Gå til sidens indhold

Vi efteruddanner os mindre end for fem år siden

Voksne i uddannelse 2016

Andelen, som deltog i formel eller ikke-formel efteruddannelse, er faldet fra 2011 til 2016. Det gælder både for mænd og kvinders deltagelse. I 2016 havde halvdelen af befolkningen mellem 25 og 64 år deltaget i formel eller ikke-formel efteruddannelse i løbet af de seneste 12 måneder. Tidligere var det knapt 60 pct. Andelen af kvinder, der deltog, var en smule højere end andelen af mænd, som deltog i tilsvarende uddannelsesaktiviteter i 2016. Formelle uddannelser er uddannelser, som fører frem til en offentlig godkendt eksamen eller kvalifikation. Ikke-formelle uddannelser er fx kurser, seminarer, workshops og sidemandsoplæring, som ikke giver en formel kompetence.

Andel 25-64 årige, som har taget formel eller ikke-formel efteruddannelse efter køn og år

7 pct. har taget både formel og ikke-formel uddannelse

I aldersgruppen 25-64 år har 7 pct. deltaget i både formel og ikke-formel efteruddannelse i 2016. 44 pct. deltog kun i ikke-formel efteruddannelse, hvor den tilsvarende andel i 2011 var 53 pct.

Andel 25-64 årige, som har taget formel eller ikke-formel efteruddannelse efter uddannelsestype og år

Vi efteruddanner os mest på arbejdet

At være i arbejde har betydning for voksnes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Over halvdelen af de beskæftigede deltog i en form for uddannelsesaktivitet de seneste 12 måneder. For ledige var det knapt 40 pct.

Det er især ved deltagelse i ikke-formel efteruddannelse, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er vigtig. Blandt folk i arbejde deltog halvdelen i ikke-formelle uddannelser. Blandt de ledige deltog knap 30 pct. i lignende aktiviteter.

Andel 25-64 årige i efteruddannelse efter beskæftigelsesforhold

Seks ud af ti ledige får ingen efteruddannelse

Blandt ledige har 60 pct. ikke deltaget i hverken formel eller ikke-formel efteruddannelse inden for de sidste 12 måneder. Blandt alle mellem 25 og 64 år er det halvdelen, som ikke har deltaget i efteruddannelse.

Deltagelse i efteruddannelse er arbejdsrelateret

Blandt dem, som deltog i ikke-formel efteruddannelse, var deltagelsen for 77 pct. af disse relateret til arbejde. For 10 pct. var deltagelsen både arbejdsrelateret og ikke-arbejdsrelateret, og 12 pct. deltog i ikke-formel efteruddannelse, som ikke var arbejdsrelateret.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2018 - Nr. 259

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Den voksne befolknings deltagelse i livslang læring (Adult Education Survey) er en undersøgelse, som bliver gennemført i de fleste EU-lande efter de samme retningslinjer. Formålet er at belyse den 25-64-årige befolknings deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Danmarks Oplysningerne er baseret på interviews med ca. 3.600 personer og på oplysninger fra administrative registre. Referenceperioden er de seneste 12 måneder.
Stikprøven er opregnet til fuld population, hvilket giver en usikkerhed i opgørelsen, der er for-bundet hermed. Undersøgelsen forventes gennemført hvert femte år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten