte strømme i betalingsbalancen samt bidrag til betalingsbalanceoverskud

Øget overskud på tjenestehandlen

Overskuddet på tjenestehandlen steg 5,8 mia. kr. til 47,4 mia. kr. Det var især eksporten af tjenester forbundet med søtransport, der trak overskuddet op.

Betalingsbalancens hovedposter

 

Indtægter

Udgifter

Nettoindtægter

 

2013

2014

Ændring

2013

2014

Ændring

2013

2014

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

1225,0

1225,3

0,0

1089,1

1105,7

1,5

136,0

119,7

Varer

627,0

625,1

-0,3

560,3

570,1

1,8

66,7

54,9

Tjenester

396,9

405,6

2,2

355,3

358,2

0,8

41,6

47,4

Formueindkomst1

168,1

160,8

-4,3

94,6

99,7

5,3

73,5

61,1

Løn og anden indkomst

14,2

15,2

7,3

20,2

20,5

1,6

-6,0

-5,3

Løbende overførsler2

18,9

18,6

-1,5

58,8

57,2

-2,6

-39,8

-38,6

Anm.: Tallene for varehandel i denne tabel kan på grund af begrebsforskelle ikke sammenlignes med den efterfølgende tabel.
1 Omfatter især renter og udbytter. 2 Omfatter bl.a. EU-overførsler og ulandshjælp. Kilde: www.statistikbanken.dk/BB2.

Prisfald trak vareeksporten ned

I 2014 faldt eksporten af varer med 0,5 pct. Det skyldtes især store fald i eksporten af olie og minkskind - to varegrupper, der oplevede markante prisfald sidste år. Importen steg med 2,5 pct. - en stigning, der var fordelt over alle varegrupper med undtagelse af mineral- og brændselsstoffer, hvor importværdien faldt 15,6 pct.

Eksporten til Tyskland steg

Eksporten til vores klart største handelspartner, Tyskland, steg med 7,4 pct. En stor del af denne stigning skyldes levering af vindmølledele til nyetablerede vindmølleparker i den tyske del af vadehavet. Eksporten til de to andre store EU-markeder, Sverige og Storbritannien, faldt, primært pga. af den lavere eksportværdi af olie.

Samhandlen med USA steg markant - eksporten med 5,0 pct. og importen med hele 20,1 pct. Også vores handel med Kina havde vind i sejlene. Eksporten hertil steg med 12,3 pct. og importen med 8,6 pct. På trods af eksportstigningen til Kina faldt eksporten til BRIK, som et direkte resultat af Ruslands importstop for en række fødevarer.

Udenrigshandel med varer fordelt på varegrupper og lande

 

Eksport

 

Import

 

Balance

 

2013

2014

Ændring

 

2013

2014

Ændring

 

2013

2014

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

I alt

619,9

616,6

-0,5

 

542,0

555,7

2,5

 

77,8

60,9

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

114,5

114,6

0,0

 

74,2

75,9

2,2

 

40,4

38,7

Råstoffer mv., undt. Brændsel

30,6

26,9

-12,3

 

17,4

18,3

5,7

 

13,3

8,5

Mineral-, brændsels- og smørestoffer o.l.

57,8

44,6

-22,8

 

57,5

48,6

-15,6

 

0,3

-3,9

Kemikalier og kemiske produkter

110,9

115,0

3,8

 

67,5

69,8

3,4

 

43,4

45,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

55,7

55,7

0,0

 

72,6

74,6

2,7

 

-16,9

-18,9

Maskiner undt. Transportmidler

131,2

142,6

8,7

 

116,3

116,8

0,4

 

14,9

25,8

Transportmidler ekskl. skibe og fly

17,5

16,3

-7,0

 

36,1

39,0

7,8

 

-18,6

-22,7

Skibe og fly mv.

3,5

3,6

1,5

 

11,7

18,5

57,3

 

-8,2

-14,9

Færdigvarer og andre varer

98,1

97,3

-0,8

 

88,8

94,3

6,3

 

9,3

3,0

EU

386,3

385,3

-0,2

 

381,0

385,7

1,2

 

5,3

-0,3

Tyskland

101,6

109,2

7,4

 

112,8

114,1

1,2

 

-11,1

-4,9

Sverige

74,9

72,8

-2,7

 

68,3

68,4

0,1

 

6,5

4,5

Storbritannien

53,3

48,2

-9,6

 

28,6

26,4

-7,6

 

24,6

21,7

Verden udenfor EU

233,6

231,2

-1,0

 

161,0

170,0

5,6

 

72,6

61,2

Norge

42,1

42,3

0,4

 

32,0

30,2

-5,8

 

10,1

12,1

USA

41,3

43,3

5,0

 

13,2

15,8

20,1

 

28,1

27,6

Kina

19,4

21,8

12,3

 

37,4

40,6

8,6

 

-17,9

-18,8

BRIK1

40,9

38,4

-6,0

 

53,3

56,7

6,4

 

-12,4

-18,3

1 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/UHV3.

Køb af brændstof i udenlandsk havn igen under 40 mia. kr.

Køb af brændstof i udenlandske havne (bunkring) faldt i 2014 3,4 mia. til 38,9 mia. kr. Bunkring udgør den væsentligste forskel mellem betalingsbalancens og udenrigshandlens varebegreb. I eksporten er den væsentligste forskel handel med varer, der ikke krydser den danske grænse.

Varehandel i udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Eksport

2013

2014

 

Import

2013

2014

 

mia. kr.

 

 

mia. kr.

Udenrigshandlens vareeksport

619,9

616,6

 

Udenrigshandlens vareimport

542,0

555,7

Varer, der ikke krydser dansk grænse (+)

20,0

20,8

 

Proviantering og bunkring (+)

42,3

38,9

Varer før og efter forarbejdning (-)

5,0

3,7

 

Varer før og efter forarbejdning (-)

5,5

4,5

Varer til byggeri (-)

2,9

3,0

 

Varer til byggeri (-)

1,2

1,5

Returvarer (-)

6,4

6,4

 

Returvarer (-)

6,4

6,4

Andre varer (+)

1,4

0,8

 

Andre varer (+)

3,7

3,0

 

 

 

 

Fragt på indførslen (-)

14,6

15,1

Betalingsbalancens vareeksport

626,9

625,1

 

Betalingsbalancens import (fob)

560,3

570,1

Anm.: +/- angiver om posten lægges til eller trækkes fra i beregningen af betalingsbalancens varehandel.
Kilde: www.dst.dk/bopdok.

Tjenester udgjorde næsten 40 pct. af den samlede eksport

Eksporten af tjenester steg 2,2 pct. til 405,6 mia. kr. i 2014. Det svarer til 39,4 pct. af Danmarks samlede eksport. Importen steg 0,8 pct., mens overskuddet på tjenestehandlen steg med 5,8 mia. kr. til 47,4 mia. kr. Søtransport udgør mere end halvdelen af tjenesteeksporten og ca. en femtedel af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester.

Verden udenfor EU dominerer tjenesteeksporten

Danmark eksporterede i 2014 tjenester for en samlet værdi på 228,2 mia. kr. til lande udenfor EU - en stigning på 1,5 pct. i forhold til 2013, mens EU-landene aftog for 177,4 mia. kr. Til gengæld er tjenesteimporten fra de andre EU-lande større end fra lande udenfor EU. Danmark havde et stort overskud på tjenestehandlen med verden udenfor EU på 63,0 mia. kr., bl.a. var overskuddet på handlen med Norge 16,5 mia. kr. Derimod var der underskud på tjenestehandlen med EU på 15,6 mia. kr.

Udenrigshandel med tjenester fordelt på tjenestegrupper og lande

 

Eksport

 

Import

 

Balance

 

2013

2014

Ændring

 

2013

2014

Ændring

 

2013

2014

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

I alt

396,9

405,6

2,2

 

355,3

358,2

0,8

 

41,6

47,4

Forarbejdningstjenester mv.

6,4

6,3

-2,4

 

6,4

7,2

12,8

 

0,0

-0,9

Søtransport

200,8

204,5

1,9

 

142,9

141,0

-1,3

 

57,9

63,5

Lufttransport

21,0

20,0

-5,0

 

17,9

18,6

3,8

 

3,1

1,4

Anden transport

19,3

19,3

0,1

 

20,3

20,8

2,4

 

-1,0

-1,5

Rejser

39,0

40,8

4,6

 

56,9

57,7

1,4

 

-17,9

-16,9

Bygge- og anlægstjenester

18,3

17,9

-1,9

 

14,6

14,5

-1,2

 

3,6

3,4

Forsikrings- og finansielle tjenester

6,9

6,8

-1,6

 

6,8

6,5

-4,1

 

0,2

0,3

Royalties og licenser

12,6

14,2

13,3

 

8,6

8,2

-5,6

 

3,9

6,1

Telekom.- og computertjenester mv.

16,6

18,2

9,6

 

19,8

20,9

5,7

 

-3,2

-2,7

Andre forretningstjenester

50,8

52,8

3,8

 

55,6

57,6

3,7

 

-4,7

-4,9

Øvrige tjenester

5,1

4,8

-6,0

 

5,5

5,3

-3,7

 

-0,3

-0,4

EU

172,1

177,4

3,1

 

190,8

193,0

1,2

 

-18,7

-15,6

Tyskland

38,8

39,7

2,3

 

40,5

39,5

-2,4

 

-1,7

0,2

Sverige

40,4

40,3

-0,5

 

36,6

36,3

-0,7

 

3,9

3,9

Storbritannien

22,8

24,2

6,3

 

30,5

31,9

4,5

 

-7,7

-7,7

Verden udenfor EU

224,7

228,2

1,5

 

164,5

165,2

0,4

 

60,2

63,0

USA

47,3

49,4

4,4

 

36,0

37,9

5,2

 

11,3

11,5

Norge

31,6

32,4

2,7

 

16,3

15,9

-2,6

 

15,2

16,5

Kina

19,8

19,5

-1,2

 

10,2

9,2

-9,4

 

9,6

10,3

BRIK1

38,1

36,4

-4,5

 

19,7

19,8

0,4

 

18,4

16,6

1 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.
Kilde: www.statistikbanken.dk/UHT02.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2015 - Nr. 65

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Årsdata for betalingsbalancen er offentliggjort i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/bb1 mens opdelingen mellem varer som passerer og ikke passerer dansk grænse findes på www.statistikbanken.dk/bbuhv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten