Gå til sidens indhold

Stagnerende udlån fra finansieringsselskaber

Finansieringsselskaber 2013

Finansieringsselskaberne havde sammenlagt udlån til virksomheder og private på 95,2 mia. kr. i 2013. Det er 0,2 pct. højere end året før. Selskabernes udlån i form af finansielle leasingaftaler faldt med 7,5 mia. kr. til 38,4 mia. kr., mens udlån i form af købe- og kontokort, blankolån samt kreditaftaler mod sikkerhed steg tilsvarende med 7,5 mia. kr. til 51,3 mia. kr. Hovedparten af denne stigning er i kreditaftaler mod sikkerhed. I de senere år er der således sket et skift fra finansielle leasingaftaler til kreditaftaler mod sikkerhed. Endelig steg factoring en smule med 0,2 mia. kr. til 5,5 mia. kr.

Finansieringsselskabers udlån. Ultimo året

Kreditaftaler mod sikkerhed udgør en stadig større andel

I 2013 udgjorde kreditaftaler mod sikkerhed 35 pct. af de samlede udlån, hvilket er 7 procentpoint mere end i 2012. Finansielle leasingaftalers andel af udlånene faldt med 8 procentpoint og udgjorde 40 pct. af de samlede udlån. De andre typer af udlåns andel var stort set uændret og udgjorde således en fjerdedel af de samlede udlån i 2013.

Værdien af nyudlån faldt 7,7 pct.

Der blev udstedt nye udlån for 62,9 mia. kr., hvilket er et fald på 7,7 pct. i forhold til året før. Faldet skete inden for finansiel leasing og factoring, hvor der blev indgået nye aftaler for hhv. 15,4 mia. kr. og 24,3 mia. kr., hvilket samlet set er 8,9 mia. kr. mindre end året før. Af kreditaftaler mod sikkerhed, blankolån samt lån på købe- og kontokort blev der indgået nye aftaler for 23,2 mia. kr., hvilket er 3,7 mia. kr. mere end i 2012.

Nyudlån og beholdning, ultimo året

 

Nyudlån

Beholdning

 

2012

2013

2012

2013

 

mio. kr.

Udlån i alt

68103

62892

94945

95160

Finansiel leasing

18606

15426

45878

38364

Factoring

30030

24287

5292

5520

Købe- og kontokort

1971

2157

7796

8273

Blankolån

3070

3591

8936

9337

Kreditaftaler mod sikkerhed

14426

17431

27043

33666

Finansielle leasingaftaler udviser faldende tendens

I de senere år er der indgået færre nyudlån inden for finansielle leasingaftaler, hvorved beholdningen af finansielle leasing aftaler er faldet fra 57,4 mia. kr. i 2007 til 38,4 mia. kr. i 2013. Fra 2001 til 2007, hvor långivningen toppede, steg nyudlånene fra 15 mia. kr. til 24 mia. kr. I 2013 var nyudlån inden for finansielle leasingaftaler faldet med 3,2 mia. kr. i forhold til året før. Faldet skete inden for alle kategorier bortset fra skibe, fly og jernbanemateriel.

Nyudlån og beholdning af finansielle leasingaftaler fordelt på art, ultimo året

 

Nyudlån

Beholdning
ultimo

 

Industriudstyr

Edb- og
kontorudstyr

Last- og varevogne

Person- vogne

Skibe, fly, jern-banemateriel

Bygninger

Andet

I alt

 

 

mio. kr.

2009

2072

2186

5302

1777

135

259

4192

15923

50738

2010

1770

1897

4265

2506

11

293

3008

13750

47027

2011

2452

2001

5694

3517

23

1448

2937

18072

46226

2012

3337

2040

6486

4061

14

490

2178

18606

45878

2013

3049

1560

5420

3484

21

462

1429

15426

38364

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2014 - Nr. 442

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. august 2015

Kontakt

Kilder og metode

En finansiel leasingaftale kendetegnes ved, at finansieringsselskabet erhverver et aktiv efter brugers anvisning, hvorefter bruger mod betaling af en leasingafgift får stillet aktivet til rådighed i en på forhånd aftalt tidsperiode - typisk aktivets forventede levetid. Alle væsentlige risici og fordele forbundet med den juridiske ejendomsret overdrages til brugeren. Er brugeren en virksomhed, afskrives aktivet på lige fod med andre aktiver ejet af virksomheden. En factoringaftale kendetegnes ved, at finansieringsselskabet yder kredit til en virksomhed mod overdragelse af virksomhedens fakturaer og debitor-tilgodehavender. Finansieringsselskabet bliver dermed ny kreditor for virksomhedens mellemværender.
Andre udlån består af tre former for udlån:
Købe- og kontokort: Kredit knyttet til betalingskort med aftalt afvikling af saldoen og/eller med aftalt kreditmaksimum.
Blankolån: Lån ydet uden sikkerhed og uden tilknytning til købe- og kontokort.
Kreditaftaler mod sikkerhed: Kredit ydet med sikkerhed i underliggende varekøb, kaution eller lignende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation