Gå til sidens indhold

Energiforbruget er lavere end for ti år siden (opdateret)

Energiforbruget og udslippet af drivhusgasser er faldet fra 2007 til 2017. Andelen af forbrug af energi, der kommer fra vedvarende energikilder, er steget i hele perioden og ligger højt i en international sammenligning. I transportsektoren er udviklingen dog anderledes. Danmarks Statistik har samlet fem grafer om energi og drivhusgasser i Danmark og internationalt.

4. april 2018 kl. 9:30 - Opdateret 9. oktober 2018 kl. 9:00

Denne artikel er opdateret med tal for 2017 i alle figurer, bortset fra den sidste. 

Det samlede energiforbrug er faldet fra 1.423 petajoule (PJ) 2007 til 1.250 PJ (1.000.000 GJ) i 2017. Energiforbruget var lavest siden 2007 i 2014. I 1995 udgjorde det totale energiforbrug 991 PJ.

Udsvingene i energiforbruget i perioden skyldes især udviklingen i bunkring i udlandet, som er brændstofpåfyldning af danske skibe, fly og lastbiler i udlandet. Bunkring i udlandet var højest i 2007, hvor den udgjorde 587 PJ. I 2014 var den faldet 27 pct. til 426 PJ, hvorefter den steg til 515 PJ i 2017. I 1995 udgjorde bunkringen til sammenligning 146 PJ.

Udviklingen i energiforbruget for husholdninger og erhvervsliv har ligget mere stabilt siden 1995 end bunkring i udlandet. Energiforbruget for husholdninger og erhvervsliv er faldet med 12 pct. fra 836 PJ i 2007 til 735 PJ i 2017.

Energiforbrug 1995-2017

figur1Kilde: www.statistikbanken.dk/ene3h 

Udslippet af drivhusgasser er faldet siden 2006 – trods økonomisk vækst

 Udslippet af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter er, efter det toppede i 2006, faldet frem til 2015, hvor det for første gang i ti år steg bl.a. pga. af en kold vinter og stigende bunkring. I 2017 fald udslippet igen, så udslippet af drivhusgasser lå 3 pct. under niveauet fra 1995.

Udslippet er faldet siden 2006 - fra 2009 samtidig med, at den økonomiske vækst har været positiv. En stor del af faldet i udslip af drivhusgasser skyldes grøn omstilling. Se mere i Green National Accounts for Denmark 2015-2016 (s. 80-82).

Udvikling i BNP og drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. 1995-2017

figur2
Kilde: www.statistikbanken.dk/NAHL2 og www.statistikbanken.dk/DRIVHUS

Mere om emissioner og vækst:
NYT fra Danmark Statistik: Fald i udslip af drivhusgasser i 2017
Bag tallene: Økonomisk vækst uden stigning i luftemissioner og energiforbrug
Publikationen Green National Accounts for Denmark 2015-2016, side 69-88.

Biomasse og vind bærer væksten i vedvarende energi

Danmarks forbrug af energi fra vedvarende kilder er steget konstant siden 1995. Dette er en medvirkende årsag til, at udslippet af drivhusgasser er faldet siden 2006. I 1995 brugte vi 59 PJ (1.000.000 GJ) energi fra vedvarende energikilder. I 2017 var det steget til 240 PJ. Stigningen i den vedvarende energiproduktion kommer især fra vindkraft og biomasse. Biomasse består af halm, brænde, skovflis, bionedbrydeligt affald, træpiller og træaffald.

I Danmark blev der produceret 180 PJ vedvarende energi i 2017, hvilket er en betydelig stigning siden 1995. Produktionen af vedvarende energi er dog ikke steget lige så hurtigt som forbruget. Der forbruges mere vedvarende energi, end der bliver produceret i Danmark. Den resterende mængde bliver importeret fra udlandet.

Forbrug og produktion af vedvarende energikilder. 1995-2017figur 3 vedvarende energi NY

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ene2HO

Danmark er det land i verden, som producerer mest vindenergi per indbygger. Læs mere i artiklen Danmark producerer flest vind-kWh per indbygger blandt OECD-landene.

Vedvarende energi: Danmark ligger højt, men lavt i Skandinavien

Sammenligner man forbruget af vedvarende energi i Danmark med resten af verden, ligger Danmark relativt højt. I 2017 udgjorde vedvarende energi omkring 35 pct. af energiforbruget i Danmark (undtaget bunkring i udlandet), ifølge OECD’s opgørelsesmetode. I Tyskland udgjorde vedvarende energi lidt under 14 pct. af energiforbruget. I forhold til Norge (53 pct.) og Sverige (39 pct.) ligger Danmark imidlertid lavt, mens Finland (33 pct.) ligger tæt på os. Norge og til dels Sverige skiller sig ud ved at producere relativt meget energi fra vandkraft til eget forbrug.

Vedvarende energis andel af energiforbruget. Udvalgte lande. 2017

figur4Anm.: Energiforbruget i figuren er undtaget bunkring i udlandet. Kilde: OECD, IEA

Danmark på EU-niveau, når det kommer til vedvarende energi til transport

Brugen af vedvarende energikilder inden for transport i Danmark udgjorde 6,8 pct., hvilket er tæt på EU gennemsnittet, hvor den samlet udgjorde 7,1 pct. I de andre skandinaviske lande er niveauet noget højere. I Sverige og Norge var niveauet henholdsvis 30,3 pct. og 17,0 pct. i 2016. 

I Sverige benyttes biomasse til transport i højere grad end andre lande, mens det højere niveau i Norge bl.a. skyldes, at jernbanenettet er elektrificeret og el stort set udelukkende bliver produceret af vedvarende energi. Norge bruger desuden ligesom Sverige i højere grad end Danmark biomasse til transport.

Vedvarende energis andel af energi til transport. 2016

transport

Kilde: Eurostat

Kontakt: Ingeborg Vind, specialkonsulent, Danmarks Statistik, 39 17 33 29, inv@dst.dk